Biografi

  • Jobber med analyser av plantevernmidler i alle vareslag.
  • Prøvetakning, prøvetakningsplaner grenseverdier og mottak av prøver.
  • OK programmet Overvåkning av rester av plantevernmidler i næringsmidler
  • Ansvar for LIMS ved Bioteknologi og plantehelse

Les mer

Sammendrag

Rapporten presenterer resultatene fra et Overvåking- og kartleggingsprogram for rester av plantevernmidler i organiske gjødselvarer i 2023, på oppdrag for Mattilsynet. Det ble samlet inn og analysert 60 prøver organiske gjødselvarer, hovedsakelig basert på husdyrgjødsel, kjøkken- og matavfall, hage- og parkavfall, halm og kompost. Det var flest funn i pelleterte produkter, mens dyrkingsmedium/kompost inneholdt minst rester av plantevernmidler. Totalt 32 ulike plantevernmidler og metabolitter av plantevernmidler ble påvist i ulike typer organiske gjødselvarer. Funnkonsentrasjonene var generelt lave (3- 660 μg/kg). Kun 7 plantevernmidler ble påvist i konsentrasjoner over 100 μg/kg. Foruten ugrasmiddelet clopyralid, som var det hyppigst påviste stoffet (19 av 60 prøver), ble plantevekstregulatoren /stråforkorteren chlormequat påvist i 12 av 60 prøver, mens soppmiddelet fluopyram ble påvist i 8 av 60 prøver. Soppmidlene imazalil og pyrimethanil ble påvist i 8 av 60 prøver. For yrkesutøvere som bruker organiske gjødselvarer kan det være problematisk dersom det blir gjort funn av plantevernmidler i matvaren som ikke er godkjent brukt i kulturen eller dersom det blir gjort funn i økologiske produkter. Gitt de lave konsentrasjonene som er påvist i denne kartleggingen, så vil nivået i vegetabilske matvarer etter bruk av disse gjødselvarene sannsynligvis være under tillatte grenseverdier (MRL). Opptaksstudier i matplanter og modellberegninger ville gitt større sikkerhet i konklusjonen. Anbefalingen er å utvikle mer kunnskap og modeller for beregning av opptak av ulike typer plantevernmidler i matplanter som grunnlag for å sette grenseverdier og kunne gjøre en helhetlig risikovurdering.

Sammendrag

I 2022 ble totalt 30 prøver analysert for plantetoksiner. Av disse var det 15 prøver av barnegrøt, skumpinner og frokostblandinger som ble analysert for tropane alkaloider, i form av atropin og skopolamin. Videre ble 15 prøver av te, urtekrydder og bakeblandinger analysert for pyrrolizidinalkaloider. Det ble ikke påvist hverken atropin eller skopolamin i barnegrøt, skumpinner eller frokostblanding. Det ble ikke påvist pyrrolizidinalkaloider i bakeblandinger eller i grønn te. Det ble påvist pyrrolizidinalkaloider i begge urtekrydderne og i èn prøve urtete. En prøve urteblanding og en prøve urtete hadde nivå over nåværende grenseverdi.

Sammendrag

This paper investigated the possibility of leaving out the traditional clean-up step in the QuEChERS procedure and analysing non-cleaned extracts from fruit, vegetables and cereals with a combination of gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS), back-flush technology and large-volume injection. By using calibration standards in cucumber matrix, recovery and precision were calculated in lettuce, orange and wheat for 109 pesticides at 0.01 and 0.1 mg kg−1 in two sets of samples: one with and one without clean-up. For both spiking levels, 80–82% of the pesticides in the non-cleaned extracts and 80–84% of the pesticides in the cleaned extracts were within the acceptable recovery range of 70–120%. Precision data for both levels showed that 95% of the pesticides in the non-cleaned extracts and 93–95% of the pesticides in the cleaned extracts had RSDs below 20%. Recovery and precision data were determined using a two tailed t-test (p = 0.05). By using calibration standards in the respective matrix, we studied if the non-cleaned calibration standards gave an extra matrix effect compared with the cleaned standards by using the slope from calibration graphs and plotting the calculated extra matrix effect minus 100 for each compound. The results showed that for 79% of the pesticides, the extra matrix effect minus 100 was within the acceptable range of −20% to 20%. Five European Union proficiency tests on rye, mandarin, rice, pear and barley, respectively, from 2010 to 2012 were reanalysed omitting the clean-up step and showed satisfactory results. At least 70 injections of non-cleaned extracts were made without detecting any increased need for maintenance during the experimental period. Analysing non-cleaned QuEChERS extracts of lettuce, orange and wheat are possible under the conditions described in this paper because recovery, precision and specificity showed satisfactory results compared with samples subjected to traditional dispersive clean-up.

Sammendrag

Kontroll av vegetabiler for restmengder av plantevernmidler har tradisjonelt vært utført ved hjelp av GC med selektive detektorer som NPD og ECD. En slik instrumentering krever en manuell tolkning av kromatogrammer fra de to detektorene samt at overskridelser av grenseverdier og påvisning av ulovlig bruk må verifiseres med analyse på GC-MS. Tolkningsdelen krever lang erfaring og mange måneders opplæring av personell. I tillegg er den svært tidkrevende (0,5-1 time pr. prøve). Tolkningen av kromatogrammene er såpass komplisert og operatøravhengig at mulighetene for å utgi falske negative prøvesvar alltid er til stede. Full Scan GC-MS analyse kombinert med Deconvolution Reporting Software (DRS) fra Agilent Technologies erstatter den manuelle tolkningen med automatisk søk i to databaser med massespektra. DRS programvaren er en applikasjon som kombinerer resultatene fra MS-chemstation, AMDIS (Automatic Mass Spectral Deconvolution and Identification Software) og NIST (National Institute of Standards and Tecnology) databasesøk. Den automatiske tolkningen tar kun 1-2 minutter pr. prøve og resultatene skrives ut på en rapport. Vår erfaring viser at GC-MS-DRS sparer tid, gir sikrere identifikasjon og avslører flere pesticider i prøvene. I tillegg har det vært mulig å senke bestemmelsesgrensen for en rekke pesticider.