Miljøtilpasset plantevern

Med varmere og våtere vær kan det bli økt behov for plantevernmidler, med de virkningene dette kan ha for vannforekomstene.

IMG_1813
Endret klima kan bety økt fare for sykdommer og skadegjørere. Foto: Eva Skarbøvik

JOVA-programmet

Dette overvåkingsprogrammet i små landbruksvassdrag måler bl.a. nivåer av plantevernmidler i vann.
 
Kontaktperson for hele programmet er Marianne Bechmann
 
Kontaktperson for plantevernmidler er Roger Holten
Gå til nettsidene for JOVA-programmet

 

VIPS

VIPS er en varslingstjeneste for planteskadegjørere (skadedyr, soppsjukdommer, ugras). Værdata brukes i varslingen (kontakt: Berit Nordskog)


Plantevernguiden

Plantevernguiden er en informasjonstjeneste om hvilke plantevernmidler som kan brukes til å bekjempe ulike skadegjørere.  

Siden vedlikeholdes av NIBIO i samarbeid med Mattilsynet (kontakt: Anette Sundbye).


Plantevernleksikonet 

Plantevernleksikonet har informasjon om biologi og bekjempelse av planteskadegjørere – vedlikeholdes av forskere i NIBIO (kontakt: Anette Sundbye).


Integrert plantevern

Nettsiden Integrert plantevern har informasjon om ulike typer tiltak (forebyggende, mekaniske, kjemiske). Det har også Kulturveiledere som gir en skjematisk veiledning til godt plantevern i ulike kulturer. Vedlikeholdes av forskere i NIBIO (Kontakt: Nina Trandem)

Tiltak for redusert plantevernmiddelforurensning

Ved bruk av plantevernmidler er det en risiko for forurensning av miljøet. Det finnes ulike tiltak for å redusere denne risikoen. Biobed eller biofiltre er en utprøvd løsning for å redusere forurensningen fra punktkilder knyttet til påfyllings- og vaskeplasser for sprøyteutstyr.

Les om biofilter for plantevernmidler

 

Modeller for pesticidtransport i jord brukes i risikovurdering for å redusere forurensningen fra sprøyting av pesticider i ulike jordbrukskulturer. Det finnes nettbaserte verktøy tilgjengelig slik at hver enkelt bruker kan gjøre en stedsspesifikk vurdering av sin plantevernmiddelbruk. Se lenke til tjenesten SYNOPS WEB Norge under "Tjenester". 

Datamodeller for å estimere miljøkonsentrasjoner av plantevernmidler

Tjenester

SYNOPS WEB Norge

TJENESTEN ER TATT NED I PÅVENTE AV OPPDATERING (februar 2024) - SYNOPS WEB Norge er et kartbasert modellverktøy for å gjøre en stedstilpasset risikovurdering av en planlagt eller gjennomført plantevernstrategi. Brukeren velger område og plantevernmiddelbruk som skal vurderes. Data fra digitalt jordsmonnkart, landbruksmeteorologisk tjeneste og Mattilsynets plantevernmiddeldatabase benyttes i beregningene.

Mer informasjon Til tjenesten
Utlekking av plantevernmidler i jordsmonnet

Tabeller for å vurdere sannsynligheten for utlekking av plantevernmidler i jordsmonnet. Et verktøy til hjelp ved planlegging av sprøyting

Mer informasjon

Publikasjoner

Sammendrag

Rapporten gir en overordnet oversikt over klimarisiko i matproduksjonen med utgangspunkt i tidligere utredninger av klimaendringenes konsekvenser for jordbruket. Globale klimaendringer ventes å føre til høyere gjennomsnittstemperaturer, endringer i nedbørsmengder og fordeling, stigende havnivå, økt frekvens av ekstreme værforhold, mer planteskadegjørere og husdyrsykdommer og negative effekter på fiske og akvakultur..........