Hopp til hovedinnholdet

Status for vernet skog

8-23-StatusVernetSkog-DAL-23052019-141122-utsn

Foto: Lars Sandved Dalen

Stadig mer skog vernes, og mer av naturskogen befinner seg i områder der hogst ikke er tillatt. Samtidig skorter skogvernet i produktiv skog på høy bonitet.

Allerede i 2009 startet Miljødirektoratet arbeidet med å etablere et overvåkingssystem for verneområder, og i 2012 ble det besluttet at overvåkingen skulle koordineres med Landsskogtakseringen. Landsskogtakseringen har et nett av i alt 22 000 prøveflater jevnt fordelt over hele landet. Det er opprettet ekstra prøveflater for vernet skog, noe som gjør det mulig å overvåke utviklingen av vernet skog over tid.

Resultatene fra Landsskogtakseringens undersøkelser viser at arealet av vernet skog i Norge har økt med over tjue prosent, og omfatter i dag nesten 600 000 hektar (et hektar er ti mål), nær fem prosent av det totale skogarealet. Det blir vernet stadig mer naturskog, og i dag er cirka to prosent (1,8 prosent) av skogarealet klassifisert som naturskog. Naturskog er definert som skog der det ikke finnes spor av skogbruk eller annen menneskelig påvirkning. Landsskogtakseringens registreringer viser at 21 prosent av Norges naturskog nå befinner seg i vernet skog, en liten økning fra forrige takst.

Det er vesentlig mindre vernet skog i produktiv enn i uproduktiv skog. Produktiv skog vil si skog som i gjennomsnitt kan produsere minst én kubikkmeter trevirke (med bark) per hektar og år. Mens 3,7 prosent av den produktive skogen er vernet, og skogbruk ikke er tillatt, er 7,9 prosent av den uproduktive skogen vernet. Det skorter altså på vern av skog i områder med gode vokseforhold, selv om arealet med produktiv skog har økt.

Målingene fra Landsskogtakseringen viser at det for alle bonitetsklasser er mer død ved i vernet skog enn utenfor – også i uproduktiv skog. I tillegg er det registrert en større andel død ved av grove dimensjoner, altså trestammer med mer enn 30 centimeter i diameter.

 

Formål

Landsskogtakseringens 22 000 prøveflater benyttes til å overvåke status for skogvernet i Norge.

Samarbeid: Miljødirektoratet

Finansiering: Miljødirektoratet