Hopp til hovedinnholdet

Status for vernet skog

Erik Sørensen - Foto Lars Sandved Dalen - NIBIO - 2

Landsskogtakseringen har ansvaret for å samle inn data som grunnlag for nasjonal og regional skogstatistikk. NIBIO utarbeider prognoser over de norske skogressursene og analyserer skogens tilstand og utvikling. Den norske Landsskogtakseringen er verdens eldste landsdekkende skogtaksering, og Landsskogtakseringen feltarbeidere er hvert år ute for å registrere skogens tilstand. Her er NIBIOs Erik Sørensen i aksjon. Foto: Lars Sandved Dalen, NIBIO

Stadig mer skog vernes, og mer av naturskogen befinner seg i områder der hogst ikke er tillatt. Samtidig skorter skogvernet i produktiv skog på høy bonitet.

Allerede i 2009 startet Miljødirektoratet arbeidet med å etablere et overvåkingssystem for verneområder, og i 2012 ble det besluttet at overvåkingen skulle koordineres med Landsskogtakseringen.

– Fordelene med å koordinere overvåkingsprogrammet med den etablerte Landsskogtakseringen er at skogstatistikken fra overvåkingen av verneområdene vil være sammenlignbar med skogstatistikk for arealer utenfor verneområdene, forklarer Arvid Svensson, rådgiver ved Landsskogtakseringen på NIBIO.

Landsskogtakseringen har et nett av i alt 22 000 prøveflater jevnt fordelt over hele landet, og et eget system for datainnsamling, datalagring, kvalitetskontroll, beregninger og rapportering. I tillegg er det opprettet ekstra prøveflater for vernet skog.

Om en av Landsskogtakseringens permanente prøveflater ligger i et område med vernet skog er det nå lagt til to tilleggsflater, 1,5 km unna den opprinnelige prøveflaten, forutsatt at tilleggsflatene også ligger i vernet skog.

– Dette gjør det mulig å overvåke utviklingen av vernet skog over tid, og å veilede måten fremtidige vernebeslutninger tas på.

– På denne måten kan det vernete skogarealet på sikt bli representativt for hele skogen, sier Svensson.

De siste sju årene har arealet av skogreservater økt, noe som også har gitt flere tilleggsflater. Landsskogtakseringens feltarbeidere besøker prøveflatene hvert femte år. Nå foreligger resultatene for perioden 2017-2021, inkludert statistikk for vernet skog. Tallene kan sammenlignes med resultatene fra perioden 2012-2016.

Det skorter på vern av skog med gode vekstforhold. Dette bildet viser lågurtskog med høg bonitet i Ultvedttjern naturreservat på Ringerike i Viken fylke. Foto: John Yngvar Larsson, NIBIO
Det skorter på vern av skog med gode vekstforhold. Dette bildet viser lågurtskog med høg bonitet i Ultvedttjern naturreservat på Ringerike i Viken fylke. Foto: John Yngvar Larsson, NIBIO

Skogvernet øker i omfang

Arvid Svensson er en av forfatterne av rapporten «Arealrepresentativ overvåking av skogvernområder gjennom Landsskogtakseringen 2017-2021» som publiseres denne uken.

– Resultatene fra Landsskogtakseringens undersøkelser viser at arealet av vernet skog i Norge har økt med over tjue prosent, og omfatter i dag nesten 600 000 hektar (et hektar er ti mål), nær fem prosent av det totale skogarealet.

Målet om ti prosent skogvern ble vedtatt av Stortinget i 2016 i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen «Natur for livet».

Og det blir vernet stadig mer naturskog. Naturskog er skog der det ikke finnes spor av skogbruk eller annen menneskelig påvirkning. I dag er cirka to prosent (1,8 %) av skogarealet klassifisert som naturskog.

– I vernet skog finnes nå 21 prosent av Norges naturskog. Dette er en liten økning fra forrige takst, forklarer Svensson.

 

Lite skogvern i produktiv skog

Skog er imidlertid ikke bare skog. Det er vesentlig mindre vernet skog i produktiv enn i uproduktiv skog. Produktiv skog vil si skog som i gjennomsnitt kan produsere minst én kubikkmeter trevirke (med bark) per hektar og år. Mens 3,7 prosent av den produktive skogen er vernet, og skogbruk ikke tillatt, er 7,9 prosent av den uproduktive skogen vernet. Det skorter altså på vern av skog i områder med gode vokseforhold, selv om arealet med produktiv skog har økt.

Av den produktive skogen som er vernet, er andelen med middels til høy bonitet lavere sammenlignet med skogen generelt.

Bonitet sier noe om hvor gode vokseforholdene er, og i skogbruket er bonitet et uttrykk for skogsmarkas evne til å produsere trevirke. Jo bedre bonitet, desto høyere blir trærne på akkurat dét voksestedet. Egne bonitetstabeller viser hvor høye de største trærne på stedet blir når de er 40 år gamle.

Selv om andelen vernet skog i produktiv skog har økt, så er andelen vernet skog på middels til svært høy bonitet lavere, sammenlignet med skogen generelt. I alt 30 prosent av den produktive skogen er skog på middels til svært høy bonitet, mens tilsvarende tall for det totale skogarealet er 56 prosent.

– Sammenlignet med siste takstperiode har det vernede arealet i disse klassene økt mer enn for lavere bonitetsklasser, selv om det i utgangspunktet var på et lavt nivå.

I verneområdene er det mer vanlig med skog i flere nivåer og sjikt. På bildet er en flersjiktet blandingsskog i Langsua nasjonalpark i Innlandet fylke (https://www.langsua.no/om-nasjonalparken/). Foto: John Yngvar Larsson, NIBIO
I verneområdene er det mer vanlig med skog i flere nivåer og sjikt. På bildet er en flersjiktet blandingsskog i Langsua nasjonalpark i Innlandet fylke (https://www.langsua.no/om-nasjonalparken/). Foto: John Yngvar Larsson, NIBIO

Vernet skog er eldre og flersjiktet

Hvordan ser så den vernede skogen ut? Skog i verneområder er eldre enn skog generelt. I vernet skog med høy bonitet er dette ekstra tydelig. Her er det nesten tre ganger så høy andel eldre skog enn i skog som vokser på produktiv mark generelt. 73 prosent av vernearealene i produktiv skog er kategorisert som hogstmoden skog, mens tilsvarende andel for all skog er 44 prosent.

Når det gjelder sammensetningen av de ulike treslagene gran, furu og bjørk er dette ganske likt i vernet skog som i skogen ellers. Skogen i verneområder er imidlertid mer variert når det gjelder størrelsen på trærne. I verneområdene er det er mer vanlig med skog i flere nivåer og sjikt – såkalt fleretasjet struktur – enn i skog generelt.

Når det gjelder mengden skog utgjør det stående volumet i verneområder, målt i kubikkmeter, litt over fire prosent av det totale volumet av skog i Norge. Mesteparten av dette er grandominert skog – det gjelder både innenfor og utenfor verneområdene. Når det gjelder veksten så kan det se ut til at skogen vokser litt saktere i verneområder enn utenfor.

- Det virker som at tilveksten i skogen minker mer i vernet skog enn i skogen generelt, men disse tallene er noe usikre, sier Svensson.

 

Mer død ved i vernet skog

Målingene fra Landsskogtakseringen viser dessuten at det er mer død ved i vernet skog enn utenfor. Dette gjelder for alle bonitetsklasser, også i uproduktiv skog. I tillegg er det registrert en større andel død ved av grove dimensjoner, altså trestammer med mer enn 30 centimeter i diameter.

Gjennom Miljøregistreringer i skog (MiS) registreres blant annet livsmiljøene liggende dødved, stående dødved, gamle trær og trær med hengelav.

- I produktiv skog er alle disse kategoriene mer utbredt i verneområder, og gamle trær er også vanligere i uproduktiv skog, avslutter Svensson.

Fakta

Tallenes tale

  • Økning av vernet skog siden 2015, i areal: 102 077 hektar
  • Økning av vernet skog siden 2015, i prosent: 21 %
  • Totalt areal vernet skog per 2021: 592 481 hektar
  • Andel vernet skog av totalt skogareal: 4,9 %

Bestandsalder

Angis normalt som grunnflateveid alder, der alderen til de store trærne tillegges større vekt enn de små. Samtidig korrigeres det for tidligere nedsatt vekst grunnet undertrykking (husholdningsalder).

Gammelskog

Gammelskog er definert ut fra trærnes biologiske utvikling, ved at nedre bestandsalder for å defineres som gammelskog varierer med bonitet og treslag. Nedre grense for bestandsalderen er satt betydelig høyere enn den som normalt brukes for å angi at skogen er hogstmoden. I andre sammenhenger er begrepet gammelskog gitt en rekke ulike definisjoner.

Naturskog

Er definert som skog der det ikke finnes spor av skogbruk eller annen menneskelig påvirkning. Skogen dannes av naturlige treslag og dødt virke finnes i flere nedbrytningsstadier inklusive grove dimensjoner. Naturlige biologiske prosesser pågår uforstyrret.

Landsskogtakseringen er en utvalgskartlegging av arealer og skogressurser i hele Norge. Kartleggingen er basert på registreringer utført på permanente prøveflater, som er lagt ut systematisk i forskjellige forband. På arealer under barskoggrensa ligger flatene i et forband på 3 x 3 kvadratkilometer, over barskoggrensa er forbandet 3 x 9 kvadratkilometer og i bjørkeskogområdene i Finnmark er forbandet 9 x 9 kvadratkilometer. Illustrasjon: NIBIO
Landsskogtakseringen er en utvalgskartlegging av arealer og skogressurser i hele Norge. Kartleggingen er basert på registreringer utført på permanente prøveflater, som er lagt ut systematisk i forskjellige forband. På arealer under barskoggrensa ligger flatene i et forband på 3 x 3 kvadratkilometer, over barskoggrensa er forbandet 3 x 9 kvadratkilometer og i bjørkeskogområdene i Finnmark er forbandet 9 x 9 kvadratkilometer. Illustrasjon: NIBIO
Stående dødved og gamle trær er mer vanlige i verneområdene enn utenfor. Dette er en furugadd i Vikerfjell naturreservat i Ringerike kommune i Viken fylke. En gadd er stående dødved. Foto: John Yngvar Larsson, NIBIO
Stående dødved og gamle trær er mer vanlige i verneområdene enn utenfor. Dette er en furugadd i Vikerfjell naturreservat i Ringerike kommune i Viken fylke. En gadd er stående dødved. Foto: John Yngvar Larsson, NIBIO
Død ved - - Foto John Yngvar Larsson - NIBIO.JPG
Når trærne får stå til de blir gamle, blir de svekka og angrepet av rødrandkjuke. Dette er en nøkkelbiotop i Hole kommune i Viken fylke. Foto: John Yngvar Larsson, NIBIO

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.

Publikasjoner

Abstract

Denne rapporten gir en oversikt over tilstanden i skog som var vernet per. 1.1.2021. Datamaterialet som er utgangspunktet for rapporten er registreringer gjennomført av Landsskogtakseringen, gjennom «Overvåkingsprogrammet for skog i verneområder». Registreringene er utført i løpet av femårsperioden 2017-2021. Utvalgte resultater: • Vernet skog omfattet per 1.1. 2021 totalt 592 481 ha, tilsvarende 4,9 prosent av det totale skogarealet. • 3,7 prosent av den produktive skogen, og 7,9 prosent av den uproduktive skogen i landet finnes i vernet skog, der skogbruk ikke er tillatt. • I produktiv skog er andelen skogareal i klassene middels og høy+ svært høy bonitet underrepresentert samlignet med skogen generelt. • Skogen i verneområder er generelt eldre og har en større andel skog i senere utviklingstrinn. Biologisk gammel skog etter Landsskogtakseringens definisjon utgjør nærmere tre ganger så høy andel i den produktive delen av vernet skogareal som i produktiv skog totalt. • Det stående volumet i verneområdene utgjør 4,1 prosent av totalt stående volum. • Gjennomsnittlig tilvekst i skog som var vernet per 1.1.2016 er lavere enn gjennomsnittet for skog generelt. • Vernet skog inneholder mer volum død ved per hektar i gjennomsnitt enn øvrig skog. • I produktiv skog er MiS-livsmiljøene “liggende dødved” og “stående dødved”, samt “gamle trær” vanligere i verneområdene. For uproduktiv skog er “gamle trær” vanligere. I tillegg presenteres resultater som viser hvordan den vernede skogen har utviklet seg siden forrige taksering, som ble gjennomført 2012-2016.