Hopp til hovedinnholdet

Slik kan nitrogenet utnyttes bedre

erfl-20180518-141433

Nitrogen er avgjørende for matproduksjonen, men har negativ effekt på klima og vannmiljø om det kommer på avveie. I en ny rapport presenterer NIBIO en rekke tiltak som kan bedre utnyttelsen av nitrogen i jordbruket. Foto: Erling Fløistad

Jordbruket forvalter store nitrogenressurser. Nitrogen er avgjørende for matproduksjonen, men har negativ effekt på klima og vannmiljø om det kommer på avveie. I en ny rapport presenterer NIBIO en rekke tiltak som kan bedre utnyttelsen av nitrogen i jordbruket.

– Mineralgjødsel er den største kilden til nitrogen i jordbruket, men det er også store mengder nitrogen i husdyrgjødsel. Tiltak som fører til bedre utnyttelse av disse ressursene er positivt for matproduksjon og miljø, sier NIBIO-forsker Randi Berland Frøseth.

Frøseth er én av forfatterne bak en ny rapport om hvordan man kan oppnå bedre nitrogenutnyttelse i jordbruket.

I rapporten står det at de største tapene av nitrogen skjer som ammoniakk fra husdyrgjødsel ved spredning, i fjøs og under lagring. Det finnes imidlertid flere tiltak som kan settes inn for å redusere tapene.

– Stripespredning og vanninnblanding reduserer ammoniakktapet betydelig sammenliknet med breispredning av gjødsel med høyt tørrstoffinnhold, forteller Synnøve Rivedal i NIBIO.

Tetting av tak der gjødselen lagres er et annet tiltak som bidrar til å redusere ammoniakktapet.

– I tillegg vil spredning av husdyrgjødsel i vekstsesongen redusere avrenningen og øke utnyttelsen av nitrogenet. Bedre utnyttelse av nitrogenet i husdyrgjødsel fører til mindre behov for tilførsel av nitrogen i mineralgjødsel, sier hun.

Andre aktuelle tiltak i husdyrholdet, er tilpasset proteinfôring, optimalisering av driften, redusert svinn av grovfôr, bruk av utmarksbeite og nye resirkulerte proteinkilder.

 

Viktig å tilpasse gjødslingsplanen etter vær- og vekstforhold

Alle forhold som gir plantene bedre vekstbetingelser, for eksempel vanning, drenering, bedre jordhelse og mindre ugras, vil gi økt utnyttelse av tilført nitrogen.

– Samtidig er det viktig å ha en gjødslingsplan som tar hensyn til de lokale vekstbetingelsene. Ved dyrking av korn- og andre åkervekster kan bonden tilpasse nitrogenmengden til vær- og vekstforhold det enkelte året ved å gi en dose gjødsel ved såing og resten senere, sier Frøseth.

Hun viser til at det finnes viktige nitrogenkilder i avfallsprodukter som fiskeslam, avløpsslam og matavfall. Disse ressursene kan utnyttes i jordbruket og føre til bedre nitrogenutnyttelse i samfunnet som helhet.

– Når det er sagt, er det viktig å være oppmerksom på at flere av disse avfallsressursene har et høyt innhold av fosfor i forhold til nitrogen. Totalt sett inneholder de mer fosfor enn det jordbruket trenger. 

 

Mange ulike tiltak for bedre nitrogeneffektivitet

Nitrogeneffektivitet er forholdet mellom nitrogen i produktet, f.eks. avling, kjøtt, melk eller egg, og nitrogenet som tilføres i produksjonen, f.eks. gjennom nitrogengjødsel eller fôr.

Et av tiltakene som fører til redusert utvasking av nitrogen fra åkeren er å dyrke fangvekster som kan ta opp nitrogen etter at kornet er høstet. Dette vil gi økt nitrogeneffektivitet dersom det kombineres med redusert bruk av mineralgjødsel etterfølgende år.

– Et annet tiltak for økt nitrogeneffektivitet på jordbruksarealene, som også har god effekt på jord- og fosfortap, er å unngå å pløye om høsten, sier Marianne Bechmann.

I rapporten presenterer hun og de øvrige forfatterne flere tiltak for bedre nitrogeneffektivitet. Effekten av tiltakene på nitrogeneffektivitet og på andre målområder i samfunnet er beskrevet både i tekst og i en oppsummerende tabell. I tillegg er det inkludert en rekke avbøtende tiltak for å redusere avrenning av nitrogen til vann.

– Et tiltak for økt nitrogeneffektivitet på jordbruksarealene, som også har god effekt på jord- og fosfortap, er å unngå å pløye om høsten, sier Marianne Bechmann, her avbildet i en stubbåker.
– Et tiltak for økt nitrogeneffektivitet på jordbruksarealene, som også har god effekt på jord- og fosfortap, er å unngå å pløye om høsten, sier Marianne Bechmann, her avbildet i en stubbåker. Foto: Erling Fløistad

 

6-12-15.jpg

 

Tiltak for bedre nitrogenforvaltning i norsk jordbruk

I Jordbruksoppgjøret 2022 ble det enighet om et forprosjekt for å utrede tiltak og virkemidler for god nitrogenutnyttelse i jordbruket.

Rapporten «Tiltak for bedre nitrogenforvaltning i norsk jordbruk» er en del av forprosjektet, og er skrevet på oppdrag for Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Forprosjektet skal gi kunnskapsgrunnlag for utarbeidelse av en handlingsplan for god nitrogenutnyttelse i jordbruket.

Spredning av husdyrgjødsel i vekstsesongen reduserer avrenningen og øker utnyttelsen av nitrogenet. Bedre utnyttelse av nitrogenet i husdyrgjødsel fører til mindre behov for tilførsel av nitrogen i mineralgjødsel. Foto: Erling Fløistad
Spredning av husdyrgjødsel i vekstsesongen reduserer avrenningen og øker utnyttelsen av nitrogenet. Bedre utnyttelse av nitrogenet i husdyrgjødsel fører til mindre behov for tilførsel av nitrogen i mineralgjødsel. Foto: Erling Fløistad

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.

Publikasjoner

Abstract

Rapporten er en del av et forprosjekt som skal gi grunnlag for utarbeidelse av en handlingsplan for god nitrogenutnyttelse i jordbruket. Det er beskrevet en rekke tiltak med potensiale for bedre utnyttelse av nitrogenressursene som forvaltes i norsk jordbruk. For mer detaljer henvises til teksten i rapporten og oversikten i tabell 1. Se side 5 for utfyllende sammendrag.