Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for skog og utmark

Sirkulær bruk av tre for økt bærekraft og innovasjon (CircWOOD)

Aktiv SIST OPPDATERT: 11.03.2024
Slutt: juli 2026
Start: jan 2022

CircWOOD skal undersøke aspekter ved trebruk i den norske økonomien, med særlig vekt på ombruk av returtre i byggeprosjekter, og returtre som råstoff i dagens treindustri.

erfl-20210903-152021.jpg
Fra tildelingen høsten 2021: Forskningssjef og prosjektleder for circWOOD Lone Ross , daværende næringsminister Iselin Nybø (V) og prosjektleder for sirkTRE, Kristine Nore (OMTRE). Foto: Erling Fløistad
CircWOODs podkast

Episode 1: Sirkulær bruk av tre for økt bærekraft og innovasjon, med Lone Ross og Aasmund Bunkholt.

Episode 2: Endring og omstilling må til for å oppnå et mer fornybart samfunn, med Erik Trømborg og Aasmund Bunkholt.

Episode 3: Er det samfunnsøkonomisk lønnsomt å ombruke trevirke? med Tom Erik Thorkildsen og Aasmund Bunkholt.

Episode 4: – Vi må ta vare på treressursene våre, med Kristina Bringedal Gedde og Aasmund Bunkholt.

Episode 5: Hvordan vil økt ombruk av tre påvirke miljøet? med Roja Modaresi og Aasmund Bunkholt.

Episode 6: Ombruk av trevirke må lønne seg økonomisk, med Dag Pasquale Pasca, Karl-Christian Mahnert og Aasmund Bunkholt.

Om sirkTRE

circWOOD inngår som en integrert del av sirkTRE som blir ledet av OMTRE. I sirkTRE vil skogeiere, treindustri, arkitekter, rådgivere, entreprenør, avfall- og gjenvinningsaktørerer, eiendomsbesittere og -utviklere, forskningsinstitusjoner og standardiseringsorgan sørge for ombruk av returtre. Initiativtaker for prosjektet er Norwegian Wood Cluster, for å bidra til økt verdiskaping av den norske skog- og treressursen.
 
I tillegg til innovasjonssenteret sirkINN og forsknings- og kompetanseprosjektet circWOOD, er sirkTRE bygget opp av fire øvrige delprosjekter. Disse er: sirkHELTRE som skal ha fokus på ombruk av heltrebaserte løsninger, sirkRESSURS der hovedfokuset er redusert ressursbruk, sirkREAL for realisering av prosjekter med sirkulære treprodukter, løsninger og design for ombruk, og sirkTEK der ny teknologi med ny digital produksjon skal utvikles.
 
Det treårige prosjektet sirkTRE har et totalbudsjett på over 180 millioner NOK, der støtten fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA gjennom ordningen Grønn plattform utgjør over 105 millioner NOK. sirkTRE har oppstart i januar 2022.
 

AstrupFearnley_LR.JPG
Bruk av tre i Norge har lange tradisjoner og vi er verdensmestre i å bygge stort og høyt. På Astrup Fearnley Museet i Oslo er det osp i form av utvendig/innvendig kledning og spiler som dominerer. Foto: Lone Ross
Eksternt prosjektnettsted sirkTRE hjemmeside
Start- og sluttdato 01.01.2022 - 01.07.2026
Prosjektleder Lone Ross
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Treteknologi
Samarbeidspartnere NTNU, NMBU, Høgskolen i Innlandet, Treteknisk, Trefokus, Ragn-Sells, Oslotre, Norwegian Wood Cluster, Omtre, Norges Skogeierforbund, Veidekke Entreprenør, Statsbygg og Byggevareindustrien
Finansieringskilde Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA gjennom ordningen Grønn plattform

I Norge hogges det rundt 12 millioner kubikkmeter tømmer per år. Ifølge den nasjonale strategien for skog- og trenæringen, SKOG22, er det bærekraftig grunnlag for at hogsten kan økes til minst 15 millioner kubikkmeter i året. Dersom samfunnet skal lykkes i å redusere klimagassutslippene i tråd med Parisavtalen, er det forventet at ressursbehovet blir betydelig større.

For å øke bruken av tre i bygg, er det behov for kortreiste råvarer. Returtre vil være en avgjørende innsatsfaktor via nye ombruks- og materialgjenvinningsløsninger. Økt innovasjon og verdiskaping må gå hånd-i-hånd for å utnytte returtreets muligheter.

CircWOOD

For å tette kunnskapshull knyttet til tilgjengelighet og kvalitet av returtre, skal CircWOOD undersøke aspekter ved trebruk i den norske økonomien, med særlig vekt på ombruk av returtre i byggeprosjekter og returtre som råstoff i dagens treindustri. Forskningsresultater, spesielt knyttet til ressurstilgang og materialstrømmer, skal kobles mot tilrettelegging av sirkulær vareflyt, håndtering, miljøpåvirkning, design og produksjon av tre i, og mot, relevante markeder i inn- og utland. CircWOOD vil følge livsløpet til norsk returtre og finne nye måter for effektiv bruk av denne ressursen.

Prosjektet skal analysere bærekraftighet og miljøavtrykket til trevirkets verdikjede med utgangspunkt i strategier og nye teknologier som skal bidra til sirkularitet. CircWOOD skal identifisere og undersøke måter prosesser kan forenkles på, ved å benytte seg av de nyeste metodene for digital innsamling, analyse og deling av data. I tillegg skal prosjektet adressere de politiske rammeverkene som ligger til grunn og studere hvilken økonomisk innvirkning de har. 

CircWOOD inngår som en integrert del av sirkTRE som skal løfte treindustrien og byggenæringen mot det helsirkulære, grønne skiftet.

Kulturminne_LR.JPG
Tre kan materialgjenvinnes og ombrukes, slik vi har gjort i århundrer. Sirkulærøkonomiske prinsipper og digitalisering av verdikjedene gir nye muligheter for innovasjon, økt verdiskapning, styrking av kompetanse og konkurransekraft innenlands og på eksportmarkedene. Foto: Lone Ross

Arbeidspakker i CircWOOD

WP1: Tilgjengelighet og kvalitet. Leder: Lone Ross / NIBIO

WP2: Digital sporing. Leder: Lizhen Huang / NTNU

WP3: Sektormodellering for skog/tre. Leder: Erik Trømborg / NMBU

WP4: Miljøpåvirkning. Leder: Roja Modaresi / TRET

WP5: Rammeverk, scenarier og veikart for fremtiden. Leder: Hanne Sjølie / HINN

WP6: Prosjektledelse og kommunikasjon. Leder: Lone Ross / NIBIO