Hopp til hovedinnholdet

Grønn storsatsning skal etablere helsirkulær verdikjede for tre

erfl-20210903-152021

Den innovative plattformen sirkTRE skal løfte treindustrien og byggenæringen mot det helsirkulære, grønne skiftet ved å sørge for at returtre ombrukes i byggeprosjekter og inngår som råstoff i dagens treindustri. Fra venstre: forskningssjef Lone Ross (NIBIO), næringsminister Iselin Nybø (V) og prosjektleder Kristine Nore (OMTRE). Foto: Erling Fløistad

sirkTRE skal løfte treindustrien og byggenæringen mot det helsirkulære, grønne skiftet ved å sørge for at returtre ombrukes i byggeprosjekter og inngår som råstoff i dagens treindustri. Prosjektet finansieres gjennom ordningen Grønn plattform.

I dag hogges det rundt 12 millioner kubikkmeter tømmer i Norge per år. Ifølge den nasjonale strategien for skog- og trenæringen, SKOG22, er det bærekraftig grunnlag for at hogsten kan økes til minst 15 millioner kubikkmeter i året. Dersom samfunnet skal lykkes i å redusere klimagassutslippene i tråd med Parisavtalen, er det forventet at ressursbehovet blir betydelig større.

For å øke bruken av tre i bygg, er det behov for kortreiste råvarer. Returtre vil være en avgjørende innsatsfaktor via nye ombruks- og materialgjenvinningsløsninger. Økt innovasjon og verdiskaping må gå ‘hånd-i-hånd’ for å utnytte returtreets muligheter. Med ambisjoner om å bli spydspiss i utviklingen av den nye sirkulære treindustrien, initierte Norwegian Wood Cluster (NWC) til prosjektet sirkTRE som fikk finansiering gjennom Grønn plattform i september 2021.

I sirkTRE skal skogeiere, treindustri, arkitekter, rådgivere, entreprenører, avfall- og gjenvinningsaktører, eiendomsbesittere og -utviklere, forskningsinstitusjoner og standardiseringsorgan sørge for ombruk og gjenvinning av returtre. Målet er å utnytte 250.000 kubikkmeter av Norges treavfall innen 2024, tilsvarende 100.000 tonn, og 1 million kubikkmeter innen 2030.

Prosjektet, som ledes av OMTRE, NIBIO og Vill Energi, er delvis finansiert av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. Bedrifter og industri bidrar med en betydelig egeninnsats for å utløse nødvendig forskning og innovasjon.

Kommandanten_LR.jpg
Verdikjeden for skog og tre er per i dag i stor grad lineær. I Norge er mengden avfallstre, kalt returtre, omtrent like stort som mengden det bygges i tre. Det meste av returtre flises likevel til energigjenvinning. Foto: Lone Ross

Norge har lange tradisjoner med bruk av tre

– Bruk av tre i Norge har lange tradisjoner og vi er verdensmestre i å bygge stort og høyt. Videreutvikling av våre ferdigheter innenfor trebyggeri er avgjørende: Jo dyktigere vi blir, dess bedre for klimaet og den grønne omstillingen, sier sirkTREs prosjektleder Kristine Nore.

Nore er gründer og daglig leder for firmaet OMTRE som har spesialisert seg på bærekraftige trebygg.

– Tre kan materialgjenvinnes og ombrukes, slik vi har gjort i århundrer. Sirkulærøkonomiske prinsipper og digitalisering av verdikjedene gir nye muligheter for innovasjon, økt verdiskapning, styrking av kompetanse og konkurransekraft innenlands og på eksportmarkedene, sier hun.

– I tillegg til å bidra til at treavfall reduseres, noe som gagner både klimaet og miljø, skal vi sammen med bedrifter og industri skape nye forretningsmuligheter, produkter og løsninger, arbeidsplasser og øke verdiskapningen til treindustrien og byggenæringen lokalt, nasjonalt og i eksportmarkeder.

AstrupFearnley_LR.JPG
Bruk av tre i Norge har lange tradisjoner og vi er verdensmestre i å bygge stort og høyt. På Astrup Fearnley Museet i Oslo er det osp i form av utvendig/innvendig kledning og spiler som dominerer. Foto: Lone Ross

Flere delprosjekter

I sirkTRE inngår forsknings- og kompetanseprosjektet circWOOD som en integrert del. Her skal forskningsresultater, spesielt knyttet til ressurstilgang og materialstrømmer, kobles mot tilrettelegging av sirkulær vareflyt, håndtering, miljøpåvirkning, design og produksjon av tre i og mot relevante markeder i inn- og utland. circWOOD ledes av NIBIO ved Lone Ross.

Et innovasjonssenter for aktører i verdikjeden for helsirkulær bruk av tre, sirkINN, skal også etableres. Målet med senteret er å rigge skog- og treindustrien for å ivareta produsentansvaret med å følge treprodukter gjennom levetiden.

– Næringens karbonavtrykk vil bli forbedret gjennom nye forretningsmodeller, produkter og løsninger, sier Kristine Nore.

– I samarbeid med Standard Norge skal vi sikre god ombruk og materialgjenvinning av tre gjennom nye standarder og veiledninger i bruk av eksisterende standarder. Vi skal også sørge for kontinuerlig formidling og deling av forskningsresultater, teknologisk utvikling og beste praksis.

Kulturminne_LR.JPG
Tre kan materialgjenvinnes og ombrukes, slik vi har gjort i århundrer. Sirkulærøkonomiske prinsipper og digitalisering av verdikjedene gir nye muligheter for innovasjon, økt verdiskapning, styrking av kompetanse og konkurransekraft innenlands og på eksportmarkedene. Foto: Lone Ross

Skifte fra forbruk til gjenbruk

Administrerende direktør for NIBIO, Nils Vagstad, tror sirkTRE kan bli en «game-changer», og synes det er en klok beslutning at sirkTRE har fått finansiering.

– SirkTRE representerer et skifte i perspektiv – fra forbruk til gjenbruk – og fra avfall til råvare og ressurs. Dette er et viktig tiltak for å redusere samla miljøavtrykk, fra sektorer som vil ha en sentral rolle i framtidens bioøkonomi, sier han.

Direktøren legger også vekt på prosjektets verdikjedefokus.

– Det er avgjørende at premissene knyttet til nye produkter, marked og forretningskonsepter er integrert i hele verdikjeden, sier han.

– På vegne av NIBIO, vil jeg si at vi er både stolte og glade over å få anledning til å arbeide sammen med så mange viktige aktører i et slikt framtidsrettet prosjekt.

 

Betydelig klimakutt

Ordningen Grønn plattform finansierer helhetlige prosjekter innen grønn omstilling med «Omstillingsmilliarden» som ble bevilget av Stortinget i 2020. Ambisjonen er å bidra til vesentlige forbedringer i teknologier, prosesser, produkter og tjenester, som gir positive effekter for klima og miljø.

I tillegg til å utnytte returtre, skal sirkTRE sørge for at ressursbruken optimaliseres. Dette skal oppnås med innovasjonsprosjekter i treindustrien og byggenæringen. Målet er å bryte barrierer gjennom økt kompetanse og utvikling av nye standarder, og ved å vise ombruksløsninger i praksis i byggeprosjekter.

SirkTRE vil bidra med et klimakutt på 0,5 millioner tonn CO2 årlig innen 2024, og to millioner tonn CO2 årlig innen 2030. I 2030 tilsvarer dette en reduksjon på rundt fire prosent av nasjonale utslipp i forhold til 1990-nivå. Dette inkluderer lagringseffekten av biogent karbon i tre, som utgjør vel 1/3 av klimakuttet.

SirkTRE partnere.jpg
Partnere som utgjør sirkTRE.
Om sirkTRE

Verdikjeden for skog og tre er per i dag i stor grad lineær. I Norge er mengden avfallstre, kalt returtre, omtrent like stort som mengden det bygges i tre. Det meste av returtre flises likevel til energigjenvinning. I sirkTRE vil skogeiere, treindustri, arkitekter, rådgivere, entreprenør, avfall- og gjenvinningsaktørerer, eiendomsbesittere og -utviklere, forskningsinstitusjoner og standardiseringsorgan sørge for ombruk av returtre. Initiativtaker for prosjektet er Norwegian Wood Cluster, for å bidra til økt verdiskaping av den norske skog- og treressursen.

I tillegg til innovasjonssenteret sirkINN og forsknings- og kompetanseprosjektet circWOOD, er sirkTRE bygget opp av fire øvrige delprosjekter. Disse er: sirkHELTRE som skal ha fokus på ombruk av heltrebaserte løsninger, sirkRESSURS der hovedfokuset er redusert ressursbruk, sirkREAL for realisering av prosjekter med sirkulære treprodukter, løsninger og design for ombruk, og sirkTEK der ny teknologi med ny digital produksjon skal utvikles.

Det treårige prosjektet sirkTRE har et totalbudsjett på over 180 millioner NOK, der støtten fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA gjennom ordningen Grønn plattform utgjør over 105 millioner NOK. sirkTRE har oppstart i januar 2022.

Grønn Plattform

Grønn plattform er en del av regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling. Plattformen er en egen inngang til virkemiddelapparatet for grønne prosjekter.

  • Tiltaket bygger på eksisterende ordninger i Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og Siva. Samarbeidet inkluderer også Enova.
  • I 2020 ble det satt av 1 milliard kroner fordelt over tre år til tiltaket. I 2021 er det bevilget ytterligere 433 millioner kroner.

Les mer på: www.gronnplattform.no

KristineNore_SB.jpg
sirkTREs prosjektleder Kristine Nore er gründer og daglig leder for OMTRE. Foto: Steinar Bleken
Lone Ross Gobakken - NIBIO - Foto - Lars Sandved Dalen - NIBIO.jpg
Forskningssjef Lone Ross leder kompetanse- og forskningsprosjektet circWOOD som er en integrert del av sirkTRE. Foto: Erling Fløistad
ef-20150629-133224.jpg
NIBIOs administrerende direktør Nils Vagstad synes det er en klok og framtidsrettet beslutning at sikTRE nå har fått finansiering. Foto: Erling Fløistad
Treindustri_EL.jpg
Bedrifter og industri bidrar med en betydelig egeninnsats for å utløse nødvendig forskning og innovasjon. Én av industripartnerne er Forestia AS som produserer møbelplater, bygningsplater, konstruksjonsplater samt precut I-bjelker. Foto: Erik Larnøy

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.