Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Risikohåndtering ved import av planter og frø: bedre metoder for å hindre introduksjon og spredning av fremmede sykdomsorganismer (StopPest)

Aktiv SIST OPPDATERT: 10.11.2023
Slutt: sep 2024
Start: sep 2020

Hvert år dukker det opp nye fremmede sykdommer og skadedyr i norske hager og landbruk. Slike nye skadegjørere kan true både vår matsikkerhet og naturen. Hvor godt fungerer egentlig dagens kontrolll av planteskadegjørere som blindpasasjerer ved import av planter og frø? Går det an å lage kontrollsystemer som fungerer bedre?

Start- og sluttdato 17.09.2020 - 17.09.2024
Prosjektleder Frode Veggeland
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Økonomi og samfunn
Samarbeidspartnere Sveriges Landbruksuniversitet
Finansieringskilde Norges forskningsråd

Import av planter og frø utgjør en risiko for at fremmede sykdomsorganismer introduseres og spres i Norge, noe som igjen vil kunne true både matsikkerhet og miljø. Det er derfor viktig at Norge har på plass gode systemer for risikohåndtering ved import. Både Mattilsynet og importørene har en viktig rolle å spille i denne sammenheng. Over tid har større ansvar for kontroll av importerte planter blitt lagt på importørene. Det har derfor blitt stadig viktigere at importørene har den nødvendige kunnskap om regelverk, skadegjørere, vertplanter og symptomer, og at de er i stand til å utøve effektiv og trygg importkontroll. Prosjektet studerer betingelsene for effektiv importkontroll, der både importørens selvstendige rolle og samspillet mellom importørene og Mattilsynet er i fokus.

Det overordnede forskningsspørsmålet er: Hvordan fungerer importkontrollen av planter og frø, og hva er i denne sammenhengen de grunnleggende betingelsene for å sikre effektiv risikohåndtering?

Prosjektet StopPest skal skaffe til veie forskningsbasert kunnskap om forvaltning av plantehelsen ved import. Prosjektet er organisert i tre case-studier: jordbærplanter, prydplanter og frø, og vil videre omfatte en gjennomgang av tilgjengelig forskning om biologisk risiko, kartlegging og vurdering av relevant regelverk, og en analyse av importørenes atferd og praksis, herunder samspillet med Mattilsynet. Målsettingen er å identifisere styrker og svakheter ved dagens system og bidra med et bedre kunnskapsgrunnlag for utviklingen av et effektivt forvaltningssystem når det gjelder import av planter og frø.