Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for miljø og naturressurser

OPTAIN

Source: https://www.tamera.org/water-retention-landscape/ Foto:
Aktiv SIST OPPDATERT: 08.05.2023
Slutt: aug 2025
Start: sep 2020

Hva er de mest effektive tiltakene for å holde tilbake vann, jord og næringsstoffer i små jordbruksdominerte nedbørfelt? Og hvordan kan tiltakene forbedres slik at de blir mer kostnadseffektive? Det er det europeiske forskningsprosjektet OPTAIN i gang med å finne ut.

Status Pågående
Eksternt prosjektnettsted OPTAINs offisielle nettside
Start- og sluttdato 01.09.2020 - 31.08.2025
Prosjektleder Attila Nemes
Divisjon Divisjon for miljø og naturressurser
Avdeling Hydrologi og vannmiljø
Totalt budsjett 70000000
Finansieringskilde EU Horizon 2020

OPTAIN (Optimal strategies to retain and re-use water and nutrients in small agricultural catchments) er et EU-finansiert forsknings- og innovasjonsprosjekt med mål om å øke forståelsen av de mange fordelene ved vannmiljøtiltak, som på engelsk betegnes Natural/Small Water Retention Measures (NSWRM).

Optain illustrasjon
Illustrasjon: OPTAIN

Tiltak mot vannforurensning fra landbruket er en viktig del av oppfølgingen av vannforskriften EUs vanndirektiv. Vannmiljøtiltakene er multifunksjonelle naturbaserte tiltak som holder tilbake vann og næringsstoffer i et nedbørfelt. Eksempler på tiltak er bruk av vegetasjon, som grasdekte vannveier, kantsoner og fangvekster, for å redusere tap av næringsstoffer og partikler til vannforekomster. Andre eksempler er bruk av hydrotekniske tiltak, fangdammer og miljøtilpasset jordarbeiding. En stor utfordring er å finne frem til effektive løsninger og kombinere disse på best mulig måte i nedbørfeltet.

OPTAIN har som mål å finne frem til effektive tiltak/tiltakskombinasjoner for å imøtekomme utfordringer knyttet til klimaendringer og ekstreme hendelser som flom og tørke. Dette vil redusere konflikter mellom bruk av vann i landbruket og andre menneskelige og miljømessige krav til vann i små nedbørfelt over hele Europa. Arbeidet blir gjennomført i nært samarbeid med lokale aktører.

Resultater fra prosjektet vil fremkomme gjennom nåværende kunnskap, vitenskapelige modellerings- og optimaliseringsmetoder, samt bidrag fra lokale eksperter og andre interessenter fra 14 studieområder over hele Europa.

 

 

Om studieområdet i Norge

Kråkstadelva er et delnedbørfelt til Hobølelva i sør-øst Norge. Nedbørfeltet dekker et areal på ca. 51 km2. Jordbruksareal utgjør 43% av nedbørfeltet, og domineres av kornproduksjon på svært leirholdig jord. Deler av nedbørfeltet er svært flomutsatt, vanligvis under snøsmelting og høstregn.

Det er store utfordringer med vannkvaliteten i Kråkstadelva. Dette skyldes blant annet fosfortilførsler gjennom erosjon fra jordbruksområder og kanterosjon i bekker. Mange miljøavbøtende tiltak er iverksatt, for eksempel redusert jordarbeiding, grasdekte kantsoner, grasdekte vannveier, bruk av fangvekster, samt fangdammer i bekker.

OPTAIN ønsker å bidra til å identifisere nye landforvaltningsstrategier, inkludert hva som er de beste tiltakene for nedbørfeltet. Nye kombinasjoner av tiltak skal også iverksettes, for å forbedre vannretensjonen i jord og landskap. Slik reduseres faren for flom og vannkvaliteten nedstrøms forbedres.

Kråkstadelva_kart.jpg
Kråkstadelva er et delnedbørfelt til Hobølelva i sør-øst Norge. Kilde: REGINE