Hopp til hovedinnholdet

AP 2: Nitrogen - første resultater

Annbjørg gjødsler

Foto: Trond Henriksen

Vi har gjennomført feltforsøk, potteforsøk i drivhus samt inkubasjoner for å undersøke nitrogeneffekten til ulike avfallsbaserte gjødselvarer

Undersøkelsene våre viser at mineraliseringsmønsteret for nitrogen (N) i organisk avfall er godt beskrevet, dersom vi deler N inn i tre fraksjoner (Figur 2):

  • ammoniuminnhold,
  • lett mineraliserbart, organisk N og
  • en sakte mineraliserbart, organisk N fraksjon.

Med utgangspunkt i mineraliseringsmønsteret fra inkubasjonsstudier har vi benyttet en enkel nedbrytningsmodell for å bestemme størrelsen på den lett tilgjengelige N-fraksjonen for flere ulike avfallstyper.

Trond med avfall.jpg
Figur 1. Et utvalg av avfallsmaterialer som ble benyttet i forsøkene. Foto: Annbjørg Øverli Kristoffersen

For de flytende organiske avfallstypene vi har testet, kan gjødslingspotensialet bestemmes direkte ut fra ammoniumfraksjonen.

For faste organiske avfallstyper må vi også ta den lett mineraliserbare organiske N-fraksjonen med i betraktningen. Denne fraksjonen omdannes til ammonium etter tre uker på laboratoriet (15 °C) og omkring 5-6 uker i felt.

For korn vil derfor gjødslingspotensialet til organisk avfall bestemmes ut fra ammoniumfraksjonen pluss den lett tilgjengelige N-fraksjonen.

I vårt videre arbeid skal vi undersøke enkle kjemiske ekstraksjoner eller spektrometriske metoder som erstatning for inkubasjon for å bestemme størrelsen på den lett tilgjengelige N-fraksjonen.