Hopp til hovedinnholdet

Utdanner morgendagens eksperter på returtre

18-24-stipendiater_circWOOD_ktg

Foto: Kathrine Torday Gulden

Mesteparten av avfallstreet i Norge går til energigjenvinning. En av de viktigste leveransene i CircWOOD er utdanning av Master- og PhD-stipendiater som gjennom forskning og utvikling kan bidra til en mer sirkulær utnyttelse av treressursene våre.

 

 

Hver dag blir kontainerlass med treavfall dumpet på norske gjenvinningsanlegg.

– Per i dag går rundt nitti prosent av treavfallet vårt til energigjenvinning. Dette til tross for at mengden returtre er omtrent like stor som mengden tre som brukes i nye bygg, sier Lone Ross, forskningssjef ved NIBIO og leder for CircWOOD.

CircWOOD er et forsknings- og kompetanseprosjekt der målet er å øke ombruk og materialgjenvinning av tre i Norge. Forskerne ser blant annet på ressurstilgangen av returtre, materialstrømmer, digitalisering, miljø- og klimapåvirkning, økonomisk innvirkning og politiske rammeverk.

– For å lykkes med en effektiv og sirkulær bruk av treressursene våre, er vi nødt til å øke kunnskapen og utdanne personer med kompetanse tilpasset fremtidige oppgaver, forteller Ross.

– Én av de viktigste leveransene våre er derfor utdanning av Master- og PhD-kandidater som kan lede forskningen og utviklingen videre innenfor dette, også etter at prosjektet er avsluttet.

CircWOOD har ansatt tre stipendiater med tilknytning til ulike forskningsinstitusjoner. Flere masterstudenter jobber også innenfor fagområdet.

Kristina Bringedal Gedde evaluerer mengder og kvaliteter av returtrevirke som leveres inn til ulike gjenvinningsstasjoner.

Tom Erik Thorkildsen studerer den samlede samfunnsøkonomiske effekten av å legge om fra en rettlinjet verdikjede der trevirke avfallshåndteres og brennes, til en sirkulær verdikjede der trevirke systematisk gjenbrukes på sitt mest verdifulle nivå.

Shumaila Khatri kartlegger gjeldende regelverk og holdningene forbrukere og næringsliv har til sirkularitet.

 

Formål

CircWOOD skal undersøke aspekter ved trebruk i den norske økonomien, med særlig vekt på ombruk av returtre i byggeprosjekter, og returtre som råstoff i dagens treindustri.

Samarbeid: NTNU, NMBU, Høgskolen i Innlandet, Treteknisk, Trefokus, Ragn-Sells, Oslotre, Norwegian Wood Cluster, Omtre, Norges Skogeierforbund, Veidekke Entreprenør, Statsbygg og Byggevareindustrien

Finansiering: Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA gjennom ordningen Grønn plattform