Hopp til hovedinnholdet

Mulig å redusere avfallet fra byggebransjen

10-24-Mulig å redusere avfallet fra byggebransjen - foto Lone Ross Gobakken

Foto: Lone Ross Gobakken

Byggenæringen genererte i 2017 rundt to millioner tonn avfall. Høye kostnader, mangel på teknologi og begrensinger i regelverket hindrer mer ombruk og gjenvinning av bygningskomponenter og avfallsfraksjoner.

På oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet har NIBIO og Samfunnsøkonomisk Analyse vurdert den samfunnsøkonomiske nytten av avfallsminimering, ombruk og materialgjenvinning som tiltak i byggenæringen. Hensikten er å nå nasjonale mål om reduksjon av mengden generert avfall.

I perioden 2013-2017 økte mengden avfall fra byggenæringen fra 1,8 til 2 millioner tonn per år, samtidig som materialgjenvinningen av dette avfallet gikk ned med 400 000 tonn per år. Målet er at byggenæringen i større grad skal bevege seg mot en sirkulær økonomi, med et mer lukket materialkretsløp, og med minst mulig svinn og en lavere andel nye materialer inn i kretsløpet. Norsk avfallspolitikk legger vekt på kostnadseffektivitet, lønnsomhet og lavest mulig samfunnsøkonomisk kostnad. Tiltakenes nytteverdi skal overstige de samlede kostnadene.

Mengden byggavfall reduseres mest ved avfallsminimering, økt ombruk og økt materialgjenvinning, og per i dag er det avfallsminimering som vil gi raskest effekt for byggenæringen. Prefabrikkerte bygningselementer, som reduserer behovet for tilpasning og gir mindre avfallsproduksjon på byggeplassen i forhold til plassbygde konstruksjoner, bedre planlegging i prosjekteringsfasen, blant annet i form av mer nøyaktig prosjektering av mengde materialer og endring i byggeprosessen og salg av overskuddsmaterialer, er de viktigste tiltakene.

I tillegg vil ny teknologi gi økt materialgjenvinning av avfallsfraksjoner som per i dag har lav materialgjenvinningsgrad, slik som treverk. I dag er ombruk av materialer og bygningskomponenter lite lønnsomt; det tar mye tid, er teknisk krevende og med strenge krav til dokumentasjon.

 

Formål

Redusere avfallsmengden i byggebransjen.

Samarbeid: Samfunnsøkonomisk Analyse AS

Finansiering: Direktoratet for byggkvalitet