Hopp til hovedinnholdet

Skal bidra til å kutte fossile utslipp fra silisiumproduksjonen

Salten 15 - Foto Elkem

Silisiumproduksjon ved anlegget til Elkem Salten i Sørfold. Foto: Elkem.

NIBIO har sammen med Elkem, Treklyngen, Lindum, Begna Bruk, Vardar Varme og SINTEF Energi fått innvilget 10 millioner kroner fra Pilot-E for å videreutvikle arbeidet med å gjøre produksjon av silisium og ferrosilisumlegeringer CO2-nøytralt. Prosjektet heter BioCarMet.

Målet for BioCarMet er å utvikle en bærekraftig verdikjede som anvender avfallsbaserte råvarekilder og restprodukter fra treindustrien til bruk i metallurgisk industri. Prosjektet kombinerer norske biobaserte råvarer, ny prosessteknologi for biokarbonproduksjon, og testing og verifikasjon i fullskala i et av Elkems industrianlegg

- Elkem har et mål om å kutte de fossile utslippene fra den norske virksomheten med 40 prosent innen 2030, noe som tilsvarer en prosent av Norges utslipp. Dette prosjektet er et viktig steg på vegen, sier Håvard Moe, teknologidirektør i Elkem.

Pilot-E er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og ENOVA, som skal støtte prosjekter som kan ta innovative løsninger fra idé til markedet. Elkem har de senere år gjennomført flere forskningsbaserte prosjekter innen biokarbon. Forskningsrådet og Innovasjon Norge har både gjennom kompetanse- og innovasjonsprosjekter bidratt til at forskningsmiljøet og næringsliv har bygd kompetanse innen bruken av trestokken i Norge.  

- Vi viderefører FoU fra tidligere forskningsprosjekter som har bidratt til vi er der vi er i dag, sier Marit Dolmen som er ansvarlig for prosjektet i Elkem. Pilot-E-prosjektet har svært høy kompetanse gjennom hele verdikjeden, med inngående kunnskap om fornybare råvarer, avansert produksjonsteknologi og sluttprodukter med svært strenge kvalitetskrav. Spesielt på råvaresiden vil partnerne i prosjektet være svært viktig for oss.

- Vi er veldig glade for at PilotE anerkjenner det viktige arbeidet vi gjør ved å innvilge midler til prosjektet. Støtten kommer i en kritisk fase i prosjektet, hvor vi går fra FoU til industrialisering. Om vi lykkes med dette prosjektet får vi industrialisert en teknologi som bidrar til store reduksjoner i CO2 utslipp fra fossile kilder, samtidig som vi bidrar til å etablere ny landbasert industri i Norge basert på bærekraftige råvarer, sier Håvard Moe.

 

Samarbeid nøkkel for å lykkes

Samarbeidspartnerne i BioCarMet-prosjektet er alle spente og glade for nyheten som kom idag.

- Dette er et spennende prosjekt med en utradisjonell partnersammensetning som samler kompetanse fra flere fagfelt og som knytter oss tettere opp mot industrien. NIBIOs forskere skal blant annet undersøke hvilke råmaterialer som kan benyttes til Elkems produksjon av biokarbon. Det er både snakk om rundvirke, GROT (greiner og topper som ligger igjen på hogstfeltet etter hogst), restprodukter fra treindustrien og treavfall. Videre vil NIBIO tilrettelegge for innovative logistikkløsninger for å sikre effektiv råvareforsyning ved produksjon, sier NIBIOs forsker Lone Ross Gobakken, som deltar i prosjektet.

- For oss i Treklyngen er det inspirerende å konstatere at vårt samarbeid med Elkem fortsetter i et konstruktivt og lovende spor. At det norske skogråstoffet er etterspurt som et bærekraftig alternativ til fossilt karbon vet vi. At BioCarMet tar mål av seg til å utnytte deler av hogsten som knapt anvendes i dag, øker skogens klimanytte ytterligere. At dette kan skje hos oss er vi forhåpningsfulle til. At dette gjennom Elkem, dertil finner anvendelse i høyverdige norske industriprodukter i en ikke altfor fjern framtid, er akkurat hva den norske skogverdikjeden trenger, sier Ole Petter Løbben, forretningsutvikler.

- Vi i SINTEF gleder oss til å få fortsette vårt samarbeid med Elkem og andre industripartnere i dette spennende prosjektet. Å se kompetanse vi har bygget gjennom mange år i ulike forsknings og innovasjonsprosjekter realiseres i BioCarMet, ser vi frem til. Spesielt vår kompetanse på produksjon av biokarbon vil bli utnyttet i denne piloten, sier Per Carlsson, forskningsleder SINTEF Energi.

- I tillegg til å redusere klimagassutslipp i prosessindustrien, bidrar prosjektet også til overgangen til en sirkulær økonomi hvor vi utnytter ressursene i avfall til produksjon av nye produkter. Dette prosjektet bidrar til å øke materialgjenvinning av treavfall, noe Norge er forpliktet til gjennom EUs svært ambisiøse mål på avfallsområde, sier Pål Smits, administrerende direktør i Lindum.

- Vardar Varme ser frem til å delta i prosjektet, der vårt fokus vil være bruk av sidestrømmer og energigjenvinning. Gjennom våre erfaringer med drift av forbrenningsanlegg, samt bruk av lavkost råvarer, vil vi kunne bidra med relevant driftserfaring, sier Kjetil Bockmann, daglig leder Vardar Varme.

 

To prosjektfaser

Prosjektet er delt opp i to faser, hvor biokarbonet først skal testes videre i storskala laboratorium i 2019, før det i fase to (2019-2020) skal testes i en industriell pilot. Resultatene i prosjektene vil ha et bredt spredningspotensialet både til annen norsk metallurgisk industri og i verden for øvrig.

9-12-13.jpg
Innovasjon fra treavfall - Foto - Lars Sandved Dalen - NIBIO.jpg
Innovasjon fra treavfall. Foto: Lars Sandved Dalen.
DAL-18092018-131507.jpg
Lone Ross Gobakken. Foto: Lars Sandved Dalen.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.