Hopp til hovedinnholdet

Nye rekordtall for skogen i Norge

26-24-rekordtall-18Akershus

Foto: John Y. Larsson

I løpet av de siste 90 årene er skogvolumet tredoblet og årlig bruttotilvekst mer enn doblet. Andelen hogstmoden skog, gammelskog og mengde dødt trevirke øker.

I dag står det 942 millioner kubikkmeter trevirke i de norske skoger. Det er ny rekord. Bedre skogskjøtsel og endrede driftsmetoder har medvirket til at årlig tilvekst har økt fra om lag 10 millioner kubikkmeter i 1925 til dagens 25,5 millioner kubikkmeter. Samtidig er tilveksten høyere enn hogsten, som har ligget på rundt 10 millioner kubikkmeter de siste 100 årene.

Til sammen har vi 630 millioner kubikkmeter mer tømmer i dag enn for 100 år siden. Med en tømmerpris på 350 kroner per kubikkmeter representerer det en tømmerverdi på over 220 milliarder. I tillegg kommer verdien av det som allerede er hogd, cirka 350 milliarder kroner. Og da er ikke foredlingsverdien og ringvirkninger for samfunnet medregnet.

I skogen er det mest kubikkmeter av gran, og volumet har økt 2,7 ganger siden den første landstaksten. Den største relative økningen er det imidlertid furua og lauvtrærne som står for. For disse treslagene er volumet i dag 3,4 ganger så stort sammenlignet med volumet på 1920-tallet.

Det er NIBIO Landsskogtakseringen som siden 1919 har hatt ansvaret for Norges nasjonale skogstatistikk.

Landsskogtakseringens 13 000 skogdekte prøveflater er fordelt over hele landet, og på hver flate registreres blant annet treslag, antall trær, skogens alder og driftstekniske forhold. I tillegg registreres en rekke miljøverdier som er viktig for biologisk mangfold.

Datamaterialet som framskaffes er av stor betydning for både skognæringen og den offentlige forvaltningen, og brukes også i en rekke forskningsprosjekter knyttet opp mot skog- og miljøspørsmål. 

 

KONTAKTPERSON

Formål

NIBIO Landsskogtakseringen melder om nye rekordtall for skogressursene i Norge

Finansiering: Landbruks- og matdepartementet, Miljødirektoratet

KONTAKTPERSON