Hopp til hovedinnholdet

Genetisk variasjon i norske skogtrær

MIA-20090811-180115_Furu_ MichaelAngeloff

Furu (Pinus sylvestris): Det ble gjennomført genetiske studier av furu fram til 1990-tallet. Siden da har studier av furu nærmest vært fraværende, i tråd med at en valgte å fokusere skogplanteforedlingen på gran. I dag er det ny interesse for planting av furu og det vurderes å etablere et foredlingsprogram for treslaget ved Skogfrøverket på Hamar. Foto: Michael Angeloff/NIBIO.

Genetisk variasjon skal sikre at trærne i skogen overlever og gir oss opplevelser, tømmer, papir, karbonbinding og biologisk mangfold. I dag, på den internasjonale skogdagen, setter vi fokus på genetisk variasjon blant skogtrærne våre.

Tilstrekkelig genetisk variasjon er viktig for artenes evne til å overleve og tilpasse seg ulike miljøer, eller endrede livsbetingelser. Hvis det ikke hadde vært noen variasjon i arvestoffet ville alle individene reagert likt og populasjonens overlevelse ville blitt svekket.

Variasjonen sikrer skogtrærnes evne til å tilpasse seg endrede klimatiske forhold, og er en forutsetning både for evolusjon og foredling. Genetisk variasjon er også viktig for å sikre motstandskraft mot skader og sjukdommer.

Kunnskap om treslagenes genetiske variasjon er viktig både for bevaring, men også for bærekraftig bruk og utvikling av de ulike skogtreressursene. Forskning og studier av våre skogtregenetiske ressurser er derfor et viktig utgangspunkt for å vite hva vi har.

Sar-20001231-230020_Gran.jpg
Gran (Picea abies): Gran er det treslaget i Norge som er best karakterisert genetisk, både når det gjelder provenienser, familier og kloner. Den genetiske forskningen startet opp ved Avdeling for planteforedling ved Det norske skogforsøksvesen på Ås, og er videreført ved skogforskningen gjennom de siste 50 årene. Skogplanteforedlingen på gran ledes av Skogfrøverket på Hamar. Foto: Arne Steffenrem/NIBIO.

70 år med studier av genetisk variasjon

I den nye rapporten «Genetisk variasjon i norske skogtrær» har NIBIO-forskere sammenstilt all den informasjonen vi har om genetiske studier i skogtrær. I Norge har man så langt undersøkt genetisk variasjon og genetiske egenskaper hos 13 av våre totalt 35 treslag. Av disse er gran, furu og bjørk de treslagene vi har mest informasjon om, men vi vet aller mest om grana.

De første studiene av genetisk variasjon i norske skogtrær ble utført av Tollef Ruden som studerte bjørk på starten av 1950-tallet. Siden den gang har det blitt publisert resultater fra veldig mange forskjellige studier, både kortsiktige og langsiktige.

Den nye NIBIO-rapporten gir en oversikt over hvilke treslag vi har genetisk kunnskap om, og hvilke studier som er utført fra 1950-tallet og fram til i dag. De aller fleste av de genetiske studiene som er utført, er gjort for å bedømme variasjon i forhold til bruk og skogproduksjon. Andre studier er utført for bevaring, og for å følge med på f.eks. sjukdommer i skogtrær.

Skogtrærne våre har stor variasjon og mange egenskaper som er viktige for både skogproduksjon og overlevelse. Dette gjelder blant annet vekstrytme – når trærne våkner til liv på våren, og når de går i dvale på høsten, tilvekst, tømmerkvalitet og andre egenskaper. En del av denne variasjonen skyldes genetiske forskjeller mellom individer.

Sar-20081106-123812_bøk.jpg
Bøk (Fagus sylvatica): Mye tyder på at bøk er et av treslagene som kan få økt utbredelsen nordover som følge av klimaendringene. I Norge har vi i dag Europas nordligste utposter av bøk i Vestfold og i Hordaland. Tre faktorer vil avgjøre om bøken vil klare å ekspandere nordover; om populasjonene har nok genetisk variasjon til raskt å kunne tilpasse seg og om bøken vil være i stand til å spre seg. Men størst betydning har selve rekrutteringen; om bøkenøttene som har blitt spredt klarer å spire, etablere seg og vokse opp til nye trær. Foto: Arne Steffenrem/NIBIO.

Norske treslag med viktig variasjon

Skogene i Norge er dominert av et lite antall arter som finnes over store deler av landet; gran, furu og bjørk. Disse tre artene utgjør tilsammen mer enn 90 prosent av stående skogvolum i Norge. De fleste av de øvrige artene finnes kun i små populasjoner.

Spesielt for Norge er at de fleste treslagene her vokser på sin absolutte nordgrense. Marginale populasjoner kan inneholde genetiske variasjon som ikke finnes andre steder i artenes utbredelsesområde. Dersom slike populasjoner blir truet, er det spesielt viktig å ha kunnskap om og bevare deres genetiske variasjon.

13-15.jpg
Skogtregenetiske ressurser Treslag i Norge Bevaring av skogtregenetiske ressurser
Verdens skogdag - 21. mars

I 2012 vedtok FNs generalforsamling at 21. mars skal markere den internasjonale dagen for skog og trær.

FNs internasjonale dag for skog skal sette søkelys på skogbevaring og bærekraftig utvikling, samt behandlingen av mennesker som lever i og av skogen. Bevaring av skog er et viktig virkemiddel for å nå FNs bærekraftsmål nummer 13 og 15. Målene handler om å stoppe klimaendringene, og å bevare livet på land.

Genetisk variasjon

Genetisk variasjon er variasjon blant individene i en populasjon på grunn av forskjeller i genetisk sammensetning.

Når det er genetisk variasjon for et gen betyr det at det eksisterer mer enn én genvariant for dette genet i populasjonen. Ulike varianter av samme gen kalles alleler.

Uten genetisk variasjon vil alle individene i populasjonen ha identiske genvarianter. Genetisk variasjon er nødvendig for at evolusjon skal kunne foregå.

Kilde: www.snl.no 

barlind.png
Barlind (Taxus baccata): Barlind er helt i ytterkanten av sin utbredelse i Norge. Slike utkantpopulasjoner kan ha en spesiell genetisk variasjon, og vi har et internasjonalt ansvar for å ta vare på denne variasjonen. Barlind fra ulike steder i Norge er genetisk forskjellige på grunn av liten utveksling av pollen og frø. For å ta vare på den genetiske variasjonen er det viktig å bevare trær fra flere områder. Foto: Frank Vincentz.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.

Publikasjoner

To document

Abstract

Denne rapporten gir en kortfattet oversikt over publiserte arbeider vedrørende studier av genetisk variasjon i norske skogtrær. Her er bare tatt med originale arbeider som karakteriserer genetisk variasjon og genetiske prosesser som påvirker variasjonen. Arbeider som kun beskriver metodikk og teknikker er utelatt.