Hopp til hovedinnholdet

Slik kan nitrogenet utnyttes bedre

15-45-Nitrogenutnyttelse_erfl-20180518-141433

Foto: Erling Fløistad

Nitrogen er avgjørende for matproduksjon, men har negativ effekt på klima og vannmiljø om det kommer på avveie. NIBIO har sammenfattet en rekke tiltak for å bedre utnyttelsen av nitrogen i jordbruket.

Mineralgjødsel er den største kilden til nitrogen i jordbruket, men det er også store mengder nitrogen i husdyrgjødsel. Tiltak som gir bedre utnyttelse av denne ressursen, er positive for matproduksjon og miljø.

De største nitrogentapene skjer som ammoniakk fra husdyrgjødsel ved spredning, i fjøs og under lagring.

– Stripespredning og vanninnblanding reduserer ammoniakktapet betydelig sammenliknet med breispredning av gjødsel med høyt tørrstoffinnhold, sier Synnøve Rivedal i NIBIO.

Tetting av tak der gjødselen lagres er et annet tiltak som bidrar til å redusere tapet.

– I tillegg vil spredning av husdyrgjødsel i vekstsesongen redusere avrenningen og øke utnyttelsen av nitrogenet.

Andre aktuelle tiltak i husdyrholdet, er tilpasset proteinfôring, optimalisering av drift, redusert svinn av grovfôr, bruk av utmarksbeite og nye resirkulerte proteinkilder.

Alle forhold som gir plantene bedre vekstbetingelser, for eksempel vanning, drenering, bedre jordhelse og mindre ugras, vil gi økt utnyttelse av tilført nitrogen.

– Samtidig er det viktig å ha en gjødslingsplan som tar hensyn til de lokale vekstbetingelsene, sier Randi Berland Frøseth.

Et tiltak som reduserer utvasking av nitrogen fra åkeren, er å dyrke fangvekster som kan ta opp nitrogen etter at kornet er høstet. Det vil gi økt nitrogeneffektivitet dersom det kombineres med redusert bruk av mineralgjødsel etterfølgende år.

– Et annet tiltak for økt nitrogeneffektivitet og reduserte nitrogentap til vann, som også har god effekt på jord- og fosfortap, er å unngå å pløye om høsten, sier Marianne Bechmann.

 

Formål

Gi kunnskapsgrunnlag for utarbeidelse av en handlingsplan for god nitrogenutnyttelse i jordbruket.

Finansiering: Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet