Hopp til hovedinnholdet

Sjekk nitrogenkalkulatorene!

mg201804_DSC_3326

Foto: Morten Günther.

Hvor mye eller lite skal man gjødsle for å unngå miljøskade og dårlig avling? Sjekk NIBIO sine nye nitrogenkalkulatorer.

Nitrogen er et viktig næringsstoff som plantene trenger mye av. Noe av det de trenger finner de naturlig i jorda som en følge av nedbryting av organisk materiale. På de fleste jorder må imidlertid bonden tilføre mer nitrogen gjennom gjødsling.

Men hvor mye skal man gjødsle når for lite nitrogen gir dårlig avling og for mye nitrogen er skadelig for miljøet? 

kopi IMG_0753
Forsker Annbjørg Kristoffersen er stolt av å kunne presentere tre nye  gjødslingskalkulatorer for optimal utnyttelse av nitrogenet. Foto: NIBIO.

Viktig å utnytte nitrogenet optimalt

Forbruket av nitrogen er stigende i verden, og med det også utslippet av skadelige klimagasser. Gjennom den såkalte Gøteborgprotokollen, har Norge forpliktet seg til å redusere utslippene. Det krever større grad av planlegging og tilpassing av gjødsling etter plantenes behov.

– Tap av nitrogen til omgivelsen er uønsket både av produksjonsmessige, økonomiske og miljømessige hensyn, sier Annbjørg Øverli Kristoffersen. Hun er forsker i NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, og har spesialkompetanse på gjødslingseffekt.

– Vi vet at høy utnyttelse av nitrogenet reduserer risikoen for klimagassutslipp. Vi har derfor lansert tre ulike kalkulatorer - hjelpeverktøy som kan bidra til enda bedre utnyttelse av nitrogenet, både i husdyrgjødsel og i mineralgjødsel.

Kalkulatorene gir informasjon om nitrogeninnhold i husdyrgjødsel, hva som er økonomisk og optimal N-gjødsling til korn, og hvor mye nitrogen plantene finner i jorda gjennom vekstsesongen.

 

Kort om hver av de tre kalkulatorene

Husdyrgjødsel N-kalkulator er en forbedret utgave for beregning av nitrogeninnhold i husdyrgjødsel. Kalkulatoren beregner nitrogenopptak i plantevekst og nitrogentap gjennom ammoniakktap og utvasking for ulike kulturvekster ved ulike spredemetoder og spredningsforhold. Målgruppa for kalkulatoren er veiledere som vil bruke den som et verktøy i rådgiving, og gårdbrukere som ønsker mer kunnskap om virkning av nitrogen i husdyrgjødsel.

Optimal N-gjødsling til korn beregner økonomisk og miljømessig optimal gjødsling basert på estimat av forventet avlingsnivå og gjeldende korn- og gjødselpriser. Kalkulatoren er et hjelpemiddel sammen med gjødslingsplanprogrammer i utarbeidelse av N-gjødslingsplaner.

N-status i vekstsesongen gir en rask og enkel oversikt over tilgangen på nitrogen i jord for korn, potet og engvekster i vekstsesongen. Værdata hentes automatisk inn fra valgt klimastasjon og kalkulatoren gir veiledende informasjon om nitrogenstatus i jorda utover vekstsesongen.

– Alle de tre kalkulatorene er støtteverktøy og grunnlag for diskusjon og refleksjon omkring bruk og utnyttelse av nitrogenet i jord og gjødsel, påpeker Kristoffersen. De vil ikke gi noe fasitsvar, men belyser ulike sider av nitrogenbruken i landbruket.

2-12-15.jpg
Nitrogenkalkulatorer
Medvirkende til kalkulatorene

Tor Lunnan, Gustav Fystro, Lars Nesheim, Tor-Einar Skog, Halvard Hole og Hugh Riley.

Gøteborgprotokollene

Gøteborgprotokollen omhandler svoveldioksid (SO2), nitrogenoksider (NOx), ammoniakk (NH3) og flyktige organiske forbindelser (NMVOC). Utslipp av disse gassene bidrar til sur nedbør, overgjødsling og bakkenært ozon.

Gøteborgprotokollen ble undertegnet i 1999, trådte i kraft i 2005, og er ratifisert av de fleste europeiske land, samt USA. Protokollen satte opprinnelig begrensninger for utslipp av gassene fra 2010.

(Miljøstatus.no)

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.