Hopp til hovedinnholdet

Skreddersyr tiltak for bedre jord

15-44-SoilCare

Foto: Till Seehusen

I forskningsprosjektet SOILCARE har forskere jobbet for å finne løsninger på utfordringene jordressursene i Europa står overfor.

Mye av dagens jordbrukspraksis går utover jordstrukturen og jordas sammensetning, som igjen gir redusert jordkvalitet.

– Ved å endre måten vi driver jorda på, kan vi stanse forringelse av jordkvaliteten. Dette er avgjørende dersom vi skal klare å opprettholde, og helst også øke, fremtidig matproduksjon, sier Jannes Stolte, ansvarlig for SOILCARE-prosjektet fra norsk side.

I Norge har forsøkene gått ut på å undersøke hvordan fangvekster kan bidra til å øke jordkvaliteten. Feltforsøk for å finne ut om ulike vekster med sine rotsystemer kan løse opp i jordpakkingsskader er også blitt utført.

Med fangvekstforsøkene har forskerne blant annet undersøkt om fangvekster sådd i områder med mye åpen åker kan øke karboninnholdet i jorda. Fangvekster tilfører biomasse til jorda, og bidrar dermed til økt karbonbinding. Den økte tilførselen av planterester kan gi økt aktivitet av mikroorganismene som lever i jorda, som igjen kan gi bedre jordstruktur og større frigjøring av næringsstoffer til plantene.

Foreløpige resultater i feltforsøkene viser at rotsystemet til den flerårige urten luserne kan bidra til å løse opp jordpakkingsskader. Rotsystemet til oljeveksten rybs hadde imidlertid ikke den effekten forskerne hadde håpet på. Dette skyldes blant annet en uvanlig tørr vekstsesong i 2018, etterfulgt av en våt forsommer i 2019.

Rybs er ganske robust og har i tillegg et stort og effektivt rotsystem hvis den får etablert seg skikkelig. Dessverre gikk ikke etableringen helt som håpet, både på grunn av været, men også fordi vekstsesongen rett og slett synes å være for kort for rybs i området der forsøkene fant sted.

Tørken sommeren 2018 påvirket etableringen og utviklingen av fangvekster negativt. Av fangvekstene som ble sådd, var det lodnevikke, raigras og kløver som klarte seg best.

 

Formål

Finne frem til tiltak som kan bidra til bedre jordkvalitet på tvers av Europa.

Samarbeid i Norge: Norsk Landbruksrådgivning

Finansiering: EU H2020