Hopp til hovedinnholdet

Undersøker vannmiljøet langs ny veistrekning

28-48-Vannmiljø forundersøkelser_JS

Foto: Johanna Skrutvold

NIBIO har det faglige koordineringsansvaret for forundersøkelser av vannmiljøet langs E18 Tvedestrand-Bamble. Poenget er å klarlegge vassdragenes kjemiske og økologiske tilstand, herunder naturverdier, fremmede arter og viktige fiskebestander.

NIBIO og FAUN gjennomfører storparten av forundersøkelsene, som omfatter vannprøver, automatisk vannovervåking, undersøkelser av biologi og biologiske kvalitetsparametere i elver og vann, miljø-DNA, samt undersøkelser og beskrivelser av substrat og livsmiljø.

Undersøkelsene på ny E18 Tvedestrand-Bamble (55 km) omfatter rundt 70 stasjoner i elver, bekker og innsjøer. Planlagte undersøkelser på strekningen E18 Grimstad-Arendal (20 km) omfatter rundt 60 stasjoner, men har blitt utsatt som følge av planprioriteringer.   

Prosjektleder Roger Roseth forteller at den økologiske tilstanden i mange av vannforekomstene langs ny E18 i utgangspunktet var ukjent.

– Nettopp derfor det viktig med forundersøkelsene for å finne ut hva status er slik at vi vet hvordan anleggsarbeidene eventuelt påvirker økologien som er der, sier han.

Bunndyr, begroingsalger og fisk sier noe om hva slags økologisk tilstand en bekk er i. Siden såpass mange av vannene og bekkene i området er dårlig beskrevet fra før, må de undersøkes for å se om de for eksempel inneholder fisk eller elvemusling.

En metode som tas i bruk er innsamling av miljø-DNA i samarbeid med NINA. Ved å filtrere vann gjennom et finmasket filter blir DNA-et til organismer som lever der samlet opp. Videre kan man med genetiske analyser bestemme eller vurdere hvilke arter DNA-et stammer fra.

NIBIO har vært med i flere lignende overvåkingsprosjekt tidligere, deriblant undersøkelsene tilknyttet utbyggingen av E18 mellom Rugtvedt og Dørdal i Bamble kommune. Forundersøkelsene for E18 Tvedestrand-Bamble startet opp i april 2020 og rapporteres høsten 2021.

 

Formål

Forundersøkelser av vannmiljøet langs den planlagte veistrekningen E18 Tvedestrand-Bamble.

Samarbeid: Aas-Jakobsen, FAUN, Naturplan, NINA, NTNU, ViaNova, PELAGIA, LFI, Eurofins

Finansiering: Nye Veier