Hopp til hovedinnholdet

Norsk matsikkerhet i en ustabil verden

1-50-Hostbildemgulrot-SED

Foto: Siri Elise Dybdal

Debatten om norsk matsikkerhet har først og fremst dreid seg om selvforsyningsgrad og statlig beredskapslagring av korn. Sårbarheten i matsystemet er imidlertid mye mer kompleks og krever en bredere forståelse.

I de senere år har det blitt stadig tydeligere at vi står overfor nye og økte trusler mot verdens matsystemer, blant annet som følge av klimaendringer. Covid-19-pandemien viste oss også hvor uforberedt samfunnet kan være når selv en varslet hendelse oppstår.

I en ny rapport fra NIBIO har forskere analysert hva som kan utfordre beredskapen knyttet til matforsyningen i Norge, hvilke tiltak og strategier vi bør prioritere og hva slags strategier som skal til for å forbedre landets matsikkerhet og forsyningsberedskap.

Matsikkerhet betyr naturligvis forskjellige ting i Norge og i konfliktrammede land der en stor andel av befolkningen sulter. Kjøpekraft og tilgang på mat i rike land tilsier at matsikkerheten for de fleste ikke er truet før ekstraordinære hendelser eventuelt skjer. Det at mange i verden sulter tilsier likevel at det i et globalt perspektiv er utbredt mangel på matsikkerhet.

– Vår vurdering er at utfordringene verdens matproduksjon står overfor vil kunne utgjøre et alvorlig trusselbilde også for et land som Norge, som er avhengig av kontinuerlig import av mat, sier prosjektleder for arbeidet med rapporten i NIBIO, Siri Voll Dombu.

Norsk matproduksjon har sine utfordringer og begrensninger i naturgitte forhold og et høyt kostnadsnivå, men landbruket har muligheter knyttet til utvikling av kunnskap, teknologi og konkurransekraft ved å utnytte komparative fortrinn.

Beredskapsarbeid for å opprettholde matsikkerheten må dreie seg om å trygge produksjonsgrunnlaget, produksjonen og handelsforbindelsene, samtidig som man jobber med å forstå og tilpasse seg risikobilder og sørger for å ha gode systemer for tidlig varsling.

KONTAKTPERSON

Formål

Fokus på hva som kan utfordre beredskapen knyttet til matforsyningen i Norge, hvilke tiltak vi bør prioritere og hva slags strategier som skal til for å forbedre landets matsikkerhet og forsyningsberedskap.

KONTAKTPERSON