Hopp til hovedinnholdet

Smartere gjødsling gir lavere kostnader

aaker-apelsvoll-gjødselforsøk_cropped

NIBIO-forsker Annbjørg Øverli Kristoffersen på ett av forsøksfeltene hvor ulike gjødselstyper blir testet. Foto: Trond Henriksen

I 2021 steg gjødselprisene dramatisk sammenlignet med tidligere år. Nå må den enkelte bonde ta i bruk god agronomi og se på ulike strategier for å holde kostnadene nede og produksjonen oppe.

– Prisøkninger for blant annet gjødsel skaper mye usikkerhet for kornbonden. God agronomi er alltid viktig, men jeg vil påstå at det er enda viktigere nå, mener avdelingsleder og forskningssjef i NIBIO, Wendy Marie Waalen.

– Gjennom god agronomi kan kornbonden øke avlingsnivået uten å øke kostnadene. Strategier for å utnytte kunstgjødsel og organisk gjødsel best mulig, vil være viktig. I tillegg vil vekstskifte, integrert plantevern, god jordstruktur, riktig pH og oppbygging av mold, også være avgjørende for å utnytte avlings- og kvalitetspotensialet. Det må gjøres riktige tiltak til rett tid på rett sted, sier Waalen.

Ulike gjødslingsstrategier var et viktig tema under den årlige kornkonferansen, Korn 2022. En av de største utfordringene norske bønder møter tidlig dette året, er de ekstremt høye prisene på mineralgjødsel.

 

Gjødsling etter behov

Et økonomisk optimalt gjødslingsnivå varierer med gjødselpriser og kornpriser. Under Korn 2022, snakket NIBIO-forsker Annbjørg Øverli Kristoffersen om gjødslingsstrategier til havre og bygg.

– I våre gjødslingsforsøk ble det fordelt lik mengde fosfor og kalium på samtlige ledd, slik at bare gjødseleffekten av nitrogen ble undersøkt. Vi varierte mengden tilført nitrogen per dekar, hvor vi enten tilførte hele mengden om våren, eller kun deler om våren og resten som delgjødsling, forteller Kristoffersen.

– Ut fra resultatene vi fikk, anbefaler vi moderat gjødsling om våren. Det vil si 8 til 9 kilo nitrogen per dekar. Om man baserer seg på delgjødsling, kan man tilpasse gjødslingen til plantenes behov utover i sesongen. Slik er det mulig å spare gjødsel i år med utsikter til lav avling, og heller utnytte avlingspotensialet i gode år.

Forskerne registrerte avlingsøkning ved tilførsel av 12 kilo nitrogen per dekar. Det var imidlertid ingen merkbar avlingsøkning når gjødselmengden ble økt til 16 kilo nitrogen per dekar.  

– Ut fra forsøkene våre ser det altså ut til at 12 kilo nitrogen per dekar er nok, selv ved et avlingsnivå på over 600 kilo korn per dekar. Dette stemmer godt overens med gjødslingsnormene i NIBIOs gjødslingsbok, forteller Kristoffersen.

– Mineralgjødsel er dyrt i år, så det er mye å spare på å utnytte jordas opplagrede fosforressurser. Om jorda er næringsrik og leirholdig kan man fint undergjødsle med fosfor ett år. Det er positivt både for miljøet og økonomien. Samtidig bør man etterstrebe en jordstruktur med høyt humusinnhold, slik at forholdene legges til rette for god rotvekst og gode forhold for næringsopptak, fortsetter NIBIO-forskeren.

avfallsfraksjoner-apelsvoll.jpg
NIBIO-forsker Trond Henriksen foran flere typer av både fast og flytende organisk avfall. Flere av avfallstypene har gitt svært god gjødselseffekt, selv om mer forskning trengs for et klarere bilde. Foto: NIBIO

Organisk avfall som alternativ gjødsel

Når mineralgjødselen er så dyr, er det interessant å se på gjødsel fra organisk avfall. NIBIO-forsker Trond Henriksen har undersøkt flere forskjellige typer avfall for å se hvordan nitrogenet blir tilgjengelig for plantene. Avfallet har blitt testet i felt, i potter og i inkubasjonsforsøk. Det er også gjort en rekke kjemiske analyser.

– Forsøkene våre viser at nitrogenet ligger i organiske forbindelser i fast avfall, mens det i flytende avfall i all hovedsak finnes som ammonium, forteller Henriksen. 

– For at nitrogenet i de organiske forbindelsene skal bli tilgjengelig for plantene, må det være raskt tilgjengelig. Mengden nitrogen som ble frigjort blant de forskjellige avfallstypene varierte mye, men felles for alle var at raskt tilgjengelig nitrogen frigjøres etter 10-20 dager.

Forskerne har gjort flere feltforsøk som har vist at både grisemøkk, struvitt og flytende fiskeslam har svært god gjødseleffekt. Resultatene har imidlertid vist en del variasjoner, så flere forsøk på de ulike avfallstypene kreves for å få et klarere bilde.

 

12.jpg
gjødsel-svein-skøien-SKS-20080905-1145.jpg
Alternativer til fullgjødsel blir viktig når mineralgjødselsprisene blir alt for høye. Foto: Svein Skøyen
NIBIO Tema - Organisk avfall som gjødsel NIBIOs gjødslingshåndbok
Korn 2022

Korn 2022 er et todagers fagseminar som årlig arrangeres av NIBIO, i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving. Programmet fokuserer på formidling av resultater fra ulike forskningsprosjekter og temaer omkring produksjon og anvendelse av norsk korn. Fagseminaret er for rådgivere og aktører i kornbransjen, hvor også gårdbrukere og andre interesserte kan delta.

ef-20070423-185450.jpg
Forskerne registrerte avlingsøkning ved tilførsel av 12 kilo nitrogen per dekar. Det var imidlertid ingen merkbar avlingsøkning når gjødselmengden ble økt til 16 kilo nitrogen per dekar. Foto: Erling Fløistad

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.