Hopp til hovedinnholdet

Ønsker tettere samarbeid med næringsaktører

erfl-20230106-124712-2

Thomas Hartnik er ansatt som ny direktør for NIBIOs Divisjon for Miljø- og naturressurser. Foto: Erling Fløistad

Et bærekraftig og miljøvennlig samfunn fordrer tett og langsiktig samarbeid mellom forskningsmiljøer og fremoverlente næringsaktører som er villige til å satse på morgendagens løsninger. Det mener Thomas Hartnik som ved årsskiftet tiltrådte i stillingen som direktør ved NIBIOs Divisjon for miljø og naturressurser.

NIBIOs nye divisjonsdirektør, Thomas Hartnik, startet sin yrkeskarriere i daværende Jordforsk i 1997. Her drev han forskning innenfor fagområdene miljøkjemi og økotoksikologi. Fra 2010 til 2018 arbeidet Hartnik i Miljødirektoratet – det meste av tiden som seksjonsleder innen avfall og grunnforurensning.

I 2018 begynte Hartnik i gjenvinningskonsernet Lindum AS, først som forretningsutvikler, og fra 2019 som avdelingsleder for Forskning og utvikling.

– I løpet av de siste par årene har jeg samarbeidet med NIBIO i flere prosjekter innen bruk av treavfall, bekjempelse av fremmede arter, utvikling av avfallsbaserte gjødselvarer, biogass og produksjon og bruk av biokull, forteller han.

– Kunnskapen NIBIOs miljødivisjon produserer er og vil fortsette å være svært viktig for både direktorater, departement og næringsliv. Den er kanskje særlig relevant innenfor den sirkulære delen av bioøkonomien, som handler om å gjenbruke avfallsressurser.

 

Vil skape allianser med private og offentlige aktører

Hartniks visjon for divisjonen dreier seg om å skape gode allianser med fremoverlente private og offentlige aktører som ønsker å basere seg på solid forskningskompetanse. Et slikt samarbeid vil gi gjøre NIBIOs forskning relevant og gi industriaktørene et viktig konkurransefortrinn.

– Noe av det jeg lærte på Lindum, et konsern med gode økonomiske tall og innovative avfallsbehandlingsløsninger, er betydningen av å ri en bølge først. Det er en konkurransefordel for en bedrift å være først ute med å utvikle morgendagens løsninger for å møte forbrukernes og industriens krav for miljøvennlige og bærekraftige produkter og tjenester, sier Hartnik.

– Bedriften som er først ute med å finne løsningen på et gitt problem, kan ha en høyere markedsandel og høyere marginer enn det den kan senere når alle andre har etablert lignende løsninger.

Når bølgen er på topp kommer det flere interessenter til, og bedriftene begynner gjerne å konkurrere om pris i tillegg til selve løsningen.

– Når det skjer, vil den resultatorienterte bedriften allerede befinne seg på neste bølge - det vil si at den vil være i gang med å finne innovative løsninger for nye problemer, fortsetter direktøren.

– Min visjon for NIBIO er at det er vi som hjelper slike fremoverlente industriaktører til å være først ute med bærekraftige og miljøvennlige løsninger. Et godt og tillitsbasert samarbeid over tid kan gagne både næringsaktøren, oss som forskningsinstitusjon, og miljøet og samfunnet i sin helhet.

 

NIBIO leverer kunnskap av høy kvalitet

Ifølge Hartnik er det en fordel for næringen å samarbeide med forskningsinstitutter. Næringen og industrien er gode til å formulere behovene de har for ny kunnskap, og forskningsinstitutter har god kompetanse og infrastruktur til å fremskaffe kunnskap av høy kvalitet.

– I Lindum brukte vi fire prosent av omsetningen vår på forskning og utvikling, mye mer enn normalt, og vi oppnådde svært gode resultatmarginer. For å ha den kapasiteten og kraften som var nødvendig for å få løsningsorienterte innovasjoner ut i live, var vi helt avhengige av eksterne samarbeidspartnere som NIBIO, forteller han.

– Innenfor sine kjerneområder har NIBIO en stor og bred kompetanse som enkeltstående bedrifter ofte ikke har in-house. Dette kan og bør næringslivet dra nytte av, ikke minst med tanke på konkurransefordelen et slikt kunnskapsbasert samarbeid gir.

 

Viktig for beslutningstakere

Hartnik mener at et tettere samarbeid mellom industri og forskning som gir konkrete resultater, kan gjøre det enklere for beslutningstakere å kreve at nye løsninger innføres, eventuelt stramme inn på gjeldende regelverk og praksis.

– Myndighetene har ikke mulighet til å kreve at en løsning som ikke finnes i markedet ennå iverksettes, uansett hvor bærekraftig og miljøvennlig den tilsynelatende er. Derfor er det viktig at vi som forskningsmiljø hjelper industriaktørene med å faktisk realisere løsningene, sier han.

Direktøren vektlegger spenningsforholdet mellom produksjon av varer og konsekvensene for klima og miljø, særlig med tanke på at miljøvennlig produksjon ofte har en høyere kostnad.

– I takt med strengere miljøkrav fra nasjonalt hold og fra EU, er det stadig flere aktører i det private næringslivet som ønsker å bidra til økt verdiskapning i det grønne skiftet. Fremover er det derfor viktig at NIBIO er lydhøre og imøtekommer behovene de har, inkluderer dem i arbeidet og avgjørelser som tas, og informerer dem godt underveis, sier han.

9-11-12.jpg
Divisjon for miljø og naturressurser
Thomas Hartnik

Thomas Hartnik kommer opprinnelig fra Tyskland der han studerte teknisk miljøvern med vann, jord og økotoksologi som spesialfelt.

I 1996 flyttet han til Norge og fikk jobb i Jordforsk. I 2008 disputerte han over en doktorgrad om biotilgjengelighet av plantevernmidler for jordlevende organismer, før han i 2010 begynte i Klima og forurensningsdirektoratet (senere Miljødirektoratet). Her jobbet han med å evaluere Klifs miljøovervåking, og ble senere seksjonsleder for avfall og grunnforurensning.

I 2018 begynte Hartnik hos Lindum, der han blant annet ledet FoU-avdelingen som jobbet med gjenvinning av mineralsk avfall, biologisk avfall og treavfall, samt tiltak for å hindre spredning av miljøgifter med vann og luft.

Thomas Hartnik har vært aktiv i fagnettverk som biokullnettverket, Avfall Norge, Eyde-klyngen og i Norsk senter for sirkulærøkonomi. I fritiden driver han med friluftsliv og er engasjert i Norske redningshunder.

NIBIO Miljø og naturressurser

Divisjon for miljø og naturressurser er et forsknings- og utviklingsmiljø med om lag 100 fagpersoner innen fagområdene jord, vann, avfall, vegetasjon, miljøteknologi og klima. Formålet med arbeidet er å finne, presentere og benytte forskningsbasert kunnskap for å forstå, ivareta og anvende miljøet og naturressursene.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.