Hopp til hovedinnholdet

Ny veileder om fôring av rein

Bilde 1 - Tilleggsfôring av reinsdyr på fritt beite - Foto Tom Lifjell

Mange reinbeitedistrikt og siidaandeler har praktisert fôring gjennom mange år. Infofolderen er utarbeidet på bakgrunn av denne erfaringsbaserte kunnskapen, supplert med kunnskap fra forskning på reinens fordøyelse og evne til å utnytte ulike typer fôr. Foto: Tom Lifjell

Is og store snømengder har låst reinbeitene, og det er erklært beitekrise i Nordland og deler av Troms og Finnmark. NIBIO og Veterinærinstituttet lanserer en oppdatert veileder om fôring av rein og fôringsrelaterte sykdommer.

Fra naturens side er reinen tilpasset å klare seg gjennom perioder med lite mat uten å ta større skade av det. Men, om overgangen fra utilgjengelige beiter og sult til fôring blir for raskx, kan det forårsake fordøyelsesproblemer som i verste fall kan resultere i død.

- Ved oppstart av fôring er det derfor viktig å gå varsomt frem, slik at reinen får venne seg gradvis til det nye fôret, sier biolog og forsker Svein Eilertsen ved NIBIO Tjøtta.

- Og noe av det viktigste er å starte opp fôringen før reinen begynner å sulte.

Eilertsen er en av dem som har bidratt til fôringsveilederen, som også kommer i nordsamisk språkdrakt. Han understreker at innholdet i veilederen særlig er basert på innhentet kunnskap fra reineiere som har erfaringer med fôring.

- Dersom reinen har vært utsatt for langvarig reduksjon i fôrinntak eller perioder med sult, har den redusert evne til å tilpasse og nyttiggjøre seg det nye fôret den får tilgang til. Dette skyldes at lite mat reduserer antallet mikroorganismer i vomma, forklarer Eilertsen.

Ved skifte av type fôr, eller ved overgang fra beite til fôr, trenger dessuten reinen tid til å venne seg til smaken. Dette gjelder særlig rein som aldri tidligere har blitt fôret.

- Dersom du som reineier har tilgang på lav, vil innblanding av lav i fôret de første dagene gjøre at reinen raskere begynner å spise av fôret. Når reinen plukker ut laven, får den også opp smaken for fôret, sier Eilertsen.

I veilederen gis en oversikt og omtale av de ulike typene fôr. I tillegg er det et avsnitt om HMS i forbindelse med fôringen.

 

Riktig fôring gir bedre helse og dyrevelferd

God helsetilstand på reinen, og lite tap av dyr til rovvilt, gir god dyrevelferd. God helse og velferd for reinen er noe veterinær Ingebjørg Helena Nymo er svært opptatt av. Hun arbeider som seniorforsker ved Veterinærinstituttet i Tromsø, og har bidratt til NIBIO og Veterinærinstituttets nye veileder «Fôring av reinsdyr – og fôringsrelaterte sykdommer».

- Det er veldig flott med en slik veileder. Den gir mer kunnskap, og det kan være et eget sted å slå opp for å finne informasjon som kun gjelder reinnæringa.

- Vi håper at informasjonen om fôringsrelaterte sykdommer kan komme reineiere til nytte, sier Nymo.

Det er allerede mange reineiere som fôrer, og på grunn av klimaendringene blir det sannsynligvis enda mer vanlig i fremtiden.

Det er særlig to ting veterinærene er opptatt av at reineierne tenker på. Det første er at feil fôring kan gi sykdom. Rein klarer ikke å fordøye fiber like godt som ku og sau, og mye grovfôr kan hope seg opp i vomma og gi sykdom. Det andre som er viktig er at tilvenningen til kornbasert kraftfôr skjer gradvis over tid.

Veterinærene er også opptatt av at det kan være helseutfordringer knyttet til å holde rein samlet i gjerde over tid. Høyere dyretetthet, dårligere hygiene og høyere smittepress kan gi økt fare for spredning av smittsomme sykdommer. I tillegg kan stress svekke reinens immunforsvar og gjøre dem mer sårbare for sykdomsutbrudd.

- Dyr som er syke bør undersøkes raskt. Ta gjerne kontakt med lokal veterinær og også den nyoppstartede Reinhelsetjenesten, sier Nymo.

 

Samarbeid på tvers av landegrenser

Reinforskere fra både Norge, Sverige og Finland samarbeider nå med hele reinnæringen for å finne gode løsninger på beitekrisen og hvordan man best krisefôrer reinen. Og samarbeidet med reinnæringen er helt essensielt.

- Det er viktig å få frem at det er reinnæringen som har gitt oss den kunnskapen som er i veilederen, avslutter forsker Svein Eilertsen på NIBIO.

11-12-15.jpg
Temaside Reindrift
Bilde 2 - Reinsdyr som spiser grovfôr i rundball - Foto Tom Lifjell.JPG
For å sikre en god utnyttelse av det nye fôret, bør en starte fôringen før reinen begynner å sulte. For reineieren er det viktig å følge nøye med på beitetilgangen. Foto: Tom Lifjell

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.

Publikasjoner

To document

Abstract

Mange reinbeitedistrikt og siidaandeler har praktisert fôring av rein i mange år. Denne fôringsveilederen er utarbeidet med bakgrunn i denne erfaringsbaserte kunnskapen supplert med forskningsbasert kunnskap om reinens fordøyelse og evne til å utnytte ulike typer fôr.