Hopp til hovedinnholdet

Klima- og samfunnseffekter av økt trebruk i Norge

_MG_1013

Økt utnyttelse av trevirke og treavfall kan være et viktig ledd i arbeidet om å oppnå tilnærmet nullutslipp innen 2050. Men høyere nasjonal foredlingsgrad av treprodukter vil ikke være nok til å oppfylle Norges forpliktelser alene, viser ny rapport. Illustrasjonsfoto: Thomas Ekstrøm/NIBIO

Norge har utfordringer med å innfri nullutslippsmålet innen 2050. En ny studie viser at økt karbonlagring i treprodukter kan være et effektivt tiltak for å redusere utslippene allerede innen 2030, men det er ikke nok til å oppfylle klimaforpliktelsene våre alene.

Sammenlignet med 1990-nivå, tilsier Norges klimamål at vi skal redusere klimagassutslippene våre med minst 40 prosent innen 2030, og med 90-95 prosent innen 2050. Dette har vist seg å være vanskelig.

De siste årene har det vært stor oppmerksomhet rundt ombruk og materialgjenvinning av tre i Norge. Byggebransjen og byggindustrien ser på muligheter for hvordan bruke treavfall i nye produkter som krysslimt tre, trebaserte plater, rustikk kledning og møbler, og direkte ombruk av tre i nye byggeprosjekter.

– Råstoff fra skog er en viktig brikke i det grønne skiftet. For eksempel bidrar trebaserte bygningsmaterialer til lagring av karbon i hele byggets levetid, sier seniorforsker Gry Alfredsen fra NIBIO.

Dersom trematerialene i tillegg gjenvinnes og brukes på nytt etter at bygget blir revet, beholder trevirket karbonet enda lenger - langt ut over de 60 årene som er regnet som standard levetid for bygg.

Råstoff fra skog er en viktig brikke i puslespillet som utgjør det grønne skiftet. Foto: NIBIO
Råstoff fra skog er en viktig brikke i puslespillet som utgjør det grønne skiftet. Foto: NIBIO

Ti scenarier for fremtidig utnyttelse av tre

I et nylig avsluttet prosjekt har forskere ved NIBIO og CICERO Senter for klimaforskning analysert klimaeffektene og de samfunnsøkonomiske effektene ved økt nasjonal verdiskaping basert på sagtømmer, massevirke og treavfall. De har også identifisert barrierer og virkemidler for å oppnå økt nasjonal utnyttelse av disse ressursene.

I samarbeid med prosjektpartnere og næringsaktører ble det utviklet ti ulike scenarier for fremtidig bruk av treavfall og tømmer. Disse scenariene ble brukt som grunnlag for analysen.

Resultatene viste at såkalte harvested wood products (HWP), har et særlig stort potensial for å bidra til at Norge kan innfri sine klimaforpliktelser.

HWP er produkter laget av tre som er blitt høstet fra skogressurser, og inkluderer trelast, trebaserte plater og papir- og kartongprodukter. HWP kan også inkludere materialer som er laget av gjenvunnet trevirke, som resirkulert papir eller trebaserte produkter laget av resirkulert tre.

– En økning i HWP, spesielt for produkter som trelast og trebaserte plater med lang forventet brukstid, vil bidra positivt til Norges klimaregnskap, forteller Alfredsen.

– Når det er sagt vil ikke høyere nasjonal foredlingsgrad av HWP være nok til å oppfylle Norges forpliktelser alene.

Foredlingsgraden av HWP handler om hvor mye av det opprinnelige tømmeret som blir bearbeidet eller omdannet til funksjonelle produkter med lang holdbarhet og høy verdi, som materialer til bygninger. Jo mer trevirke som blir omgjort til slike produkter, jo høyere er foredlingsgraden.

Flere initiativ fra byggebransjen og industrien ser på muligheten for å bruke treavfall i nye produkter som krysslimt tre, trebaserte plater, rustikk kledning og møbler, og direkte ombruk av tre i nye byggeprosjekter. Foto: Erik Larnøy
Flere initiativ fra byggebransjen og industrien ser på muligheten for å bruke treavfall i nye produkter som krysslimt tre, trebaserte plater, rustikk kledning og møbler, og direkte ombruk av tre i nye byggeprosjekter. Foto: Erik Larnøy

Motiverende resultater

I prosjektet SirkTre er målet å etablere bærekraftige verdisirkler for tre- og trebaserte produkter ved å legge til rette for ombruk og materialgjenvinning. To av scenariene som er brukt i analysen belyser gjenbruksmålene i SirkTre.

SirkTres prosjektleder, Kristine Nore, synes resultatene fra arbeidet er spennende.

– Rapporten bekrefter at SirkTre kan bidra til en stor forbedring i det nasjonale klimaregnskapet dersom målene våre om økt gjenbruk oppnås. Det gir våre dyktige partnere en fantastisk motivasjon til raskt å etablere mange effektive verdisirkler i trenæringen, sier hun.

Forskningssjef ved NIBIO, Lone Ross, presiserer at poenget med scenariene ikke har vært å lage en så realistisk modell av virkeligheten som mulig.

– Scenariene er heller ment å illustrere hvordan ulike enkelttiltak vil påvirke klimagassutslippene knyttet til økt utnyttelse av treprodukter. Målet er også å vise hvilke scenarier som vil binde mest karbon, sier hun.

Trebaserte bygningsmaterialer bidrar til lagring av karbon i hele byggets levetid. Dersom trematerialene i tillegg gjenvinnes og brukes på nytt etter at bygget blir revet, beholder trevirket karbonet enda lenger. Foto: Lone Ross
Trebaserte bygningsmaterialer bidrar til lagring av karbon i hele byggets levetid. Dersom trematerialene i tillegg gjenvinnes og brukes på nytt etter at bygget blir revet, beholder trevirket karbonet enda lenger. Foto: Lone Ross

Må ikke koste bedriftene mer

Analysene som er gjort viser at lønnsomheten knyttet til økt foredling av treprodukter i Norge først og fremst vil dreie seg om å redusere kostnadene ved produksjon.

– De senere årene har skogbruket rigget seg mer for eksport, slik at økt nasjonal foredling vil innebære en omstrukturering. Den nåværende strukturen gjør også at bransjen er svært følsom for renteøkninger og svingninger i valutakurser, forteller Marie Henriksen Bogstad, rådgiver ved NIBIO.

– Dersom det skal legges til rette for økt foredling av for eksempel sidestrømmer eller returtre, er det viktig at det ikke koster bedriftene mer enn det råstoffet de bruker i dag.

Treforedlingsindustrien er kapitalintensiv og en eventuell økning i produksjon eller bruk av annen råvare, vil kunne kreve store investeringer og mulig økte driftskostnader, ifølge rådgiveren.

– Med andre ord vil verdiskapingen være prisgitt betalingsviljen for produktene, sier hun.

prosjektet ble det utviklet ti ulike scenarier for fremtidig utnyttelse av treavfall og tømmer i samarbeid med prosjektpartnere og sektoraktører. Her fra gjenvinningsanlegget til RagnSells i Moss. Foto: Kathrine Torday Gulden
I prosjektet ble det utviklet ti ulike scenarier for fremtidig utnyttelse av treavfall og tømmer i samarbeid med prosjektpartnere og sektoraktører. Her fra gjenvinningsanlegget til RagnSells i Moss. Foto: Kathrine Torday Gulden

Mer samarbeid og politisk prioritering må til

Som en del av analysen av barrierer og virkemidler for økt nasjonal utnyttelse av norsk tømmer og treavfall, har forskerne sammenliknet skog- og trenæringens rolle i bioøkonomien og innovasjonssystemet i Norge og i Sverige.

– En hovedforskjell mellom landene er at store skogselskaper eier en langt større del av skogen i Sverige enn det som er tilfellet i Norge. Dette tiltrekker storskala næringsutvikling, sier seniorforsker Erlend A. T. Hermansen ved CICERO Senter for klimaforskning.

– Der Norge har satset tungt på olje og gass, har Sverige satset mer på skog og bioøkonomi.

Lone Ross legger til at dersom Norge skal satse på mer foredling og verdiskaping i norsk skog- og treindustri, må det bli prioritert politisk.

– Det er også behov for økt samarbeid mellom næring, FoU og myndigheter, og behov for økonomiske incentiver for utvikling og innovasjon, sier hun.

9-12-13.jpg

 

PLATON

PLATON er Norges største samfunnsfaglige klimaforskningsprosjekt og skal hjelpe politikere og næringsliv i arbeidet med å gjøre Norge til et lavutslippsamfunn.

Arbeidet med rapporten Økt utnyttelse av trevirke og treavfall i Norge. Effekter på klima og samfunn er utført som et følgeprosjekt til PLATON. Målet har vært å fylle noen av kunnskapshullene som ikke er dekket av de planlagte aktiviteter i PLATON prosjektet, bl.a. ved å se på nye områder (ombruk og materialgjenvinning av tre) som kan påvirke potensialet for økt bruk av skogbiomasse. Gjennom bedre tallfesting av mulige effekter og bedre forståelse av barrierer og tilgjengelige virkemidler, vil prosjektet gi verdifull kunnskap til beslutningstakere.

Forfattere av rapporten er Lone Ross, Gry Alfredsen og Marie Henriksen Bogstad fra NIBIO, og Fay Madeleine Farstad og Erlend Andre T. Hermansen fra Cicero.

Les mer om PLATON på: https://platonklima.no/

Klimaloven

Klimaloven er en norsk lov som stadfester Stortingets klimaambisjoner. Loven ble vedtatt som resultat av Parisavtalen og stadfester den norske stats internasjonale forpliktelser.

Loven stadfester Parisavtalens mål om halvering av klimagassutslipp innen 2030 i forhold til referanseåret 1990. Loven fastslår videre at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050, og at loven skal fremme åpenhet og debatt om status, retning og fremdrift mot dette målet. Et lavutslippssamfunn skal ikke produsere mer enn 5-10% av klimagassutslipp enn referanseåret 1990.

Kilde: Store norske leksikon

SirkTRE

SirkTRE (2022-2026) er et Grønn plattform-prosjekt som blir ledet av OMTRE med Kristine Nore som prosjektleder. I prosjektet skal skogeiere, treindustri, arkitekter, rådgivere, entreprenør, avfall- og gjenvinningsaktørerer, eiendomsbesittere og -utviklere, forskningsinstitusjoner og standardiseringsorgan etablere en sirkulær verdikjede for returtre ved å tilrettelegge og demonstrere gjenbruk og resirkulering av returtre i praksis.

Som en integrert del av SirkTre inngår forsknings- og kompetanseprosjektet CircWOOD som blir ledet av NIBIO ved prosjektleder Lone Ross.

Les mer på: www.sirktre.no

re kan materialgjenvinnes og ombrukes, slik vi har gjort i århundrer. Her er et mindre uthus i Lesja i Gudbrandsdalen. Foto: Kari Stensgaard
Tre kan materialgjenvinnes og ombrukes, slik vi har gjort i århundrer. Her er et mindre uthus i Lesja i Gudbrandsdalen. Foto: Kari Stensgaard

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.

Publikasjoner

To document

Abstract

De siste årene har det vært økende oppmerksomhet rundt ombruk og materialgjenvinning av tre i Norge. Flere initiativer fra byggebransjen og industri ser på muligheten for å bruke treavfall i nye produkter som krysslimt tre, trebaserte plater, rustikk kledning og møbler, og direkte ombruk av tre i nye byggeprosjekter. Dette prosjektet hadde som mål å analysere klimaeffektene og de samfunnsøkonomiske effektene ved økt nasjonal verdiskaping basert på sagtømmer, massevirke og treavfall. Videre ønsket prosjektet å identifisere barrierer og virkemidler for å oppnå økt nasjonal utnyttelse av disse ressursene. For å oppnå prosjektets mål ble det utviklet ti ulike scenarier for fremtidig utnyttelse av treavfall og tømmer i samarbeid med prosjektpartnere og sektoraktører. Disse scenariene ble brukt som grunnlag for analysen av klimaeffekter og estimatene for de samfunnsøkonomiske effektene. Videre ble det gjennomført en sammenligning av skog- og trenæringens rolle i bioøkonomien og innovasjonssystemet i Norge og Sverige. En dokumentanalyse av innspillene til Bionova-høringen ble også gjennomført for å identifisere barrierer og virkemidler. Rapporten viser at økt bruk av treprodukter (HWP), spesielt produktkategoriene trelast og trebaserte plater, har potensial til å bidra positivt til Norges klimagassregnskap og dermed bidra til å oppfylle Norges forpliktelser. Økt nasjonal foredlingsgrad av HWP krever imidlertid reduksjon i produksjonskostnader og omstrukturering av skogbruket. Lønnsomheten vil være avhengig av at det ikke koster mer for bedriftene å foredle treavfall enn råstoffet de bruker i dag. Treforedlingsindustrien er kapitalintensiv, og økt produksjon eller bruk av andre råvarer kan kreve store investeringer. Barrierer for økt verdiskaping inkluderer stiavhengighet til oljenæringen og behov for politisk prioritering, samarbeid mellom næring, FoU og myndigheter, samt økonomiske incentiver for utvikling og innovasjon.