Hopp til hovedinnholdet

NIBIO Bok

NIBIO Bok formidler resultater fra forsknings-, utviklings- og utredningsarbeid i NIBIO, og inneholder andre utgivelser som for eksempel seminarrapporter og proceedings fra konferanser. Det utkommer omtrent 10 utgaver i året. Målgruppen er vitenskapelig ansatte, veiledere, offentlige myndigheter og de som bruker kunnskapen i praksis.

Sammendrag

The year 2020 will go down in history as unusual and different — the year of the coronavirus. Naturally, it has also affected the work of NIBIO. But despite that, we have a great deal to show for in terms of specialist production and dissemination, across a wide range of areas that are important to many people in the Norwegian society. The year 2020 was also special for another reason — this was the year NIBIO celebrated its fifth birthday. Mergers take time and can be difficult, but also create space for development and essential change and NIBIO has come a long way in these five years. We carry out extensive specialist activity all over the country, and increasingly beyond Norway’s borders too. Our broad foundation, covering specialist production problems and value creation, resource and environmental issues with economics and social science included, means that we can fully back up our slogan “NIBIO — Making Sustainability Meaningful.” It is the core of our social responsibility. In other words, our aim is for our expertise to contribute to a positive society, where sustainable solutions depend on the abilities and specialist insight that allow us to balance a range of considerations. With enormous diversity and more than 1,000 projects in our portfolio, it is virtually impossible to present a full picture of NIBIO’s specialised activities. In this brochure, we therefore present just a small selection of articles which are a sample of our specialised activities in 2020. We hope these samples are enough to tempt you to want to find out more about NIBIO and all the exciting projects and specialised development that our 700 employees contribute towards.

Sammendrag

Året 2020 vil gå inn i historien som et spesielt og annerledes år – koronaåret. Dette har selvsagt også preget NIBIO. Men til tross for det, så har vi mye å vise til av faglig produksjon og formidling, fordelt over et stort spekter av områder med betydning for mange i det norske samfunnet. Året 2020 er spesielt også av en annen grunn – det var det året NIBIO fylte fem år. Fusjoner tar tid, kan være krevende, men skaper også rom for utvikling og nødvendig omstilling. NIBIO har i så måte kommet langt på disse fem årene. Med en omfattende faglig aktivitet landet rundt, og mer og mer også utenfor landets grenser. Vårt brede fundament i produksjonsfaglige problemstillinger og verdiskaping, og ressurs- og miljøfaglige problemstillinger med økonomi og samfunnsfag inkludert, gjør at vi har de beste forutsetninger for å si at «NIBIO gir bærekraft mening». Dette er kjernen i vårt samfunnsansvar. Altså at vår kompetanse skal bidra til et godt samfunn, der de bærekraftige løsningene gjerne avhenger av at man både evner, og har tilstrekkelig faglig innsikt til å balanse ulike hensyn. Med stort mangfold og over 1000 prosjekter i porteføljen vil det knapt være mulig å gi et heldekkende bilde av den faglige aktiviteten i NIBIO. Vi presenterer derfor i dette heftet et lite knippe av artikler, som gir det man gjerne kan kalle små smakebiter fra vår faglige virksomhet i 2020. Og så håper vi at disse utvalgte smakebitene er tilstrekkelig fristende til at du søker mer kunnskap om NIBIO og alt det spennende av prosjekter og faglig utvikling våre 700 ansatte bidrar med.

Til dokument

Sammendrag

Driftsgranskingane skal vise årlege resultat og meir langsiktige utviklingslinjer for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jordbruk utgjer ein viktig del av den samla inntekta til brukarfamilien. Driftsgranskingane byggjer på skatterekneskapar som er omarbeidde til driftsrekneskapar. Rekneskapane kjem frå gardsbruk som er spreidde rundt i heile landet. For rekneskapsåret 2019 har 930 driftseiningar teke del i driftsgranskingane i jordbruket. 121 av driftseiningane har vore med i dei spesielle driftsgranskingane i skogbruket. Driftsgranskingane omfattar gardsbruk med ei standard omsetning som minst svarer til kr 150 000....

Til dokument

Sammendrag

Norsk genressurssenter overvåker status og bidrar til bevaring og bruk av genetisk mangfold av nytteplanter. Listen over planter som har vært brukt på en eller annen måte er svært lang. Menneskene har til alle tider brukt og vært avhengige av planter til ulike formål: mat, husdyrfôr, medisin, krydder, bygningsmaterialer, klær, redskaper, eller til pryd og hygge. Planter som brukes slik over mange generasjoner, får etterhvert en interessant kulturhistorie og blir kulturminner. Da den norske regjerningen utpekte 2009 til Kulturminneår, ga det derfor mulighet til å fokusere på plantemangfoldet og ikke minst på interessant kunnskap og historie knyttet til plantene. Bidrag til Kulturminneåret fra Norsk genressurssenter omfattet blant annet en serie omtaler av kulturminneplanter på senterets nettsider. De er nå samlet i denne boka. Tilgang til genetisk variasjon hos de dyrkede plantene våre er avgjørende for utvikling av nye plantesorter som vi trenger for å øke avlingene i jordbruket, for å håndtere plantesykdommer og for å tilpasse matproduksjonen til et endret klima med varmere, våtere og villere vær.

Sammendrag

Foreword The United Nation’s 17 Sustainable Development Goals (SDGs) form an important framework for social development nationally and globally. However, it can sometimes feel as if the concept of ‘sustainability’ is simply being bandied about with no thought for what it actually involves. To NIBIO, the concept means a lot, and we are committed to making it tangible by using the knowledge we develop and manage, both in Norway and through our activities abroad. Our diverse and specialized activities have made it possible for NIBIO to meet many of the 17 SDGs. The wide range and huge diversity of our specialist expertise, projects, types of assignments, relationships, people, presence and geography make NIBIO unique. Our focus is on ensuring that our knowledge will be of benefit and can be used to meet the needs of public administration and industry. In an institute with over 1,000 ongoing specialist projects, it is impossible to present a comprehensive and complete picture. Yet we can convey representative aspects. This is the purpose of this edition of Green Knowledge. It provides a selection of 37 individual issues, which represent a cross section of the varied activities at our institute. We hope that it sparks your interest and spurs you to find out more about NIBIO and our specialized activities.