Hopp til hovedinnholdet

NIBIO Bok

NIBIO Bok formidler resultater fra forsknings-, utviklings- og utredningsarbeid i NIBIO, og inneholder andre utgivelser som for eksempel seminarrapporter og proceedings fra konferanser. Det utkommer omtrent 10 utgaver i året. Målgruppen er vitenskapelig ansatte, veiledere, offentlige myndigheter og de som bruker kunnskapen i praksis.

Sammendrag

NIBIO has an extensive professional portfolio, with close to 1500 ongoing projects at any given time. The projects reflect the great diversity and breadth of NIBIO’s professional activities, with regard to goals, market and geographical location. Many are concerned with sustainability. At the same time, many of our disciplines are subject to increasing polarization in society, which can express itself in both oversimplification and misrepresentation of complex issues. This requires an awareness of the role that research and knowledge institutions like NIBIO play, and a conscious approach to the difference between science and politics. For NIBIO it is therefore important to be active throughout the entire knowledge value chain. Our knowledge must be useful – it must be put to use and must contribute to insight and smart decisions that lead to good solutions. Our framework NIBIO — Making Sustainability Meaningful is about precisely that – contributing to the diversity of knowledge needed to balance different and often opposing considerations in an increasingly complex terrain. In this document we have collected 39 articles – selected samples of the great diversity of NIBIO’s professional activities in 2021. Activities and results that each, in their own way, contribute to important knowledge in industry and management, and in society – locally, nationally, and internationally. We hope that these samples inspire you to seek out more information – both about what is presented here and the many other exciting results of NIBIO’s activities.

Sammendrag

Planter kan brukes med hensikt å forbedre jordstrukturen. Som en del av prosjektet Optikorn – Tilpasningsstrategier for økt norsk kornproduksjon i et fremtidig våtere klima (2018−2022) har vi sett nærmere på etableringsevnen til noen mulige jordløsnende vekster og deres effekt på kornavling og -kvalitet. Målet var at vekstene ikke skulle oppta en hel vekstsesong, men kunne dyrkes i et årlig kornomløp uten å redusere kornavling eller -kvalitet. Vi sammenlignet sikori og fôrreddik som har pålerot med flerårig raigras og hvitkløver som en referanse som har vært benyttet til fangvekst over lang tid i Norge. Vi valgte å dyrke vekstene sammen med bygg for å få tidlig tresking slik at vekstene skulle kunne utnytte høsten til å utvikle seg. Vårsådd sikori ser ut til å kunne etablere seg bra og fungere som underkultur i korn uten at det går mer ut over kornavling og -kvalitet enn underkultur med raigras. Etablering etter skyting i kornåker av smått frø som sikori og fôrreddik er mer usikkert. Isåing av vekster i en kornbestand krever kontroll med ugras det året de anlegges, men en må også unngå at vekster som overvintrer blir ugras i neste års kornåker. Dyrkingsstrategier og dyrkingsteknikk for jordløsnende vekster vil være sammenfallende med dyrking av fangvekster.