Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

RessursRetur – Ny vanndampteknologi omdanner biologisk forurensede jordmasser og planteavfall til nye ressurser

Aktiv SIST OPPDATERT: 15.12.2021
Slutt: mars 2025
Start: apr 2021

Bærekraftig bruk og vern av naturressurser er et viktig prinsipp i den sirkulære bioøkonomien. Flytting av jord fra utbyggings- og samferdselsprosjekter til nye areal og utnyttelse av planteavfall til gjødsel eller jordforbedring kan bidra til at ressurser gjenbrukes godt. Ved utbygging av veier, jernbane og eiendom går i dag mye dyrkbar jord tapt fordi jorda ofte inneholder uønskede organismer som det er forbudt å spre. Eksempler på uønskede organismer eller "biologisk forurensing" er åkerugress slik som floghavre, fremmede plantearter som kjempespringfrø, sykdomsfremkallende sopp som løkhvitråte, og planteparasittære nematoder som potetcystenematode og rotgallnematode. Planteavfall fra produksjon og import av grønnsaker er også uutnyttede ressurser på grunn av risiko for innhold og spredning av farlige planteskadegjørere.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.04.2021 - 31.03.2025
Prosjektleder Wiktoria Kaczmarek-Derda
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Skadedyr og ugras i skog-, jord- og hagebruk
Totalt budsjett 7800000

I prosjektet "RessursRetur" testes ny innovativ norsk teknologi hvor vanndamp under vakuum brukes for å sanere jordmasser og planteavfall med biologisk forurensing. Det 4-årige IPN-prosjektet skal finne og dokumentere optimale kombinasjoner av temperatur og varighet av varmebehandlingen som sikrer at uønskede organismer blir uskadeliggjort med minst mulig energiforbruk. Det nye produktet ("stasjonært dampanlegg") vil gjøre det mulig å fjerne biologisk forurensing fra jordmasser og planteavfall rett på anleggsplassen, gården eller pakkeriet. Produktet vil åpne for at store mengder jordmasser og planteavfall infisert med uønskede organismer blir til verdifulle produkter som trygt kan brukes til matproduksjon og landskapsformål.

"RessursRetur" er et 4-årig prosjekt som eies av Soil Steam International AS og koordineres av NIBIO Divisjon for bioteknologi og plantehelse . Samarbeidspartnere er Toten Løkpakkeri AS, Larvik Løk AS, Lindum AS, Norsk Landbruksrådgiving og Statens vegvesen. NIBIO Divisjon for bioteknologi og plantehelse og Divisjon for miljø og naturressurser, og  NMBU Institutt for plantevitenskap er FoU-leverandører i prosjektet.