Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for skog og utmark

PathFinder

Aktiv SIST OPPDATERT: 13.09.2023
Slutt: aug 2026
Start: sep 2022

Towards an Integrated Consistent European LULUCF Monitoring and Policy Pathway Assessment Framework
 

Se prosjektets offisielle nettside for mer informasjon: 

https://pathfinder-heu.eu/

 

EuropeMap_partners_subcontractors_v2.png
Partners and supporters of PathFinder

 

Pathfinder final 1.png

 

Status Pågående
Eksternt prosjektnettsted Besøk prosjektets offisielle nettside
Start- og sluttdato 01.09.2022 - 31.08.2026
Prosjektleder Johannes Breidenbach
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Landsskogtakseringen

Bedre skogovervåking skal bidra tilet klimanøytralt Europa.

Bedre skogovervåking vil gjøre det enklere for de ulike europeiske landene å redusere utslipp av klimagasser og å tilpasse seg de kommende klimaendringene. NIBIO har fått koordineringsansvaret for PathFinder –et nytt EU-prosjekt som skal samordne overvåkingen av Europas skoger.

Hovedmålet vårt er å bistå beslutningstagere i overgangen til et klimanøytralt samfunn i Europa, sier Johannes Breidenbach, seniorforsker i NIBIO og koordinator for det nye EU-prosjektet.

Skal vi få til det er vi avhengige av solid kunnskap om Europas skogressurser. Gode beslutninger er basert på troverdig kunnskap om skogens tilstand og hvordan skogressursene vil utvikle seg i fremtiden, påpeker skogforskeren.

Skog er viktig for økonomi, klima og biologisk mangfold

I prosjektet PathFinder skal forskerne utvikle et felles europeisk system for skogovervåkingen, basert på eksisterende landsskogtakseringer. Dette er viktig fordi et enhetlig system sikrer oppdaterte tall for hvor stor skogen er og hvor mye den vokser. Slik kunnskap er uvurderlig for å kunne beregne utslippene av klimagasser fra skog på en god måte.

I dag målerde europeiske landene skogensin på flere ulike måter. Selv mellom naboland er det forskjeller i de metodene landsskogtakseringene benytter.

Gjennom PathFinder-prosjektet skal vi harmonisere de ulike måtene vi samler inn og deler skogdata på –for hele kontinentet.

I tillegg har EU behov for en skogpolitikk som fremmer utviklingen av en skogbasert bioøkonomi som bidrar til å redusere utslippene av klimagasser, samtidig som den styrker og fremmer biologiskmangfold.

Slik situasjonen er nå så blir beslutninger hindret på grunn av mangel på korrekt kunnskap om Europas skoger.

PathFinder skal bidra til et klimanøytralt Europa

En annen viktig del av PathFinder-prosjektet er å utvikle scenarier for hva som skal skje med skogene. Disse scenariene beregner hvordan Europas skoger vil kunne bidra med reduserte utslipp av klimagasser, samt i tilpasningen til et endret klima.

For at et slikt system skal fungere må vi kunne måle hvordan vi ligger an for å nå målene om reduserte utslipp av klimagasser, klimatilpasning og bevaring av biologisk mangfold, sier Breidenbach.

På den måten kan politikerne og forvaltningen tilpasse seg etter hvert som ny kunnskap om skogen blir gjort tilgjengelig.

I tillegg er det et mål at alle deltagerne i PathFinder-prosjektet –både forskere skogeiere, skogforvaltere og naturvernorganisasjoner–går sammen om å få frem best mulig og mest mulig oppdatert kunnskap. På den måten kan PathFinder-prosjektet bidra til å koble nødvendige beslutninger på kort sikt med de langsiktige målene som ligger til grunn for EUs grønne omstilling. Slik kan prosjektet bidra til at den fremtidige skjøtselen av Europas skoger skjer på en effektiv og bærekraftig måte.

Vi har mange mulige veier frem mot et klimanøytralt Europa. Vi ønsker å finne den veien som gir de beste resultatene og som samtidig åpner mest mulig for synergier mellom de mange økosystemtjenestene som skogen bidrar med.