Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for skog og utmark

Lukkede hogster: Konsekvenser for produksjon, økonomi og biomangfold

Bledningshogst i granskog i Eidsberg. Foto: Kjersti Holt Hanssen
Aktiv SIST OPPDATERT: 11.04.2024
Slutt: des 2025
Start: jan 2023

Hovedmålet til prosjektet er å bygge kunnskap og kompetanse om hvordan en omlegging av norsk skogbruk, fra flatehogst til mer bruk av lukkede hogster, vil påvirke produksjon, økonomi og biologisk mangfold.

Lukkede hogstformer

Ved lukkede hogster tas bare en andel av trærne ut. Gruppehogster, skjermstillingshogst og selektiv hogst er hovedformene av lukkede hogster. Bledning er den vanligste formen for selektiv hogst og forutsetter at skogen har god sjiktning, med blanding av små, mellomstore og store trær.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2023 - 31.12.2025
Prosjektleder Fride Høistad Schei
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Driftsteknikk og digitalisering

Interessen for alternative hogstformer har økt kraftig den siste tiden. De nylig reviderte norske skogsertifiseringsordningene til PEFC og FSC oppfordrer til mer utstrakt bruk av lukkede hogstformer. EUs nye skogstrategi for 2030 har også en ambisjon om at medlemslandene skal gå bort fra flatehogst og heller bruke andre hogstformer (lukkede hogster) som setter igjen en større andel trær. 


Vi vet i dag ikke hvilke konsekvenser en omlegging av norsk skogbruk, fra flatehogst til mer bruk av lukkede hogster, vil ha for skogbruk og økosystem. Prosjektet vil øke kunnskapen om effektene av lukkede hogster, blant annet gjennom en grundig litteraturgjennomgang av forskjellige aspekter ved de ulike hogstformene i samarbeid med nordiske kolleger, utvikling av nye funksjoner for skogproduksjon i sjiktede bestand, og utprøving av nye metoder for overvåking av biologisk mangfold i ulike typer skog. 
 

Les mer her:

Ulike hogstformer
Bledningshogst i et forsøksfelt