Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Fremtidssatsning - Raffinering av husdyrgjødsel

Foto: Tomas Persson
Aktiv SIST OPPDATERT: 29.04.2024
Slutt: des 2025
Start: feb 2023

I områder med mye husdyr oppstår det miljøproblemer i forbindelse med lagring og spredning av gjødsel, og oppsamling av næringsstoffer i jord. Disse problemene må løses raskt. Vi trenger derfor mer kunnskap om miljømessig og økonomisk bærekraftige systemer for gjødselraffinering og -bruk. 

Start- og sluttdato 08.02.2023 - 31.12.2025
Prosjektleder Tomas Persson
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Fôr og husdyr
Totalt budsjett 4 200 000 kr
Budsjett for NIBIO inneværende år 1 400 000 kr
Finansieringskilde NIBIOs interne finansieringsordning for Fremtidssatsninger (FS)

Det finnes et stort potensialet for fraksjonering og raffinering av gjødsel og biorest som konsentrerer plantenæring i mineralske forbindelser, slik som struvitt, for mer effektiv bruk. Disse kan siden eksporteres ut av husdyrtette områder til områder med fosforbehov.

Mål

I dette prosjektet ønsker vi å gjøre følgende:

  • Analysere effekter av ulike gjødslingstyper, inkludert restprodukter fra struvittfelling fra gjødsel og granulert struvitt.
  • Analysere effekter av ulike gjødslingsmetoder på avling og miljøbelastning i områder med behov av fosforgjødsling.
  • Bestemme effekter av bruk av raffinerte restprodukter etter fosforekstraksjon lokalt på fosforomsetting og fosfortap i jord og planter og i sammenheng med nitrogen og karbon.
  • Bestemme kostnader for raffinering og bruk av raffinerte gjødselprodukter.

Arbeidspakker

Arbeidet er delt inn i 4 arbeidspakker:

  1. Fosforgjødsling: Raffinering av gjødsel, fraksjonering av gjødsel, veksthus- og felteksperimenter
  2. Avrenning og tap av næringsstoffer: Utvaskingseksperimenter med ulike kombinasjoner av organiske og uorganiske gjødselmidler og jordtyper
  3. Økonomiske analyser: Kostnadsberegninger for gjødselraffinering og næringsresirkulasjon
  4. Kommunikasjon og resultatspredning 

Publikasjoner

Liu, J., Sævarsson, H.T., Bechmann, M., Krogstad, T., Øgaard, A.F., 2024. Chemical processes and prediction of dissolved phosphorus leaching in mineral and organic soils. Geoderma 445, 116890.