Hopp til hovedinnholdet

Stadig mer gammel skog og død ved

22-26-laeger

Foto: John Yngvar Larsson

Målinger fra Landsskogtakseringens 22 000 prøveflater gir nøyaktig oversikt over skogen i hele Norge – inkludert Finnmark. Tallene viser at mengden tømmer øker – men ikke like raskt som tidligere.

Norges skoger består av 10,9 milliarder trær, tilsvarende 967 millioner kubikkmeter tømmer. Det er ny rekord.

Landsskogtakseringen har målt skogen i Norge i over 100 år. På disse årene har mengden tømmer i skogen blitt mer enn tredoblet. I løpet av de siste årene har imidlertid tilveksten vært nokså stabil. Tilveksten har vært relativt konstant de siste 20 år, og ligger i underkant av 25 millioner kubikkmeter per år.

For å danne et bilde av skogsituasjonen blir 13 000 prøveflater over hele Norge besøkt i løpet av en femårsperiode, og i alt 270 000 trær blir registrert og målt.

Diameteren til alle trærne på prøveflatene måles, og noen trær blir høydemålt. På den måten kan man beregne hvordan treets volum endrer seg over tid. I tillegg registreres skader på trærne, beiting, samt mengden stående og liggende død ved, for å nevne noe.

Rapporten «Skogen i Norge» dokumenterer at de fleste miljøverdiene i skogbruket er økende, og at arealet med verneområder i skog har økt til rundt fem prosent av skogens areal. Stortinget har satt som mål at skogvernet skal økes til ti prosent.

Forekomsten av såkalte spesielle livsmiljøer blir også registrert på prøveflatene. Istedenfor å måle enkelte rødlistede arter, registreres livsmiljøet der sjeldne eller truede arter trives. Noen eksempler på slike livsmiljøer er skog med betydelige forekomster av rikbarkstrær, hengelav, gamle trær, rik bakkevegetasjon samt områder med mye stående og liggende døde trær – såkalte gadd og læger.

Mengden død ved i produktiv skog har økt fra 57 millioner kubikkmeter i 1996 til 90 millioner kubikkmeter i 2017. Det er en økning på 58 prosent på 21 år.

 

Formål

Landsskogtakseringen gir en nøyaktig oversikt over skogressursene i Norge.

Finansiering: Statsoppdraget (Landbruks- og matdepartementet - LMD)