Hopp til hovedinnholdet

Etablerer helsirkulær verdikjede for tre

sirkTRE skal bidra til økt bruk av returtre i byggeprosjekter og som råstoff i treindustrien.

Foto: Lone Ross

sirkTRE skal løfte treindustrien og byggenæringen mot det helsirkulære, grønne skiftet ved å sørge for at returtre ombrukes i byggeprosjekter og inngår som råstoff i dagens treindustri.

For å øke bruken av tre i bygg, er det behov for kortreiste råvarer. Returtre vil være en avgjørende innsatsfaktor via nye ombruks- og materialgjenvinningsløsninger.

I prosjektet sirkTRE skal skogeiere, treindustri, arkitekter, rådgivere, entreprenører, avfall- og gjenvinningsaktører, eiendomsbesittere og -utviklere, forskningsinstitusjoner og standardiseringsorgan sørge for ombruk og gjenvinning av returtre. Målet er å utnytte 250 000 kubikkmeter av Norges treavfall innen 2024 og en million kubikkmeter innen 2030.

Prosjektet ledes av OMTRE, Vill Energi og NIBIO.

I tillegg til å bidra til at treavfall reduseres, noe som gagner både klimaet og miljø, skal sirkTRE i samarbeid med bedrifter og industri skape nye forretningsmuligheter, produkter og løsninger og arbeidsplasser, og øke verdiskapningen til treindustrien og byggenæringen lokalt, nasjonalt og i eksportmarkeder.

SirkTRE representerer et skifte i perspektiv – fra forbruk til gjenbruk – og fra avfall til råvare og ressurs. Dette er et viktig tiltak for å redusere samla miljøavtrykk, fra sektorer som vil ha en sentral rolle i framtidens bioøkonomi.

Forsknings- og kompetanseprosjektet circWOOD inngår i sirkTRE som en integrert del. Her skal forskningsresultater, spesielt knyttet til ressurstilgang og materialstrømmer, kobles mot tilrettelegging av sirkulær vareflyt, håndtering, miljøpåvirkning, design og produksjon av tre i og mot relevante markeder i inn- og utland.

SirkTRE vil bidra med et klimakutt på to millioner tonn CO₂ årlig innen 2030. Dette inkluderer lagringseffekten av biogent karbon i tre, som utgjør vel en tredel av klimakuttet.

Formål

sirkTRE skal bidra til økt bruk av returtre i byggeprosjekter og som råstoff i treindustrien.

Samarbeid: skogeiere, treindustri, arkitekter, entreprenør, avfall- og gjenvinningsaktørerer, eiendomsbesittere og -utviklere, forskningsinstitusjoner og standardiseringsorgan

Finansiering: Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA, gjennom ordningen Grønn plattform.