Hopp til hovedinnholdet

Mer treffsikker klimapolitikk

4-22-PLATON-LSDalen

Foto: Lars Dalen

NIBIO deltar i kjempeprosjekt som skal gi en mer treffsikker klimapolitikk.

PLATON er navnet på norgeshistoriens største samfunnsvitenskapelige klimaforskningsprosjekt. Sammen med CICERO, Statistisk sentralbyrå, Fridtjof Nansens Institutt, Transportøkonomisk institutt, Frischsenteret og NIBIO skal PLATON skaffe kunnskap for en mer effektiv og lettere gjennomførbar norsk klimapolitikk, og hjelpe Norge med å nå klimamålene for 2030 og 2050.

PLATON-konsortiet er tildelt 48,5 millioner kroner fra Forskningsrådet, og inkludert egenandel, i form av egen tid og kontanter, er det totale budsjettet på 72,5 millioner kroner.

Bakgrunnen for PLATON- prosjektet er å skaffe kunnskap for at Norge skal nå sine mål for klimagassutslipp og oppfylle regelverket i Klimaloven. Spørsmålene som skal besvares er hvilke virkemidler som best fungerer for å redusere utslippene av klimagasser, og samtidig øke opptakene – både enkeltvis og i samspill.

- Tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å nå klimamålene, forteller NIBIO-forsker Klaus Mittenzwei.

Mittenzwei skal lede arbeidet med de såkalte klimapolitiske virkemidlene rettet mot jordbruks- og skogbrukssektoren, samt arealbruk og arealbruksendringer – altså når arealer blir gjort om, for eksempel fra skog til parkeringsplass eller kjøpesenter. Han forklarer at det er mange ulike virkemidler som kan benyttes i klimaarbeidet. Det kan være økonomiske og finansielle virkemidler, eller virkemidler knyttet til lover og regler eller rent informasjonsarbeid.

- Klimautfordringen er forårsaket av menneskeskapt påvirkning av naturlige prosesser, og det sier seg selv at en kombinasjon av samfunnsfaglig og naturvitenskaplig tilnærming er nødvendig for å framskaffe et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag, forklarer Mittenzwei.

 

KONTAKTPERSON

Formål

Et bredt konsortium av forskere og partnere fra myndigheter, næringsliv, miljøbevegelsen og interesseorganisasjoner skal jobbe sammen for å samle og forbedre kunnskapen om hvordan klimapolitikken bør innrettes.

Samarbeid: CICERO, Statistisk sentralbyrå, Transportøkonomisk institutt, Fridtjof Nansens Institutt, Frischsenteret, 16 universiteter og forskningsinstitutter samt 28 partnere fra det private næringsliv, offentlig forvaltning og sivilsamfunnet.

Finansiering: Norges forskningsråd

KONTAKTPERSON