Hopp til hovedinnholdet

Nytt verktøy estimerer konsentrasjoner av plantevernmidler i vannmiljø

20230630_125308_cropped

- Et verktøy som er tilpasset norske forhold kan medvirke til bedre og mer realistiske eksponeringsvurderinger for plantevernmidler. Dette er et viktig bidrag til et mer miljøvennlig jordbruk, sier NIBIO-forsker Roger Holten. Foto: Siri Elise Dybdal

Transport av plantevernmidler til overflate- og grunnvann kan føre til forurensing. Nå lanseres et nytt verktøy som skal gi en mer realistisk risikovurdering for innhold av plantevernmidler i vannmiljø.

Uønskede mengder av plantevernmidler som brukes i jordbruket kan noen ganger lekke ut i vannmiljø. Dette kan blant annet utgjøre en fare for vannlevende organismer. Nå har Waterborne Environmental og NIBIO utviklet verktøyet WISPE Norge som skal gjøre det mulig å estimere plantevernmiddeleksponeringen i overflate- og grunnvannsressurser under norske forhold for 11 ulike kulturer.

Målgruppen for verktøyet er Mattilsynet, forskningsmiljøene og plantevernmiddelindustrien som får et nytt, oppdatert, veldokumentert og brukervennlig verktøy tilpasset norske forhold når de skal vurdere plantevernmidler.

- Et verktøy som er tilpasset norske forhold kan medvirke til bedre og mer realistiske eksponeringsvurderinger for plantevernmidler. Dette er et viktig bidrag til et mer miljøvennlig jordbruk, sier NIBIO-forsker Roger Holten. Han har ledet prosjektet med utviklingen av modellen.

Plantevernmidler som brukes i jordbruket kan noen ganger lekke ut i vannmiljø i uønskede nivåer. Foto: Erling Fløistad
Plantevernmidler som brukes i jordbruket kan noen ganger lekke ut i vannmiljø i uønskede nivåer. Foto: Erling Fløistad

Endret modell

Innenfor EU er det tidligere utviklet flere modeller som inkluderer scenarier for transport av plantevernmidler til overflatevann og grunnvann under europeiske forhold. Siden Norge ikke er medlem av EU, og derfor ikke har vært en del av dette arbeidet,  besluttet norske myndigheter i sin tid å finansiere flere prosjekter for å utvikle relevante nasjonale scenarier for både grunnvann og overflatevann.

- Som et resultat av dette ble datamodellen WISPE ferdigutviklet i 2013. Målet var å undersøke avrenning og utlekking av plantevernmidler i miljøet i Norge, men ble av ulike årsaker verken vedlikeholdt eller oppdatert etter at den ble lansert. Den har derfor heller ikke vært noe særlig i bruk, forteller Holten.

Nå har WISPE-modellen blitt utbedret og oppdatert. Det har blitt enklere å kjøre modellen og det har blitt enklere å hente ut resultater, ifølge NIBIO-forskeren.

– Den nye versjonen av WISPE-Norge er endret slik at det har blitt enklere å videreutvikle verktøyet og legge til nye data. Vi kan legge til nye scenarier og det er enkelt å modellere de ulike scenariene med forskjellige klimafiler for å se på effekten av klimaendringer på avrenning og utlekking, påpeker Holten.

Han legger til at det er laget en ny brukermanual som gjør det enda lettere å bruke modellen.

– Modellen er gjort tilgjengelig for nedlasting slik at den kan benyttes fritt innen forskning, av myndigheter og av plantevernmiddelindustrien.

 

Skal utvikles videre

WISPE-modellen inkluderer klimadata, jordegenskaper og data for kulturene som er nødvendige for å gjennomføre simuleringene.

WISPE beregner konsentrasjonen av plantevernmidler i ulike vannforekomster som grøft, dam, bekk og elv. Den estimerte konsentrasjonen kan sammenlignes direkte med giftighetsverdier for vannlevende organismer.

For grunnvann blir konsentrasjonen av et stoff på en viss dybde beregnet. Modellen estimerer plantevernmidlets fortynning, fordeling og persistens i en avgrenset vannforekomst som mottar daglig tilførsel av vann og plantevernmiddel.

– Det er nå også mulig å estimere effekten av vegetasjonssoner med ulik bredde. Brukeren må oppgi informasjon om plantevernmiddelet slik som data for nedbrytning og absorpsjon samt sprøytetidspunkt og sprøytemetode, sier Holten.

De norske scenariene som er utviklet er imidlertid representative for en begrenset andel av norske jordbruksområder, både med tanke på jordsmonn og klima.

– Derfor er det behov for å videreutvikle WISPE med flere norske scenarier, spesielt for områder som er våtere og kaldere enn dagens scenarier, kommenterer NIBIO-forskeren.

Datamodeller for å estimere miljøkonsentrasjoner av plantevernmidler
Feltforsøk med overflaterenning av pesticider ved NIBIO. Foto: Roger Holten
Feltforsøk med overflaterenning av pesticider ved NIBIO. Foto: Roger Holten

 

WISPE beregner konsentrasjonen av plantevernmidler i ulike vannforekomster som grøft, dam, bekk og elv. For grunnvann blir konsentrasjonen av et stoff på en viss dybde beregnet.  Foto: Roger Holten
WISPE beregner konsentrasjonen av plantevernmidler i ulike vannforekomster som grøft, dam, bekk og elv. For grunnvann blir konsentrasjonen av et stoff på en viss dybde beregnet. Foto: Roger Holten

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.

Publikasjoner

Abstract

Datamodellen WISPE ble ferdigutviklet i 2013 for å kunne undersøke avrenning og utlekking av plantevernmidler i miljøet under norske forhold. Formålet med dette prosjektet har bl.a. vært å oppdatere WISPE-modellen og gjøre den enda mer brukervennlig. Modellverktøyet WISPE er videreutviklet blant annet i henhold til oppdateringer anbefalt for EU-modeller av det såkalte FOCUSRepair- prosjektet. Mulighet for å kunne estimere effekten av vegetasjonssoner med ulik bredde er også lagt inn. Modellen er endret slik at det er blitt enklere å videreutvikle verktøyet og legge til nye data uten bruk av programmeringseksperter samt at det er enkelt å kjøre modellen med forskjellige klimafiler for å se på effekten av klimaendringer. Det er utviklet en brukermanual som skal gjøre det lettere å bruke modellen, både for forvaltning, industri og innen forskningen. Waterborne Environmental har stått for programmering og all teknisk utvikling i dette prosjektet. NIBIO har bidratt med data og kunnskap om norske forhold samt testing og innspill underveis. Waterborne har innhentet innspill fra plantevernmiddelindustrien samt utviklere i Europa som jobber med EUmodellene. Resultatene fra prosjektet er formidlet på ulike internasjonale konferanser og i et eget møte med Mattilsynet og en representant fra industrien (Bayer CropScience). Hovedleveransen fra prosjektet er det oppdaterte modellverktøyet og brukermanualen. Informasjon om modellen, brukermanualen og selve modellen gjøres tilgjengelig på NIBIOs nettsider i løpet av våren 2023.