Hopp til hovedinnholdet

Plantevernmidler i jordbruksbekker

ef-20060830-083301_cropped.jpg

Ugrassprøyting. Foto: Erling Fløistad.

Hva skjer når ulike plantevernmidler blander seg i bekker og vann? Stoffer som kanskje ikke er så farlige hver for seg kan sammen utgjøre en risiko for miljøet. Vi trenger derfor enkle rutiner for å vurdere effekten av de plantevernmidlene vi finner. NIVA og NIBIO har sammenliknet giftighetstester og modeller som metoder for løpende vurdering av overvåkingsdata av plantevernmidler.

En effektiv plantevernpraksis er viktig for å sikre store nok avlinger av god kvalitet. Kjemiske plantevernmidler er en viktig del av dagens plantevernpraksis, men de skal kun brukes etter nøye vurdering av behovet og risikoen for helse og miljø. Overvåking er en forutsetning for å sikre bærekraftig bruk av slike midler.

Gjennom Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) overvåkes forekomsten av plantevernmidler i jordbruksbekker i utvalgte jordbruksdominerte nedbørfelt. Resultatene fra programmet de siste fem årene viser at det i sprøytesesongen i gjennomsnitt finnes 3 midler pr analyserte vannprøve. Antall midler i hver prøve varierer imidlertid fra 0 til 15. Høyest antall plantevernmidler er funnet i prøver fra perioden juni-august.

Godkjenningen av plantevernmidler er hovedsakelig basert på vurdering av de ulike stoffene hver for seg. Vi trenger mer kunnskap om eventuelle samspillseffekter og blandingsgiftighet av plantevernmidler som havner i vann og bekker.

 

Bedre metode for risikovurdering

Det er nå gjennomført en rekke av tre små prosjekt for å se på hvordan den samlede forekomsten av plantevernmidler kan påvirke vannmiljøet. Arbeidet er utført av NIVA og NIBIO på oppdrag fra Mattilsynet i 2013, 2014 og 2015. Prosjektene har sett på hvordan den samlede mengde av ulike plantevernmidler påvirker vannmiljøet negativt. Arbeidet er basert på tilgjengelige giftighetsdata for midlene som enkeltstoff og målte nivåer i jordbruksbekker i JOVA-programmet. Det er også vurdert hvor godt modeller kan forutsi giftigheten av en blanding av plantevernmidler.

Resultatene fra giftighetstester utført i laboratoriet viser at den totale konsentrasjonen av plantevernmidler kan representere en risiko for negative effekter på vannmiljøet. Dette er vist ved tester både med syntetiske blandinger og med oppkonsentrerte reelle vannprøver. Sammenlikning mellom giftighetstester og modeller viser at modeller som antar en additiv (sum-) effekt gir et sikkert nok estimat av giftigheten. Disse kan dermed med god sikkerhet benyttes til å vurdere/forutsi blandingsgiftigheten av de konsentrasjonene man måler i plantevernmiddelovervåkingen i JOVA-programmet.

Funnene og konsentrasjonene av plantevernmidler i JOVA-programmet risikovurderes pr i dag ut fra en faregrense for miljøeffekt på vannlevende organismer (MF-verdi). Denne er basert på tilgjengelige giftighetsdata og målte konsentrasjoner i miljøet. Overskridelser av MF-verdien indikerer en miljørisiko.

Det gjennomførte prosjektarbeidet vil brukes til å forbedre dagens prosedyre for risikovurdering i JOVA-programmet, og modeller for beregning av blandingsgiftighet vil benyttes i en oppsummeringsrapport for JOVA-programmet i 2016. Resultatene fra prosjektet bør følges opp videre. Blant annet bør man se på hvordan overvåkingsdata for plantevernmiddelfunn og statistikkdata for plantevernmiddelbruk kan benyttes til å definere scenarier for forekomst av plantevernmidler i miljøet ved dagens produksjonspraksis.

Fangdam Skuterudbekken.jpg
Plantevernmidler i bekkevann overvåkes som en del av JOVA-programmet. Foto: NIBIO.
Finansiering og samarbeidspartnere

Prosjektet er finansiert av Mattilsynet med midler fra Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler (Landbruks- og matdepartementet). Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har ledet prosjektet, med NIBIO som samarbeidspartner.

NIBIO har bidratt med kunnskap og data fra Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA), samt hatt ansvaret for analyser av plantevernmidler i vann og vurdering av de ulike metodene/teknikkene i risikovurderingen av plantevernmidler.

 

JOVA - Program for jord og vannovervåking i landbruket

JOVA er et nasjonalt overvåkingsprogram som ble startet i 1992 med formål å dokumentere effekter av jordbrukspraksis og tiltak på avrenning og vannkvalitet. Totalt 11 nedbørfelt inngår nå i JOVA-programmet, og plantevernmidler i bekkevann overvåkes gjennom vekstsesongen i seks av disse.

Du finner mer informasjon om JOVA på programmets nettsider: www.nibio.no/jovawww.nibio.no/jova

 

Les tilsvarende nyhetssak hos våre samarbeidspartnere

Les mer hos NIVA

Les mer hos Mattilsynet

 

Rapporter

2016: Evaluation of the combined toxicity assessment and cumulative risk assessment of ecologically relevant mixtures of plant protection products under Norwegian conditions (PDF)
2015: Exposure and toxicity of mixtures of plant protection products (PPPs) in the environment under Norwegian conditions. Evaluation of a cumulative environmental risk assessment (PDF)
2014: Initial environmental risk assessment (PDF)

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.