Hopp til hovedinnholdet

Lær å bli glad i skogen

mg200606_DSC_2785

Blandingsskog på Nordre Sandøy, Hvaler. Foto: Morten Günther.

Skogen er levested for mange av jordas dyr, planter og sopper. Vi mennesker er avhengige av skogen og dens innbyggere – til byggematerialer, klær, mat, medisiner og mye annet. Ikke minst spiller skogen en viktig rolle i reguleringen av klimaet på kloden.

Mer enn en tredel av jordas landområder er dekket av skog. Så mye som 1,6 milliarder mennesker – og over 2000 urbefolkningskulturer – er helt avhengige av skogene for sitt daglige virke, medisiner, brensel, mat og ly.

Skogen er et av de mest artsrike økosystemene vi har. Verdens skoger huser mer enn 80 prosent av dyre- og plantelivet på land.

 

Learn to love forests

FNs internasjonale skogdag arrangeres 21. mars hvert år. Målet med skogdagen er å øke folks bevissthet omkring skogens betydning og hvor viktige skogene er i kampen mot fattigdom, og for matsikkerhet og en miljømessig bærekraftig forvaltning. Den internasjonale skogdagens hovedbudskap er at bærekraftig forvaltning av alle typer skog er helt grunnleggende for å unngå nåværende og fremtidige konflikter knyttet til bruken av skogene våre.

Et mangfold av dyr, planter og sopper lever sine liv i skogen, og riktig skjøtsel av skog er en forutsetning for å bevare dette mangfoldet. Trær må tillates å bli gamle, dø og brytes ned i skogen. Hvis ikke vil mange av de andre artene i skogen gå tilbake, arter med egenskaper som kan vise seg å bli verdifulle i fremtiden.

mg201707_DSC_8513
Gulbrystflueskvetten (Eopsaltria australis) foretrekker regnskog og fuktig eukalyptusskog i den østlige delen av Australia. Foto: Morten Günther.

Det blir stadig mer skog i Norge

Skogen i Norge er en del av den nordlige boreale barskogen. Den danner livsmiljø for mer enn 20 000 arter.

Også i Norge er skogen viktig for mange. Den fyller mange roller og dekker ulike behov. For mange er skogen arena for jakt og fiske, skogsfuglleik, bærplukking og soppsanking. Andre foretrekker å gå tur på stien for å nyte fuglesangen eller skogens ro. Den norske skogen er viktig for vår verdiskaping. Den vil også ha en viktig rolle i den fremtidige bioøkonomien.

I løpet av de siste 100 årene har de norske skogene vokst noe voldsomt – fra 300 millioner kubikkmeter på 1920-tallet til over en milliard kubikkmeter i dag.

Et tre er per definisjon mer enn fem cm i diameter i brysthøyde, og det er mer enn 11 milliarder av dem i Norge. Iberegnet småplanter øker antallet til 80 milliarder. Det blir over 15.000 trær og treplanter per innbygger.

Dette vet vi fordi Norge har verdens eldste landsdekkende skogtaksering. I over 100 år har Landsskogtakseringen ved NIBIO målt og registrert trær over hele landet.

Hvert år hogges det rundt ti millioner kubikkmeter tømmer (25-30 millioner trær) og det plantes mellom 30 og 40 millioner nye små treplanter. Mesteparten av det som plantes er gran siden gran er det treslaget som har størst økonomisk betydning. Grantømmer benyttes blant annet til papirproduksjon og bygningsmaterialer.

Logo.jpg
Verdens skogdag - 21. mars

Formålet med FNs internasjonale skogdag er å skape oppmerksomhet og økt forståelse for skogenes betydning for vår felles fremtid – ikke minst når verdens befolkning er forventet å øke til 8,5 milliarder innen 2030. Her er noen av hovedbudskapene i årets kampanje – med et internasjonalt publikum for øye:

Det er aldri for tidlig å lære om trær og livet i skogene. Det å bistå barn med å komme i kontakt med naturen gir fremtidige generasjoner som er bevisst fordelene ved skog og trær og betydningen av bærekraftig forvaltning av skogene.

En sunn og frisk skog krever både ny kunnskap og kunnskap om tradisjonelle metoder. Det betyr at de som forvalter skogene våre både tar i bruk tidligere opparbeidet kunnskap men også tar i bruk nye metoder som fjernmåling og presisjonsskogbruk for å sikre en bærekraftig forvaltning.

Kunnskap om skog og opplæring og utdanning innen skog kan gi oss en bedre verden. De ulike landene kan bidra til at forskere, forvaltning, skogeiere og lokalsamfunn arbeider sammen for å hindre avskoging og sørge for restaurering av ødelagte skoglandskap.

Det er viktig at både menn og kvinner har like muligheter til å ta en utdanning innen skog- og naturfagene. Dette er ikke en selvfølge i mange land. Likestilling i skogbruksutdanningen vil gjøre kvinner på landsbygda i stand til å forvalte skogeiendommene på en bærekraftig måte.

Tema for årets internasjonale skogdag er: «Learn to Love Forests» Lær å bli glad i skogen!

Bærekraftig skogbruk i Norge
JYL_2007_07_06 13_30_00.JPG
Lågurtskog i Larvik. Foto: John Y. Larsson.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.