Bærekraftig skogbruk i Norge

Bærekraft er et begrep som brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved menneskelige samfunn. I mange land har utviklingen av et bærekraftig skogbruk en mer enn hundreårig tradisjon, og har fra 1980-tallet særlig kommet på den politiske agenda internasjonalt. Rapporten "Bærekraftig skogbruk i Norge" (nettversjon fra 2018) omfatter 42 avsnitt med utvalgte kvantitative indikatorer på bærekraftighet.

Høst ved Buvatnet
Høst ved Buvatnet i Flå kommune, Buskerud. Foto: John Yngvar Larsson
KONTAKTPERSON

Rapporten Bærekraftig skogbruk i Norge

Nettversjonen av rapporten «Bærekraftig skogbruk i Norge», er et bidrag til nettopp denne debatten, og til å gjøre faktabasert kunnskap om skogen i Norge mer tilgjengelig for debatter og beslutninger knyttet til skog.

Følg lenken til venstre for å se nettversjonen av rapporten.

 

Første utgave av rapporten ble utarbeidet i 2014 av Norsk institutt for skog og landskap på oppdrag fra Regjeringen. Oppdraget var forankret i Meld. St. 9 (2011–2012) om Landbruks- og mat­politikken og Landbruks- og matdepartementets budsjett­proposisjon for 2013. Regjeringen la i budsjett­proposisjonen følgende ­premisser til grunn: «Informasjon og tilgjengeleg kunnskap om skog og skogbruk, klima, biologisk mangfald og ulike miljøverdiar er omfattande, og kjem frå mange ulike kjelder. For å gjere slike skogbruks- og miljødata lettare å finne tak i, har departementet teke inititativ til å samle relevant dokumentasjon i ein årleg rapport om berekraftig skogbruk – næring og miljø. Norsk institutt for skog og landskap vil få ansvar for å gi ut ­rapporten. Rapporten må utformast slik at den òg kan nyttast i ­rapportering til relevante internasjonale prosessar».

Denne første utgaven er tilgjengelig nederst på siden.

 
Rapporten "Bærekraftig skogbruk i Norge" sammenstiller datagrunnlag som gir en samlet presentasjon av utvikling og status for de norske skogene. Oversikten er basert på både NIBIOs forskning og landsdekkende og langsiktige under­søkelser av de norske skogene. Rapporten inneholder også bidrag fra en rekke andre fag- og forvaltningsinstitusjoner, herunder betydelige bidrag fra Landbruksdirektoratet og SSB. I tillegg til presentasjon av statistiske data omtaler vi datagrunnlagets kvalitet og relevans for vurdering av utvikling og status i norske skoger. Det er en målsetting at informasjonen i denne rapporten skal oppdateres regelmessig.

NIBIO takker samarbeidspartnere og forfattere for gode bidrag til denne oppdaterte versjonen av rapporten.

Vi håper rapporten vil bidra til både mer faktabaserte debatter og tryggere grunnlag for viktige beslutninger.

Publikasjoner

Til dokument

Sammendrag

Rapporten sammenstiller datagrunnlag som gir en samlet presentasjon av utvikling og status for de norske skogene. Oversikten er basert på både Skog og landskaps forskning og landsdekkende og langsiktige undersøkelser av de norske skogene. Rapporten inneholder også bidrag fra en rekke andre fag- og forvaltningsinstitusjoner, herunder betydelige bidrag fra Statens landbruksforvaltning og Statistisk sentralbyrå. I tillegg til presentasjon av statistiske data omtaler vi datagrunnlagets kvalitet og relevans for vurdering av utvikling og status i norske skoger. Det er en målsetting at informasjonen i denne rapporten skal oppdateres årlig, i den grad det foreligger årlige oppdateringer av datagrunnlaget.