Hopp til hovedinnholdet

Har kommunene nok ressurser til å kunne prioritere jordbruket?

Elling Mjaavatten

Våren 2023 gjennomførte NIBIO en spørreundersøkelse i nordnorske kommuner. – Det er viktig å dokumentere ressursbruken i kommunene. Først da kan vi se hvilke forutsetninger de ansatte har til å styrke landbruksnæringa i en region som har store utfordringer med å opprettholde jordbruksaktiviteten, sier forsker Frøydis Gillund. Foto: Elling Mjaavatten

Kommunene har en nøkkelrolle som pådrivere for næringsutvikling i jordbruket. En spørreundersøkelse i nordnorske kommuner viser at de ansatte ikke har kapasitet og ressurser til å utføre sin viktige rolle.

De siste årene har det vært mye snakk om betydningen av å sikre et livskraftig landbruk i nord. Det er viktig, både som følge av klimaendringene og uroen i verden rundt oss. Likevel legges det ned nordnorske gårdsbruk i rekordfart.

Kommunene er tildelt rollen som planmyndighet, samfunnsutvikler og forvalter av tilskuddsordninger. Slik er kommunene sentrale for utviklinga av landbruket. Men hvordan ivaretas denne rollen i praksis?

 

Viktig å avdekke ressursbruken

Våren 2023 gjennomførte NIBIO en spørreundersøkelse i nordnorske kommuner. Skjemaet ble sendt ut til ansatte med tilknytning til landbruksforvaltninga. Formålet var å se på hvordan de ansatte selv vurderer arbeidet med næringsutvikling i jordbruket.

70 personer fra 50 kommuner i hele Nord-Norge, svarte på undersøkelsen.

Forsker Frøydis Gillund har ledet arbeidet med spørreundersøkelsen:

– Det er viktig å dokumentere ressursbruken i kommunene. Først da kan vi se hvilke forutsetninger de ansatte har til å styrke landbruksnæringa i en region som har store utfordringer med å opprettholde jordbruksaktiviteten.

Gillund understreker at resultatene beskriver de ansattes egne vurderinger. Undersøkelsen er dermed ikke en fullstendig kartlegging av kommunenes arbeid med næringsutvikling i jordbruket.

DSC_2661-2_sau1_jutta.jpg
De siste årene har det vært mye snakk om betydningen av å sikre et livskraftig landbruk i nord. Det er viktig, både som følge av klimaendringene og uroen i verden rundt oss. Likevel legges det ned nordnorske gårdsbruk i rekordfart. Foto: Jutta Kapfer Bøhn

Den største utfordringen

– Undersøkelsen viser at de ansatte har et sterkt ønske om å bidra til næringsutvikling i jordbruket i kommunen. Problemet er å finne tid til næringsrettet arbeid når andre, lovpålagte oppgaver står i kø, sier Gillund.

En del av kommunens oppgaver innen landbruksforvaltning er lovpålagte, som planarbeid og tilskuddsforvaltning. Mens oppgaver knyttet til samfunnsutvikling ikke er lovpålagte i samme grad. Det er mer en forventning fra statlig og regionalt hold, at kommunene tar en aktiv rolle i arbeidet med lokal og regional næringsutvikling.

– Hele 72 % av de som svarte på spørreundersøkelsen svarer at de bare bruker 1-20 % av sin arbeidstid på næringsrettet arbeid i jordbruket. I tillegg opplever nærmere 60 % at de er pålagt flere arbeidsoppgaver enn de klarer å følge opp på en tilfredsstillende måte, forteller Gillund.

– Resultatene tegner et klart bilde av at kommunene i Nord-Norge har for lite ressurser til arbeidet med næringsutvikling i jordbruket. Det begrenser de ansattes mulighet til å prioritere arbeidet, sier Gillund.

 

Nøkkelen ligger i samarbeidet

– Undersøkelsen viser at mange landbruksansatte ønsker seg mer tid til å kunne prioritere næringsrettet arbeid, forteller Gillund.

– Når vi vet at kommunen har en nøkkelrolle i samfunnsutviklingen, er det bekymringsfullt å se at mange opplever at de ikke har kapasitet til å gjøre den jobben de ønsker.

Dersom kommunene får flere ressurser på plass og nok ansatte med tid til å prioritere næringsrettet arbeid i jordbruket, kan vi da snu den negative trenden med stadig nedleggelser av norske gårdsbruk? Hvordan kan vi utnytte engasjementet blant kommunenes landbruksansatte?

– Kommunenes evne til samarbeid på tvers er også viktig for vellykket næringsutvikling, sier Gillund.

– Det gjelder både samarbeid med bøndene, mellom ulike avdelinger i kommunen, og med andre kommuner og regionale myndigheter. Vår undersøkelse viser at det er for lite samarbeid på alle disse nivåene.

 

Unntak som bekrefter regelen

– Jeg vil likevel understreke at det finnes eksempler der kommunene har lyktes godt med å mobilisere til næringsutvikling i jordbruket, sier forskeren.

Nettopp derfor mener forskeren det er viktig å se nærmere på hvorfor disse kommunene har lyktes, og sørge for erfaringsutveksling mellom kommunene.

– Det er også viktig å forankre arbeidet politisk. Det forutsetter at kommunens politikere forstår landbrukets betydning for distrikts- og næringsutvikling. Dette er et område som bør undersøkes mer i videre forskning, avslutter Gillund.

11.jpg

 

Senter for arktisk landbruk
Bakgrunn

Spørreundersøkelsen ble gjennomført av NIBIO våren 2023 med midler fra satsingen "Bærekraftig matproduksjon og verdiskapning i nord" over jordbruksavtalen 2022.

Frøydis_0220427_112603.jpg
NIBIO-forsker Frøydis Gillund, har ledet arbeidet med spørreundersøkelsen. Foto: Siri Elise Dybdal
Jutta Kapfer Bøhn.jpg
Resultatene tegner et klart bilde av at kommunene i Nord-Norge har for lite ressurser til arbeidet med næringsutvikling i jordbruket. Det begrenser de ansattes mulighet til å prioritere arbeidet. Foto: Jutta Kapfer Bøhn

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.

Publikasjoner

Abstract

Rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse om nordnorske kommuners arbeid med næringsutvikling i jordbruket. Spørreundersøkelsen ble gjennomført våren 2023 og var rettet mot ansatte i nordnorske kommuner med tilknytning til landbruksforvaltninga. Undersøkelsen viser at de ansatte mener at kommunen har en viktig rolle som pådriver for næringsutvikling i jordbruket, og at mange har et sterkt engasjement og ønske om å utføre næringsrettet arbeid. Mangel på ressurser i kommunen er den største utfordringen for arbeidet med næringsutvikling, noe som går ut over de ansattes kapasitet og mulighet til å prioritere dette arbeidet. Tiltak som kan bidra til å styrke kommunens arbeid med næringsutvikling inkluderer å bedre økonomien i jordbruksnæringa, sikre tilstrekkelig ressurser i kommunal landbruksforvaltning, skape gode samarbeidsformer og møteplasser ovenfor næringa, ivareta næringsutvikling i kommunal planlegging, legge til rette for interkommunalt samarbeid, bidra med veiledning og kunnskapsformidling og skape større politisk bevissthet om viktigheten av jordbruksnæringa i kommunen. Flere tema kan være aktuelt å følge opp i vider forsknings- og utviklingsprosjekter, som f.eks. virkemiddelbruk, kompetanse og kunnskapsbehov, næringsutvikling gjennom planarbeid, organisering og samarbeidsformer (internt, mellom kommuner og opp mot regionale myndigheter og næringa), og synliggjøring av hva jordbruksnæringa betyr for næringsutvikling.