Hopp til hovedinnholdet

En av tre bønder vil ha klimaråd

mg201804_DSC_3394

Flere bønder benytter seg av ordningen med klimarådgiving som omstillingsrettet virkemiddel i jordbruket. Foto: Morten Günther

Flere bønder benytter seg av ordningen med klimarådgiving som omstillingsrettet virkemiddel i jordbruket.

På initiativ fra partene i jordbruksoppgjøret opprettet Norsk landbruksrådgiving (NLR) og Tine i 2021 et tilbud om klimarådgiving rettet mot bønder. Under ordningen kan gårdbrukere søke om tilskudd for å ha mottatt klimaråd, og de får utarbeidet en plan med klimatiltak på eget bruk sammen med utdannede klimarådgivere.

NIBIO og Ruralis evaluerer den treårige piloten, som nå skal videreføres i regi av Landbruksdirektoratet.

– Blant temaene som skal evalueres, er kjennskap og oppslutning om ordningen og holdning til denne typen tiltak, forteller prosjektleder Hilde Halland i NIBIO.

Som en del av evalueringen har Ruralis inkludert spørsmål om klimarådgiving i undersøkelsen «Trender i norsk landbruk» fra 2022 og 2024.

 

Økende kjennskap og oppslutning om klimarådgivning

Resultatene fra undersøkelsen i 2024 er nå klare, og viser at både kjennskap og oppslutning er økende.

34 prosent av de norske bøndene oppgir å ha gjennomført, eller planlegger å gjennomføre, klimaråd i løpet av inneværende år mot 20 prosent i 2022. Mens 41 prosent i 2022 oppga at de ikke kjenner til ordningen, oppgir 30 prosent nå det samme. Til tross for økt kjennskap til ordningen, oppgir en like stor andel i 2024 som i 2022 at de ikke har noen planer om å benytte seg av tilbudet om klimarådgiving på eget bruk.

Ifølge tall fra Landbruksdirektoratet, har antall søknader om tilskudd til klimarådgiving økt hvert år, fra 268 i 2021 til over 1100 i 2023. Til sammen har nær 1750 bønder søkt om tilskudd i løpet av pilotperioden. Samlet sett viser dette at selv om både kjennskap og oppslutning øker, er økningen for beskjeden til at det er realistisk å nå et av hovedmålene i ordningen; at alle norske bønder skal ha fått tilbud om klimarådgiving på eget bruk innen 2025.

Tall fra «Trender i norsk landbruk» viser videre at det er behov for å videreføre tilskudd som en del av ordningen med klimarådgiving på eget bruk. Mens 59 prosent oppga at tilskudd var en viktig motivator i 2022, har dette nå økt til 70 prosent. Økningen kan skyldes flere forhold, men selve støtteordningen er av Landbruksdirektoratet trukket frem som en viktig del av virkemiddelet.

FAKTA OM PROSJEKTET

Prosjektet Klimarådgivning som omstillingsrettet virkemiddel i jordbruket skal vurdere og evaluere klimarådgivingstjenesten som nytt omstillingsrettet virkemiddel i landbruket.

NIBIO og Ruralis ved Jostein Brobakk og Sunniva Midthaug Solnør er samarbeidspartnere i prosjektet, med NIBIO-forsker Hilde Halland som prosjektleder. Ruralis har hovedansvar for gjennomføring av surveyen Trender i norsk landbruk, og for øvrig er begge parter ansvarlig og delaktig i datainnsamling, analyser og rapportering av resultater. Norsk landbruksrådgivning (NLR) bidrar med egenfinansiert innsats i prosjektet for å sette prosjektet i kontakt med aktuelle bønder for intervju.

Prosjektet er finansiert av Landbruksdirektoratet (Klima- og miljøprogrammet) og avsluttes høsten 2024.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.