Vannmiljøtiltak i skog

Det utføres flere miljøtiltak i skogbruket i Norge. Langt de fleste av disse tiltakene ligger inne i skogbrukets egen sertifiseringsordning Norsk PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) Skogstandard. På denne siden finner du en oversikt over de viktigste tiltakene knyttet til vannmiljø, samt informasjon om tilskuddsordninger.

God kantsone
Gode kantsoner, gjerne med flersjiktet skog med løvtrær, er viktig for livet i skogsbekkene. Foto: Eva Skarbøvik
Om Kantsoner i jordbruksområder

   

 

     

Tiltak_fjerne_rester.jpg
Ett av tiltakene i norsk PEFC skogstandard er å fjerne hogstrester fra bekker og andre vannforekomster. Foto: Helene Gabestad.

 

Elv med trær rundt PICT1487.JPG
Trær langs vassdrag gir skygge og skjul, skaper tilgang til mat for organismene som lever i vannet, holder vanntemperaturen mer stabil, og er i det hele tatt helt nødvendig for å opprettholde den økologiske funksjonen i skogsbekkene. Foto: Eva Skarbøvik. 

 

Tiltak for å beskytte vannmiljøet ved skogsdrift

Det finnes flere ulike tiltak som kan redusere avrenning til vann ved skogsdrift. De kanskje viktigste er å unngå aktiviteter nær vannstrengen, herunder å 

 • Bevare kantvegetasjonen mot vannforekomster (ca. 10-15 meters bredde er angitt i PEFC, men her er det behov for forskning for å vurdere hvor bred sonene bør være for å opprettholde en god økologisk funksjon).
 • Ikke gjødsle skogen i nærheten av vannforekomster (25 meter, 50 meter ved dårlig presisjon, ihht PEFC).
 • Ikke markberede nært vann (urørt 5 meter sone i tillegg til kantvegetasjonssonen, ihht PEFC).
 • Sørge for skånsom kryssing av bekker med midlertidige 'bruer'. 
 • Unngå hjulspor som gir økt avrenning av vann og jordpartikler.
 • Ved grøfterensking skal ikke vannet ledes rett ut i bekk, elv eller innsjø.
 • Rydde bort hogstrester fra vannforekomster.
 • Sørge for at skogsbilveier anlegges slik at de ikke øker faren for sedimenttransport og nedslamming av skogsbekker, samt at de ikke skaper vandringshindre for fisk. 

 

Gode kantsoner er uhyre viktig for livet i skogsvassdragene. Dette er vist gjennom en rekke undersøkelser, se lenker til venstre. Kantsonene bør være flersjiktet og helst ha løvtrær med gode røtter som armerer jorda. Eksempler er or, pile- og vierkratt, men også bjørk tåler miljøet i kantsonen. 

I Norge finnes i dag store områder med ensjiktet granskog. Hvis høye grantrær blir stående igjen langs med bekken vil de ofte velte, siden de ikke lenger har støtte av nabotrærne. I slike tilfeller kan Statsforvalteren tillate at det hugges helt inntil bekken. Det finnes imidlertid ikke klare bestemmelser eller gode nok virkemidler som sørger for planting og oppvekst av løvtrær og mer mangfold i kantsonene etter hogst. 

Kravene i PEFC Norsk Skogstandard:

I praksis kommer nesten alle skogbruksprodukter på det norske markedet under PEFC-ordningen. I tillegg bruker noen selskap FSC (Forest Stewardship Council)-sertifisering. Omtrent 3 prosent av Norges skogareal er FSC-sertifisert ifølge data fra Sundnes m.fl. (2020) (se under Publikasjoner nederst på siden).

I PEFC-standarden er det spesielt kravpunkt 27 Vannbeskyttelse som er viktig for vannkvalitet, men andre kravpunkter er relevante, som kravpunkt 14 Terrengtransport, kravpunkt 28 Myr og sumpskog, samt kravpunkt 16 Markberedning. Under følger et utdrag av disse (for en fullstendig gjennomgang av alle kravpunkt henviser vi til hele standarden, se lenke til venstre). 

Kravpunkt 27 Vannbeskyttelse

Dette er det viktigste kravpunktet knyttet til vannmiljøet og inneholder bl.a. følgende krav:

 • «langs vann, elver og bekker med årssikker vannføring eller bredere enn en meter skal det bevares eller utvikles en flersjiktet/fleraldret kantsone»;
 • buskvegetasjon og mindre trær skal spares langs «andre bekker».
 • Bredden skal være tilstrekkelig til å «opprettholde kantsonens stabilitet og økologiske funksjon».
 • Alt oversvømmingsareal skal inngå i kantsonen.
 • Standarden presiserer bredden av kantsonen for ulike typer trær, med utgangspunkt i en bredde på 10-15 meter. Samtidig står det at «ensjikta, ustabil granskog i kantsoner kan hogges med sikte på å etablere stabilitet, sjiktning og naturlig treslagsfordeling. Stabile trær skal spares, og det tas særlig hensyn langs viktige gytebekker. Slik hogst skal begrunnes og dokumenteres. Det skal søkes dispensasjon der det er krav om dette etter lovverket.»
 • Det skal tas hensyn til «vannressursene, gytebekker for anadrom laksefisk og vassdrag med elvemusling»
 • Forurensing skal unngås.
 • Det skal være en gjødslingsfri sone på 25 meter mot vann (50 meter ved lav spredningspresisjon)
 • Markberedning «skal skje skånsomt og ikke nærmere enn 5 meter fra bekk med årssikker vannføring» (se også kort omtale av kravpunkt 16, under). Det er her underforstått at disse fem meter kommer i tillegg til de 10-15 meter som skal settes av.
 • Ved grøfterensking skal vannet ikke ledes rett ut i vannforekomster.
 • Hjulspor som forårsaker vannavrenning og erosjon skal unngås, evt. utbedres hvis de har oppstått, og ved kryssing av elv/bekk skal kjørespor som fører til erosjon unngås.
 • Hogstrester skal ryddes bort fra bekker, elver og vann.

 

Kravpunkt 14 Terrengtransport

Kravene her skal blant annet sikre at «terrengskader begrenses og at utbedring skjer så raskt som mulig for å ivareta hensynet til stier og løyper og for å unngå erosjon og vannavrenning»:

 • «Ved terrengtransport skal en legge vekt på å unngå kjøreskader som (…) kan forårsake vannavrenning og erosjon. Ved kryssing av elver og bekker med skogsmaskiner skal det legges vekt på å unngå kjøreskader som fører til erosjon ut i elva/bekken, f.eks. ved å bygge midlertidig bru.»
 • Tiltak som kjøring av tømmer kun på frossen eller godt snødekt mark skal særlig vurderes bl.a. i «områder med viktige miljøverdier i vann og ved stor fare for avrenning og erosjon».
 • Hjulspor som forårsaker vannavrenning og erosjon, (…) skal utbedres så snart fuktighetsforholdene gjør dette praktisk mulig.
 • «Kjøring i kantsoner mot myr, vann, bekker og elver unngås der det finnes alternativer.»
 • Det skal ikke dannes hindringer for naturlige vannløp og fiskevandring».

Kravpunkt 28, Myr og sumpskog

Kravpunktet skal sikre at «klima, naturmangfold og økologiske funksjoner til myr, myrskog og sumpskog ivaretas ved skogbrukstiltak». Kravene angir bl.a. at

 • Nygrøfting av myr og sumpskog skal ikke forekomme.
 • Rensking og justering av eksisterende grøftesystem i tidligere myr- og sumpskog kan ved behov skje, «der dette har resultert i produktiv skog» (men her finnes flere forbehold).
 • «Vann fra grøfter skal ikke ledes rett ut i bekker, elver eller andre vannmiljøer.»
 • Lukkede hogster skal brukes «så langt det er mulig av hensyn til stabilitet og fornyelse» i sumpskog og myrskog.
 • På områder hvor det er naturlig grunnlag for det, skal det bevares eller utvikles en flersjiktet kantsone langs myrer.

Kravpunkt 16 Markberedning

Den nye utgaven av standarden har strengere krav enn den forrige, bl.a. anbefales flekkmarkberedning, og ved stripemarkberedning er det krav om oppløft av harven slik at det ikke blir sammenhengende furer i skogsjorda.

Tilskudd til miljøtiltak i skog

Tilskudd til miljøtiltak i skog reguleres gjennom §6 i NMSK-forskriften (se også under Lover og forskrifter - lenker i venstre kolonne). 

I områder med skogbruk «kan det gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner». Tilskudd kan (per 1. oktober 2023)  gis til følgende tiltak:

 • Dekning av merkostnader eller tap ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier.
 • Delvis dekning av økonomiske tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst eller legger om skogsdriften.
 • Dekning av merkostnader ved skogsdrift for å unngå veibygging som vil redusere «villmarkspregede områder».

Publikasjoner

Til dokument

Sammendrag

While the role of forestry in mitigating climate change is increasingly subject to political commitment, other areas, such as water protection, may be at risk. In this study, we ask whether surface waters are sufficiently safeguarded in relation to the 2015 launch of a series of measures to intensify forest management for mitigation of climate change in Norway. First, we assess how impacts on water are accounted for in existing regulations for sustainable forestry. Secondly, we provide an overview of the impacts of forestry on water quality relevant to three support schemes: afforestation on new areas, increased stocking density in existing forests, and forest fertilisation. Lastly, we assess the uncertainties that exist with regard to surface waters in the implementation of these measures. We find that the safeguards in place are adequate to protect water resources at the point of initiation, but there is a large degree of uncertainty as to the long-term effect of these mitigation measures.

Sammendrag

Trær og busker langs vannkanten i jordbruksvassdrag kan ha både fordeler og ulemper. Den naturlige vegetasjonen kan bidra til et høyt biomangfold både på land og i elva, men kan også tiltrekke seg skadedyr og -insekter som kan redusere matproduksjonen. Trerøtter kan armere elvekantene og beskytte mot graving, erosjon og ras, men røttene kan også tette til og ødelegge dreneringsrør og grøfter. Naturlig kantvegetasjon kan fungere som et rensefilter på næringsstoffer og plantevernmidler som renner av fra jordbruksareal, men kan også bidra til å spre ugras inn på åkeren. I dette Faktaarket oppsummerer vi erfaringer fra norske og internasjonale undersøkelser om temaet.

Til dokument

Sammendrag

I 2001‐2006 ble det plantet ut ca. 10.000 trær langs vassdrag i Våler kommune, Østfold. Et areal med ca. 5000 av disse trærne ble registrert i 2017. Omlag 34 % av trærne hadde overlevd; og overlevelse har bl.a. vært betinget av art, alder på treet da det ble plantet, samt voksested. Flom og bever har gjort mye skade på trærne. Erfaringen fra grunneiere var overveiende positive, de trakk bl.a. frem at trærne er et estetisk innslag i landskapet. Ulemper omfattet først og fremst skjøtsel av trær som falt eller kunne falle i elva.