Beitedyr og metangassutslipp

Det menneskaskapte metangassutslippet står for rundt 18 % av det totale klimagassutslippet globalt sett. Når det gjelder beitedyrproduksjon regnes klimagassutslippet for å være omtrent 4 % av det nasjonale utslippet i Norge. Hovedkilden til metangassutslipp fra beitedyr skyldes fermentering av mat i vomma. I NIBIO forskes det på bruk av fôr som kan redusere metangassutslippet fra beitedyr.

I serien NIBIO POP er det lagt ut fire artikler (se nederst på denne siden) som presenterer arbeidet med å løse klimautfordringene for norsk beitedyrproduksjon. Det har vært gjort forsøk i laboratorier og på forsøksdyr over hele verden for å estimere metangassutslippet fra beitedyr, men lite har tidligere vært gjort på forsøksdyr i Norge. Når eksisterende data og forskningsresultater er hentet fra områder med annet klima, fôr og produksjonsforhold, er det vanskelig å vite om beregningene stemmer.  

 

Testing av fôr

Det sees nå nærmere på metangassutslipp fra norsk sau og hvorvidt det er mulig å begrense utslippet. Internasjonal forskning har vist at det å fôre beitedyra med noen typer alger, herunder den tropiske rødalgen asparagopsis, kan redusere metangassutslippet fra både sau og storfe. Det har vært gjort forsøk med den norske rødalgen fjærehinne, men det er ikke funnet tilsvarende resultater her. Arbeidet med å lete etter fôr som gir mindre utslipp fortsetter (blant annet gjennom prosjektet "SeaSolutions"), samtidig som det også jobbes med å finne ut hvordan beitedyr bidrar til karbonlagring i jorda. Kommende beitesesong skal det settes i gang forsøk for å måle det totale klimagassutslippet fra både dyr og beite.

 

Bærekraftig matproduksjon

Klimagassutslipp er en faktor som inngår i beregningen av hvor bærekraftig landbruket er. Det er imidlertid viktig å huske på at beitedyr kan gi positive effekter på andre områder, herunder utnyttelse av arealer som ellers ville vært utilgjengelige for matproduksjon. Det kan være snakk om arealer som enten er vanskelig tilgjengelig, eller hvor det ikke vokser annet enn gress. Beitedyr bidrar også til å gjødsle områdene og frøspredning, samt til å bevare biologisk mangfold ved å holde konkurransedyktig vegetasjon nede. Beitedyr gir også andre produkter enn kjøtt, slik som meieriprodukter, ull og skinn. 

Mer informasjon om dette temaet finnes i artiklene, prosjektsidene og nyhetssaken nedenfor.

Publikasjoner