Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for miljø og naturressurser

TOTBUFFER: Vannstrøm i og under overflaten gir ny kunnskap om renseeffekt av buffersoner

Aktiv SIST OPPDATERT: 12.05.2023
Slutt: des 2024
Start: apr 2022

 

Første resultater:

NIBIO konfernase - plakat

ERT for overvåking av undergrunnsprosesser

3.93 MB pdf

Poster_photo.JPG
Poster about monitoring subsurface processes, with some first results from the TOTBUFFER experiment at the NMBU campus site 

 

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.04.2022 - 31.12.2024
Prosjektleder Dominika Krzeminska
Prosjektansvarlig, NIBIO Anne-Grete Buseth Blankenberg
Divisjon Divisjon for miljø og naturressurser
Avdeling Jord og arealbruk
Totalt budsjett 1975000
Finansieringskilde Landbruksdirektoratet, Klima- og miljøprogrammet (KMP)

Bakgrunnen for prosjektet er behovet for effektive tiltak for å redusere eutrofibelastning i jordbruksvassdrag. Kantsonenes utforming er et tiltak som har flere funksjoner, hvorav bedret renseeffekt fra overflateavrenning, redusert kanterosjon, og økt biomangfold er noen.

Målet med prosjektet er økt kunnskap om hvordan kantsoner, som også legger til rette for biologisk mangfold kan utformes for å redusere avrenning av jord og næringsstoffer fra jordbruksareal til vann.

Forventet resultat fra prosjektet er at vi gjennom ny metodikk kan gi nye svar på renseeffekt av kantsoner med ulikt vegetasjonsdekke, samt redusere risiko for kanterosjon og legge til rette for økt biomangfold.

Publikasjoner i prosjektet

Sammendrag

Kantsoner langs vassdrag har flere ulike funksjoner; i dette prosjektet er to funksjoner undersøkt (renseeffekt på næringsstoffavrenning fra jordbruksområder, og evne til å motstå kanterosjon), i tre typer vegetasjon: gras/ugras; kombinasjonen gras/bærbusker og trær. En kombinasjon av feltforsøk og modellering er benyttet. Kantsoner med trær hadde best infiltrasjonsevne. Bærbuskene var nyplantede med dårlig utviklet rotsystem, noe som sannsynligvis påvirket infiltrasjonsevnen negativt. Renseeffekten i kantsoner med gras og busker/ gras var omtrent den samme. Renseevnen avtok noe med økt nedbør/avrenning. Det var ingen overflateavrenning fra kantsoner med skog. Forutsatt at jord og næringsstoffer ikke fant veien til bekk/elv gjennom sprekksystemer i jorda, var renseeffekter i areal med trær svært god. Det er imidlertid behov for ytterligere studier om hva som skjer med vann og næringsstoffer i selve jordprofilet (subsurface). Modellresultatene viser at kantsoner med trær hadde best evne til å redusere kanterosjon/øke skråningsstabilitet...