Kartlegging av forskning på reindriftsområdet

Samling av rein i forbindelse med kalvemerking. Foto: Håkon Sund
INAKTIV SIST OPPDATERT: 08.01.2021
Slutt: nov 2021
Start: jan 2021

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet skal NIBIO kartlegge kunnskapsstatus og forskningsbehov på reindriftsområdet, særlig knyttet til klimaendringer og konsekvenser av arealbruksendringer.

Status Pågående
Start- og sluttdato 05.01.2021 - 01.11.2021
Prosjektleder Inger Hansen
Totalt budsjett 400000
Finansieringskilde Landbruks- og matdepartementet

LMD ser behov for bedre kunnskapsgrunnlag for politikkutvikling når det gjelder klimaendringenes betydning for reindriften, mulige klimatilpasningsstrategier og langsiktige konsekvenser av endringer i arealbruk og utbygging for reindriften. Departementet ønsker også en bedre oversikt over forskningen innen reindrift for å nå de reindriftspolitiske målene. LMD har derfor gitt NIBIO oppdraget å gjennomføre en kartlegging av kunnskapsgrunnlag og forskningsbehov på reindriftsområdet. Kartleggingen skal kunne benyttes av både næring og myndigheter.

Kartleggingen skal bestå av:1) En oversikt på overordnet nivå over kunnskapsgrunnlag og forskningsbehov for å nå gitte reindriftspolitiske mål og 2) En mer detaljert vurdering av a) Kunnskapsgrunnlag og forskningsbehov for betydningen av klimaendringer for reindriften, b) Kunnskapsstatus og forskningsbehov for effektive strategier og tiltak for klimatilpasning i reindriften og c) Kunnskapsstatus og forskningsbehov for vurderinger av langsiktige konsekvenser for reindriften av arealbruksendringer og utbygging i reinbeiteområder.