Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for skog og utmark

#Amazing grazing - bærekraftig kjøtt og ull fra sau som beiter i norsk utmark

Aktiv SIST OPPDATERT: 02.12.2023
Slutt: apr 2025
Start: mai 2021

Kjøtt og ull fra norske sauer kommer fra gårder med ulikt ressursgrunnlag, ulike driftsopplegg og ulik ressursbruk. I dette prosjektet skal vi undersøke sauebonden sitt driftsopplegg, forbrukeren sin innsikt, og rammevilkårene som både bonden og forbrukeren må forholde seg til. Hvordan kan produksjonen forbedres, og hvordan kan forbrukeren få mer kunnskap og nærhet til hva beitebruk bidrar med gjennom produktene?

Amazing_figur_engelsk .jpg
Status Pågående
Start- og sluttdato 01.05.2021 - 30.04.2025
Prosjektleder Lise Grøva
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Vilt og utmarksressurser
Samarbeidspartnere Forbrukerforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet, Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) og over 30 ulike aktører i verdikjeden kjøtt og ull fra sau
Totalt budsjett 12000000
Finansieringskilde JA/FFL

Et mål i prosjektet er å belyse hva som kan bidra til at kjøtt og ull fra sau verdsettes høyere. Prosjektet ønsker å påvirke diskusjonen rundt bærekraft, media sin omtale av det og hvordan politikk blir formet. Å formidle til dels kompliserte vurderinger på en lettfattelig måte, som fremmer en bedre forståelse av beitedyrs plass i norsk natur, betydning for klima, og for god ressursutnyttelse – er sentralt for at prosjektet skal lykkes. Kan norsk sauehold bidra til å nå noen av FN’s bærekraftsmål?

Dette 4-årige prosjektet er finansiert av Forskningsmidler for jordbruk og matindustri (FFL/JA) og over 30 ulike næringsaktører i alle deler av verdikjeden for kjøtt og ull deltar. Prosjektet har tilgang til et solid internasjonalt kontaktnett som vil bidra til å løfte temaet opp på et globalt nivå, med fokus på lokale løsninger.

Aktører i verdikjeden og sauebønder med forskjellige driftsformer vil sammen med forskere fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Forbrukerforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet og Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) øke kunnskapen rundt bærekraftig kjøtt og ull.

Prosjektet ledes fra NIBIO Tingvoll. Den brede deltagelsen fra næringslivet i alle ledd av verdikjeden, vil sikre at kunnskap både deles og formidles, og kan gi overføringsverdi til andre beitedyr og deres produkter.

I regi av prosjektet ble holdt en serie med sju foredrag med tema knyttet til sau, beitebruk og bærekraft.

Opptak av foredragene finner du nedover til venstre.