Skog og klima

Avdeling skog og klima er et kompetansesenter for klimarelaterte spørsmål innen skog og arealbruk.

Avdeling skog og klima forsker på skogens funksjon i klimasammenheng, mekanismene som påvirker klima lokalt og globalt, og hvordan skogforvaltning virker inn på disse, samt hvordan skogbehandlingen –  sett fra næringen og samfunnets perspektiv – kan tilpasses et endret klima.

Avdelingen er et kompetansesenter for klimarelaterte spørsmål innen skog og arealbruk. Noen aktuelle spørsmål er:

  • Hvilke effekter har endret arealbruk på klima?
  • Hvilke effekter har skogen på klima, og hvilke effekter har klimaendringer på skogen?
  • Hva er optimal skogbehandling både for å motvirke klimaendringer samt for å tilpasse seg et endret klima?

Vi formidler denne kunnskapen – som et grunnlag for et fremtidig lavutslippssamfunn – både til næring, forvaltning og allmennheten.

Avdelingen samarbeider med Miljødirektoratet om Norges klimagassregnskap under FNs klimakonvensjon og Kyotoprotokollen, hvor vi har ansvar for klimagassregnskapet for arealbrukssektoren (LULUCF; Land Use, Land-Use Change and Forestry). Herunder ansvar for å utvikle og forbedre metoder og modeller for beregning av utslipp og opptak av klimagasser fra skog og annen arealbruk.

Vi har også en satsning knyttet til REDD+ i flere Afrikanske land, med fokus på utvikling av mer bærekraftig forvaltning av skogressurser, og gode systemer for overvåking av klimaeffekten.

Skog og klima_kubikkmasse-granskog-skogogklima_jpg.jpg
Foto: John Y. Larsson