Overvåking av jordkarbon i skog og beitemark

Jord inneholder mye karbon. I boreal skog er mengden karbon lagret i jorda større enn det som er lagret i trær og annen vegetasjon. Også i beite er det mye karbon laget i jordsmonnet. Endringer i karbonlageret i jord påvirkes både av klimaendringer og hvordan vi forvalter skog- og beitearealene. Det er imidlertid lite data om hvor mye karbon som er lagret i norsk jord, og det finnes heller ingen historiske data som beskriver utviklingen i jordkarbonlageret over tid.

Annen prøve-sidetoppp
Foto: O. Janne Kjønaas

Av denne grunn har det blitt opprettet et program for landsdekkende overvåking av jordkarbon i skog og beitemark. Hvert år skal feltarbeidere fra den nasjonale jordkarbonovervåkingen besøke et utvalg av prøveflater og samle inn jordprøver. Jordprøvene vil bli tatt med 10 års intervall. De innsamlede jordprøvene vil gi oss kunnskap om størrelsen og endringene i karbonlageret i norsk skogsjord og beitemark.

Dette vil gi data som forbedrer beregningen og rapporteringen av Norges nasjonale utslipp av klimagasser til FNs klimakonvensjon og framskrivninger av utslipp og opptak av CO2 til atmosfæren fra skog og beitemark. Bedre kunnskap om jordkarbonet i skog og beitemark vil også gi grunnlag for bedre forvaltning av arealene.

Det er Landbruks- og matdepartementet som finansierer den nasjonale jordkarbonovervåkingen i skog og beitemark. Jordprøvetakingen startet i juli 2023.