Overvåking av jordkarbon i skog og beitemark

Jord inneholder mye karbon. I skog er mengden karbon lagret i jorda større enn det som er lagret i trær og annen vegetasjon. Endringer i dette store lageret påvirkes både av klimaendringer og hvordan vi utnytter skogarealene. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til selve målingene av jordkarbon, og det finnes heller ingen historiske data som beskriver utviklingen i jordkarbonlageret over tid.

Annen prøve-sidetoppp
Foto: O. Janne Kjønaas

Kompleksiteten i selve målingen av jordkarbonlageret, og mangelen på data, skaper store utfordringer – både når det gjelder beregningen og rapporteringen av Norges nasjonale utslipp av klimagasser til FNs klimakonvensjon og for framskrivninger av skogens utslipp og opptak av CO2 til atmosfæren.

Av denne grunn blir det i 2022 opprettet et program for landsdekkende overvåking av jordkarbon i skog og beitemark. Hvert år skal Landsskogtakseringens feltarbeidere besøke et utvalg av Landsskogtakseringens prøveflater og samle inn jordprøver. I løpet av tjue år vil det bli tatt to prøver av alle de utvalgte flatene. De innsamlede jordprøvene vil gi oss kunnskap om størrelsen og endringene i karbonlageret i norsk skogsjord og beitemark.

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for jordkarbon i skogsjord og beitemark er finansiert av Landbruks- og matdepartementet, og innsamlingen av jordprøver forventes å starte våren 2023.