Hopp til hovedinnholdet

Feirer 100 år med skogforskning

35-27-Skoghistorie

Foto: Ragnar Våga Pedersen og Dan Aamlid

Sammen med skognæringen og forvaltningen kan NIBIOs skogforskning bidra til å realisere de mange mulighetene som ligger i god og fornuftig bruk av skogen i Norge.

Skogen i Norge har i uminnelige tider vært nyttet av mennesket, og et mangfold av arter lever sine liv i skogen. For 100 år siden var det bekymring for tømmertilgangen fra de norske skogene, og målet med skogforskningen var å legge til rette for det som skulle bli Norges arvesølv – skogen. Trær skulle gi brensel til oppvarming og matlaging, bygningsmaterialer til nye hus, råstoff til industrien og ikke minst arbeidsplasser og verdiskaping.

I dag har vi over 11 milliarder trær, tømmervolumet er tredoblet fra 300 til 1000 millioner kubikkmeter, og skogen binder CO2 tilsvarende over halvparten av våre utslipp av klimagasser.

Nå som samfunnet trenger klimasmarte løsninger er skog igjen et råstoff og en ressurs som det er store forventninger til. Samtidig har bredden i skogforskningen økt og tilført ny kunnskap, ikke bare om trærnes produksjon, men også om karbonbinding, klimarelaterte effekter, biologisk mangfold, foredling og riktig bruk av tre.

Lykkes vi med overgangen til bioøkonomien, vil presset på skogressursene og miljøutfordringene øke. Da er det viktig med en skogforskning som kan levere kunnskap og gode råd til skogeiere, forvaltning og myndigheter, om konsekvenser av ulike valg.

Med lange tidsserier fra Landsskogtakseringen og de langsiktige feltforsøkene, kombinert med solid kompetanse og ny teknologi og nye metoder, vil NIBIO være ledende også på fremtidens forskningsområder.

NIBIOs skogforskning har en lang og stolt historie, og kommer til å være en viktig bidragsyter for å løse fremtidens utfordringer knyttet til for eksempel klimautfordringer, biomasseproduksjon, bærekraftige fornybare produkter og biologisk mangfold.

 

Formål

Sammen med skognæringen og forvaltningen kan NIBIOs skogforskning bidra til å realisere de mange mulighetene som ligger i god og fornuftig bruk av skogen i Norge

Finansiering: Landbruks- og matdepartementet, Miljødirektoratet, Norges Skogeierforbund, Forskningsrådet