Hopp til hovedinnholdet

Integrert plantevern i hele næringskjeden

26-38-IPV-ef-20140720-115824

Foto: Erling Fløistad

SMARTCROP, eller «Innovative metoder, teknikker og virkemidler for integrert plantevern (IPV) som kan øke bærekraftig matvareproduksjon», er et omfattende 5-årig forskningsprosjekt som de neste årene skal bidra til økt bruk av integrert plantevern i Norge.

Norge har innført EU-direktivet om bærekraftig bruk av plantevernmidler. Vi mangler imidler­tid både verktøy for IPV som dyrkerne kan ta i praktisk bruk, så vel som virkemidler som fører til økt bruk og utvikling av IPV. Gjennom prosjektet SMARTCROP ønsker vi derfor å møte disse utfordringene som vist under.

Prosjektet har fire faglige deler:

1:Utvikling av nye IPV-verktøy for bonden

2: Effekter av ulike IPV-tiltak

3: Nye modeller og beslutningsstøttesystem for IPV

4: Nye virkemidler for bruk av IPV (holdninger, økonomi, tilgjengelige IPV-verktøy)

Vi vil teste og demonstrere «beste IPV-praksis» og studere effekter på skadegjørere, naturlige fiender, avling, økonomi og miljørisiko under norske forhold. Nye simuleringsmodeller for samspillene mellom skadegjørere og nytteorganismer skal utvikles og eksisterende modeller for varsling skal forbedres.  Vi vil etablere forsøksfelt for praktisk forskning og demonstrasjon. Detaljerte laboratorieforsøk vil bli gjennomført for å studere interaksjoner mellom viktige organismer i de ulike kulturene.

Flere av prosjektdeltagerne og referansegruppen i prosjektet representerer interessenter og viktige sluttbrukere.  Alle disse vil delta aktivt i forskningsprosessen og dermed gi forskerne nyttige tilbakemeldinger om de IPV-verktøyene og virkemidlene som skal utvikles i prosjektet. En slik aktiv deltagelse vil være viktig både for å utvikle robuste IPV-verktøy og sikre at de blir tatt i bruk, i tillegg til god implementering og forståelse av IPV i hele verdikjeden.

 

Formål

Å utvikle innovative verktøy, metoder og virkemidler som øker bruken av og forståelsen for integrert plantevern (IPV) for utvikling av en bærekraftig matproduksjon.

Samarbeid: En rekke nasjonale og internasjonal aktører blant forskningsinstitutter, landbruksrådgivningen, bønder, bedrifter som produserer og selger IPV-verktøy, myndigheter, grossister og matvarekjeder.

Finansiering: Norges forskingsråd