Hopp til hovedinnholdet

Status for norske genressurser 2023

mg202207_DSC00167

Østlandsk rødkolle er en av de gamle norske husdyrrasene som det er viktig å ta vare på. I 2023 hadde vi 542 avlskyr av denne rasen i Norge. Foto: Morten Günther

Visste du at det finnes 37 bevaringsverdige husdyrraser i Norge? Eller at norske feltgenbanker tar vare på mer enn 30 ulike sorter av henholdsvis rips, jordskokk og humle? Alt dette kan du lese mer om i den nye «Nøkkeltallrapporten» fra Norsk genressurssenter. Rapporten forteller hvordan vi bruker og tar vare på norske genressurser.

Genetiske ressurser er arvbart, biologisk materiale, for eksempel frø, planter, dyr, celler eller til og med DNA-molekyler, som har eller kan få en bruksverdi for oss mennesker. Gjennom hele forrige århundre ble genetisk arvbare egenskaper kartlagt og brukt systematisk for å utvikle moderne sorter og raser med bedre produksjonsegenskaper.

Med økende matproduksjon, fulgte imidlertid en drastisk innsnevring i genetisk variasjon. Moderne sorter har mindre genetisk variasjon i populasjonen enn f.eks. eldre landsorter. I tillegg benyttes det færre ulike arter og sorter i moderne matproduksjon enn det som var vanlig før.

–  At det genetiske mangfoldet i landbruket forsvinner, innebærer en risiko for nåværende og framtidig matsikkerhet, forteller Linn Borgen Nilsen, fagleder for Norsk genressurssenter ved NIBIO.

– I Norge har vi ambisjoner om å sikre bevaring og bærekraftig bruk av genetiske ressurser for mat og landbruk som hører hjemme her. Norsk genressurssenter har ansvar for å overvåke og rapportere status for de bevaringsverdige genressursene innen husdyr, skogtrær og kulturplanter i Norge.

Bevaringsverdige genressurser er arter, sorter eller raser som betegnes som nasjonale og som står i fare for å forsvinne. Den årlige Nøkkeltallrapporten viser hvordan det står til med dette bevaringsarbeidet.

– Nøkkeltallrapporten inneholder tabeller, grafer og statusbeskrivelser, og er et viktig oppslagsverk for oss og for alle andre som på ulike måter jobber med landbrukets genressurser, sier Borgen Nilsen.

På 1700-tallet var rabarbra en ny og eksotisk plante i Europa som trivdes godt i det kjølige klimaet i Skandinavia. I norske klonarkiv bevares i dag over 90 ulike typer rabrabra. Foto; Linn Borgen Nilsen
På 1700-tallet var rabarbra en ny og eksotisk plante i Europa som trivdes godt i det kjølige klimaet i Skandinavia. I norske klonarkiv bevares i dag over 90 ulike typer rabrabra. Foto; Linn Borgen Nilsen

 

Kulturvekster fra gamledager

Kulturplanter, skogtrær og husdyr bevares på ulike måter, litt etter hva som passer best for den enkelte art. Frø av engvekster, kornsorter og en del grønnsaker kan bevares i frøgenbanker. Det nasjonale bevaringsprogrammet i Norge rommer imidlertid mange arter som formeres vegetativt eller har frø som ikke lar seg tørke og fryse. Disse plantene bevares ofte som levende planter i spesielle hager, såkalte klonarkiv.

– I dag blir mer enn 1000 ulike sorter av frukt, bær, grønnsaker og urter bevart på denne måten i Norge. I tillegg tar vi vare på flere tusen ulike historiske prydplanter, opplyser Borgen Nilsen.

– For eksempel er det nok overraskende for mange at det finnes mer enn nitti ulike typer rabarbra i norske klonarkiver. På 1700-tallet var rabarbra en ny og eksotisk plante her i Europa, og den ble raskt populær. Jordskokk og ulike bærbusker har også vært ettertraktede vekster som er godt tilpasset vårt klima. Mange av disse variantene er tatt vare på og dokumentert. Årsaken er at de kan ha egenskaper som vi vil ha behov for i fremtiden, fortsetter faglederen.

•	Jordskokk og pepperrot er to kulturplanter med lang historie og tradisjon i Norge. Et stort sortsmangfold bevares i feltsamlinger, slik som ved NIBIO Landvik. Foto: Linn Borgen Nilsen
Jordskokk og pepperrot er to kulturplanter med lang historie og tradisjon i Norge. Et stort sortsmangfold bevares i feltsamlinger, slik som ved NIBIO Landvik. Foto: Linn Borgen Nilsen

 

Norske skogtrær på bevaringslista

Genetiske ressurser i skogtrær blir også ivaretatt. Vi har drøyt tretti arter av naturlig hjemmehørende skogtrær i Norge. Gran, furu og bjørk er de tre store, mens flere av løvtrærne i Norge er mer sjeldne. Nøkkeltallrapporten konkluderer med at det fortsatt er et stort behov for kartlegging av genetisk variasjon i treslagene i Norge.

– Vi har tjuefire bevaringsområder for skogtrær i Norge. De fleste er for gran, men det er også bevaringsområder for mer sjeldne skogtrearter. For eksempel blir eik skjøttet spesielt i fem ulike bevaringsområder. Eika er et viktig treslag, blant annet fordi den er levested for et stort antall ulike arter av insekter, lav, mose og sopp, sier Borgen Nilsen.

– Ask er et annet treslag som har fått mye oppmerksomhet på grunn av askeskuddsjuken. Sykdommen er en trussel mot alle askeskogene i Norge. Forskere leter nå etter populasjoner av ask som er motstandsdyktige. Dette er et eksempel på at genetisk diversitet kan være viktig for at en art skal overleve, forklarer faglederen.

Det er nødvendig med mer kunnskap om den genetiske variasjonen innenfor de norske treslagene. Dette vil gi større muligheter for å vurdere skogtrærnes forutsetninger for å tilpasse seg endringer i klimatiske forhold. Kunnskap om trærnes genetikk er dessuten en forutsetning for foredling.

– Vi synes det er positivt å se at det er en økende interesse i skogbruket for å ta i bruk flere ulike treslag i kommersiell produksjon. Dette vil bidra til større mangfold – også i plantet skog, sier Borgen Nilsen.

Gran (Picea abies) er et av de vanligste treslagene i Norge og vårt viktigste tømmertreslag. Bevaring av genetiske ressurser i gran er bl.a. en viktig forutsetning for norsk skogplanteforedling. Foto: Arne Steffenrem
Gran (Picea abies) er et av de vanligste treslagene i Norge og vårt viktigste tømmertreslag. Bevaring av genetiske ressurser i gran er bl.a. en viktig forutsetning for norsk skogplanteforedling. Foto: Arne Steffenrem

 

Bevare eller ikke bevare?

Det er både tidkrevende og kostbart å bevare genressurser. Man kan spørre seg om det er så farlig at en husdyrrase dør ut eller at en gammel rabarbrasort forsvinner. Ikke alle gamle potetsorter og prydplanter er attraktive for dagens forbrukere. Trenger vi virkelig alle disse sortene?

– Det er slett ikke sikkert at tapet av én enkelt rase eller sort vil være et problem. Det er omfanget som forsvinner og tempoet det forsvinner i, som er bekymringsverdig, utdyper Linn Borgen Nilsen.

– Når husdyrraser og plantesorter blir borte, går nødvendigvis genetisk variasjon tapt. Og per i dag vet vi ofte ikke hva vi egentlig mister. Det kan være gener eller genetiske kombinasjoner som vil kunne spille en viktig rolle i fremtidig matproduksjon. Kanskje ved å gi motstandsdyktighet mot en spesiell sykdom, eller ved at en sort har høyere næringsinnhold enn andre sorter, forklarer hun videre.

– Tap av genetisk mangfold kan altså stikke kjepper i hjulene for både matsikkerhet og beredskap. Internasjonale rapporter og kommisjoner har konkludert med dette i et halvt århundre, men det virker som alarmene utløses for døve ører. Sannsynligvis er ikke betydningen av konsekvensene tilstrekkelig forstått heller, konkluderer Borgen Nilsen.

Rygja er en bevaringsverdig sauerase som har økt fra ca. 1800 avlshunndyr i 2015 til over 2600 avlsdyr i 2023. Foto: Anna Holene
Rygja er en bevaringsverdig sauerase som har økt fra ca. 1800 avlshunndyr i 2015 til over 2600 avlsdyr i 2023. Foto: Anna Holene

 

Alle kan bidra til bevaringsarbeidet

Selv om det er store utfordringer når det gjelder bevaring av genetisk mangfold både i Norge og internasjonalt, viser Nøkkeltallrapporten mange lyspunkter. Det er økende interesse for bruk innen alle sektorene. Målet er at genmaterialet kan bidra til framgang i produksjon og bærekraftige løsninger innen mat og landbruk. Dette målet kan vi alle være med på å bidra til.

– Hvis du forsker på sortsutvikling og sortsmangfold eller jobber innenfor avl og foredling er tilgang til genetiske ressurser en forutsetning. Men å ha tilgang til diversitet gir også mange muligheter for produsenter, legger Borgen Nilsen til.

– Direkte bruk, for eksempel gjennom produksjon av bevaringsverdige husdyrraser eller historiske sorter, er et viktig bidrag til bevaringsarbeidet. Som forbruker kan du kjøpe produkter fra produsenter med bevaringsverdige husdyrraser. Du kan også bidra ved å bruke planter fra norsk sortsmateriale når du planter i hagen, og være bevisst på hva du kjøper av mel, frukt og grønnsaker.

– Når arter og sorter er i kontinuerlig bruk, får vi mer kunnskap om dem. Bevisstheten om sortsmangfoldet øker også. Produksjon basert på bevaringsverdige planter og husdyrraser er et viktig supplement til bevaringsprogrammene våre, avslutter den engasjerte faglederen for Norsk genressurssenter.

2-15-17.jpg

 

Norsk genressurssenter
Fakta om gamle norske husdyrraser

Når det gjelder bevaringsverdige husdyr, viser tallmaterialet i Nøkkeltallrapporten at antall dyr og besetninger med de bevaringsverdige husdyrrasene stort sett øker eller holder seg stabilt. Da antall bønder ellers i landbruket går ned, gir dette grunnlag for å si at det er en positiv utvikling for de bevaringsverdige husdyrrasene i Norge.

Bevaringsverdige husdyrraser bevares best ved at de inngår i produksjonsbesetninger som følger prinsippene for bærekraftig avl i små populasjoner. Godt avlsarbeid har vært en medvirkende faktor til at ingen av de bevaringsverdige husdyrene lenger er kritisk truet i Norge.

Norsk genressurssenter

Norsk genressurssenter er etablert av Landbruks- og matdepartementet som en enhet ved NIBIO. Senteret koordinerer kompetanse og aktiviteter innen bevaring og bruk av nasjonale genetiske ressurser og har til oppgave å overvåke status og medvirke til en effektiv forvaltning av genressursene i husdyr, nytteplanter og skogtrær. Norsk genressurssenter er rådgivende til Landbruks- og matdepartementet og følger også opp arbeidet i nordiske og internasjonale organer.

Også stauder og andre prydplanter bevares i norske klonarkiv. Linn Borgen Nilsen ser på staudesamlingen på NMBU. Foto Oda Spongsveen
Også stauder og andre prydplanter bevares i norske klonarkiv. Linn Borgen Nilsen ser på staudesamlingen ved NMBU. Foto Oda Spongsveen
Stikkelsbær, rips og solbær trives godt i norsk klima og er en viktig del av vår kulturarv. Det bevares et stort sortsmangfold i ulike typer bær i norske klonarkiv, som kan bidra til utvikling og innovasjon. Kan «barndommens» hagebusker få en ny vår? Foto: Geir Kjølberg Knudsen
Stikkelsbær, rips og solbær trives godt i norsk klima og er en viktig del av vår kulturarv. Det bevares et stort sortsmangfold i ulike typer bær i norske klonarkiv, som kan bidra til utvikling og innovasjon. Kan «barndommens» hagebusker få en ny vår? Foto: Geir Kjølberg Knudsen
Planter som ikke kan bevares som frø, må derfor bevares som levende planter i såkalte klonsamlinger. Mens mange arter overlever som stauder eller busker vinterstid, er andre arter mer arbeidskrevende å ta vare på. Sjalottløk må f.eks. tas opp, tørkes og lagres på kjølelager over vinteren og så må  småløkene settes ut igjen neste vår for en ny dyrkingssesong. Hver løk blir en ny plante som gir et nytt knippe sjalottløk. Bildet viser Geir Kjølberg Knudsen og Åsmund Asdal ved klonsamlingen av sjalottløk på NIBIO Landvik. Foto: Linn Borgen Nilsen
Planter som ikke kan bevares som frø, må derfor bevares som levende planter i såkalte klonsamlinger. Mens mange arter overlever som stauder eller busker vinterstid, er andre arter mer arbeidskrevende å ta vare på. Sjalottløk må f.eks. tas opp, tørkes og lagres på kjølelager over vinteren og så må småløkene settes ut igjen neste vår for en ny dyrkingssesong. Hver løk blir en ny plante som gir et nytt knippe sjalottløk. Bildet viser Geir Kjølberg Knudsen og Åsmund Asdal ved klonsamlingen av sjalottløk på NIBIO Landvik. Foto: Linn Borgen Nilsen
Steigar er en bevaringsverdig sauerase som var nær utryddet for bare 10 år siden. I dag finnes det over 700 avlshunndyr av denne rasen og to steigarværer ble tatt inn til semin i 2023. Foto: Anna Holene
Steigar er en bevaringsverdig sauerase som var nær utryddet for bare 10 år siden. I dag finnes det over 700 avlshunndyr av denne rasen og to steigarværer ble tatt inn til semin i 2023. Foto: Anna Holene

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.