Norsk genressurssenter

Norsk genressurssenter er etablert av Landbruks- og matdepartementet som en enhet ved NIBIO. Senteret koordinerer kompetanse og aktiviteter innen bevaring og bruk av nasjonale genetiske ressurser og har til oppgave å overvåke status og medvirke til en effektiv forvaltning av genressursene i husdyr, nytteplanter og skogtrær i Norge. Norsk genressurssenter er rådgivende til Landbruks- og matdepartementet og følger også opp arbeidet i nordiske og internasjonale organer.

KONTAKTPERSON
Husdyrgenetiske ressurser Plantegenetiske ressurser Skoggenetiske ressurser
Foto: Dan Aamli og Pål Hermansen.